ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ

Вчена рада Національного університету водного господарства та природокористування  є колегіальним органом управління університету.
У своїй діяльності вчена рада університету керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, Статутом університету.
Вчена рада утворюється строком на п’ять років, її склад затверджується наказом ректора НУВГП протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Організаційною формою роботи вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.
В університеті можуть бути утворені вчені ради навчально-наукових інститутів, повноваження яких визначаються вченою радою університету відповідно до статуту. Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам навчально-наукових інститутів.
 
Завдання Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
2) розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту НУВГП, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету, звіт про діяльність відокремлених структурних підрозділів;
4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки випускників університету та її подальшого вдосконалення;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень в головному управлінні Державної казначейської служби України в Рівненській області, або у банківських установах;
6) ухвалює за поданням ректора рішення щодо утворення та ліквідації структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів навчально-наукових інститутів, інститутів, деканів, завідувачів кафедр і професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій та коледжів;
8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
9) ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування