Сторінка має прихований зміст. Авторизуйтесь для відображення.

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється в НУВГП з 1965 року за основними пріоритетними науковими напрямками та у відповідності напрямків наукових шкіл докторів наук нашого університету з урахуванням вирішення глобальних проблем економічного, господарського та екологічного характеру.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII зі змінами, «Про вищу освіту» від 01 липня 2014р. № 1556-VIІ зі змінами, «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIІІ зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261 зі змінами, нормативних документів з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів університету, а також інших чинних нормативно-правових актів.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
 • в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
 • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному закладі вищої освіти (науковій установі).

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:
 • в докторантурі за очною (денною) формою навчання;
 • шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється:
 • за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти чи наукових установах (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти чи наукових установах (регіональне замовлення);
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми закладу вищої освіти за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Атестація здобувачів наукових ступенів. В університеті існує мережа з 6 постійних спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення публічного захисту дисертаційних робіт за 12 спеціальностями ( 3 ради за 7 науковими спеціальностями з правом прийняття до розгляду та проведення публічного захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора / кандидата наук). Для проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з відповідних галузей знань та спеціальностей створюються разові спеціалізовані вчені ради.
 
Ім'я, Прізвище Посада
Оксана Клюха Завідувачка аспірантури

Законодавча база

Правила вступу до аспірантури та докторантури

Строки прийому документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору і зарахування до аспірантури та докторантури

Весняна вступна кампанія 2022 року
(за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)

прийом заяв і документів                     10 лютого – 10 березня

проведення вступних іспитів                15 березня – 25 березня

зарахування і початок навчання           01 квітня

Осіння вступна кампанія 2022 року

(за державним замовленням, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб)

прийом заяв і документів                        01 серпня – 26 серпня

проведення вступних іспитів                  01 вересня – 22 вересня

зарахування і початок навчання            01 жовтня


Прийом документів здійснюється за адресою м. Рівне, вул. Соборна, 11,к. 143 (головний корпус, 3-й поверх) щодня крім суботи та неділі з 10.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора в якій вказують спеціальність та форму навчання;
 • копію паспорта та ідентифікаційного коду;
 • копії диплому магістра або спеціаліста та додатки;
 • заключення про співбесіду на відповідній кафедрі, яка планує наукове керівництво аспірантом;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат за обраним науковим напрямом з рецензією відповідної кафедри;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 - С2 (за наявності);
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.


Вступники до докторантури подають:

 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту (протягом місяця з дня надходження документів відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради НУВГП);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НУВГП, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та дипломів про вищу освіту, вступники пред’являють особисто.

Національний університет водного господарства та природокористування запрошує на навчання до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії амбітних та мотивованих молодих науковців на такі спеціальності:
051 – Економіка
075 – Маркетинг
101 – Екологія
122 – Комп’ютерні науки
191 – Архітектура та містобудування
192 – Будівництво та цивільна інженерія
194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
201 – Агрономія
081 – Право
133 – Галузеве машинобудування
227 – Фізична терапія, ерготерапія
 

Навчальна складова підготовки аспірантів НУВГП здійснюється відповідно до «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному університеті водного господарства та природокористування з використанням технологій дистанційного навчання». Дистанційна форма дозволяє організувати цифрове освітньо-наукове середовище підготовки аспірантів різних спеціальностей та форм навчання для опанування дисциплін, що формують загально-наукові компетентності, в режимі відеоконференцій за допомогою сервісу Google Meet та спільного Google-календаря.

Освітньо-наукові програми

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування