Сторінка має прихований зміст. Авторизуйтесь для відображення.

СЕКТОР НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

  • ознайомлення студентів з сучасними досягненнями науки і техніки та результатів науково-дослідної роботи вчених університету;
  • організацію та проведення студентських наукових конференцій, семінарів, круглих столів на базі університету;
  • організацію участі студентів у олімпіадах та конкурсах різного рівня (міжнародних, всеукраїнських,  регіональних та університетських);
  • проведення відбору разом із керівництвом учасників на іменні стипендії;
  • підготовку та розповсюдження інформації про студентські конференції, конкурси, програми обміну, стипендіальні програми, стажування студентів Університету
Ім'я, Прізвище Посада
Олена Мороз В. о. завідувачка сектору
Олена Сіва Провідна фахівчиня сектору
   
Збірник «Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування» зареєстровано у Державній реєстраційній службі України – реєстраційний номер КВ 20359 - 10159 Р від 11.10.2013 р. Випуски вісника розміщені в репозиторії.
У збірнику публікуються наукові статті студентів, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, сільськогосподарських, природничих, гуманітарних та юридичних наук, а також статті з педагогіки вищої освіти.
Збірник «Студентський вісник НУВГП» видається щоквартально (4 рази на рік).
Мови видання: українська, німецька, польська, французька.
До друку приймаються статті, що є актуальними та пошуковими за своїм характером, мають наукову новизну і практичну цінність. Автор має право представити в один номер не більше двох  наукових статей, які раніше не публікувалася.

Вимоги до оформлення статей в збірнику наукових праць «Студентський вісник НУВГП»

1. В збірник приймаються статті, що раніше не публікувались, обсягом 2-4 (включаючи назву статті, ПІБ авторів, ПІБ наукового керівника, анотації та ключові слова українською та англійською мовами, разом з рисунками, таблицями та списком літератури). Рукописи статей, які не дотримані вказаних обсягів, до розгляду не  приймаються.
2. Разом з рукописом подаються витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо публікації статті і письмова рецензія керівника студента (або іншого фахівця відповідного наукового напряму).
3. Статті подаються в електронному та паперовому вигляді. Копія статті надсилається електронною поштою. Текстовий редактор – Word for Windows 7.0.
4. Розмір аркушу: 210х297 (А4).
5. Поля: верхнє, ліве, праве – 2 см, нижнє – 2,5 см.
6. Пропонуються такі розміри шрифтів:
- «Times New Roman».
- для УДК -  12 кегель, великі літери, жирний;
- для заголовку доповіді – 12 кегель, великі літери, жирний;
- для прізвищ авторів – 12 кегель, нормальний;
- для назви організації і міста – 12 кегель, похилий;
- для анотації (3-4 рядки через 1 інтервал) – 12 кегель, жирний;
- для заголовків розділів в тексті – 12 кегель, жирний;
- для основного тексту – 12 кегель, нормальний;
- для переліку джерел (через 1 інтервал, слово «Перелік» не друкується) – 10 кегель, нормальний.
7. Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.
8. Абзацний відступ від основного тексту – 1,0 см.
9. Прізвище(а) автора(ів), назва статті, вирівнюються по центру сторінки. Текст анотації вирівнюються по лівій стороні сторінки.
10. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка. Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –7; дрібний індекс –5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12. Формули мають бути набрані у редакторі формул «Microsoft Equation 3.0» (не нижче версії 3.0) або MathType.
11. Додатково подаються окремими файлами рисунки. Всі елементи окремої ілюстрації повинні бути згруповані в один об’єкт, якщо вони зроблені як малюнок MS Word. Підпис під ілюстрацією позначається скороченим словом «Рис.», в кінці крапка не ставиться.
12. Оформлення таблиць:  слово «Таблиця» (вирівнювання по правому краю аркуша, крапка в кінці не ставиться); наступний рядок ‒ назва таблиці (по центру і крапка теж не ставиться); якщо таблиця продовжується на наступну сторінку,  набираємо «продовження табл. 1» (якщо таблиця не нумерована – «продовження таблиці»). Розмір шрифту тексту таблиці 11 або 12 кегль).
13. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (-ів), рядком з прізвищем автора (-ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в 1,5 інтервали.
14. Переноси в назві статті не допускаються.
15. Анотація, прізвища та ініціали авторів і їх керівників, назва статті друкується українською та англійською мовами.
Відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, несе її автор та науковий керівник.
Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія.
Виявлений редакцією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті.
Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про друк.
Статті направляти за адресою: studnauka@nuwm.edu.ua. 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, НУВГП, редколегія наукового видання «Студентський вісник НУВГП». Статті, які надійдуть з порушенням умов, редколегією розглядатися не будуть.

Вимоги до структури статей

Структура статті: анотація, вступ, основна частина, список використаних джерел.
Анотація друкується без абзацного відступу жирним шрифтом і повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. Анотація подається українською та англійською мовами. До кожної анотації додаються ключові слова (5-7 слів).
Основна структура статті повинна включати наступні структурні елементи:
1. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).
2. Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор).
3. Методика досліджень (виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).
4. Постановка завдання – формулювання цілей статті (постановка завдання).
5. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
6. Висновки (висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку). Заголовки структурних елементів основної частини не друкують. Кожний елемент (текст) друкують з абзацного відступу в підбір до тексту, виділяючи жирним шрифтом перші два-три слова першого рішення.
Список використаних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Оформлення списку використаних джерел відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».
На кожне джерело у списку має бути хоча б одне посилання у тексті статті. Список використаних джерел продовжується підряд, а порядкові номери виділяються жирним шрифтом. Джерела подаються у квадратних дужках [1, С. 3]. Перша цифра ‒ номер джерела у списку використаних джерел, друга ‒ номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номери декількох  джерел ‒ крапкою з комою, наприклад: [4], [5, С. 123], [6; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
Зразок оформлення статті
УДК 628.157
НОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
М. Є. Андрійко
 
студент 4 курсу, група АГР-41, навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою
 Науковий керівник ‒ д.т.н., професор П. Д. Марко
 
Національний університет водного господарства та природокористування,
 м. Рівне, Україна
 
Анотація двома мовами
Ключові слова двома мовами
Текст статті
Список використаних джерел
 
 
 
Окремим файлом (в редакторі Word for Windows 7.0.) надсилаються відомості про автора англійською мовою, включаючи назву статті, ПІБ автора (-ів), ПІБ наукового керівника, назва ЗВО. Файл слід назвати ‒ «Відомості про автора_(Прізвище автора)».
 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування