НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота ННІ права

На шляху до реалізації  цілей та проектних результатів навчання в навчально-науковому інституті права активно проводиться наукова робота.
В інституті при кафедрі Спеціальних юридичних дисциплін створено науково-дослідницький сектор правової інформатики  під загальним керівництвом проф. В.І. Цимбалюка, що займається комплексом проблем, пов’язаних із ефективним використанням відновного правосуддя (медіації) в українському законодавстві.
В навчально-науковому інституті права функціонує науково-дослідницький центр з українського конституціоналізму, яким керує доктор юридичних наук, професор В.І. Кафарський. Основними напрямами  дослідження центру є: становлення і розвиток українського конституціоналізму; становлення сучасного українського конституціоналізму; конституційно-правові основи становлення і розвитку політичної системи; юридична відповідальність; політична відповідальність.
З 2016 року в навчально-науковому інституті права функціонує Незалежний центр судових експертиз, в якому проводять такі судові експертизи: будівельно-технічну; земельно-технічну; економічну; товарознавчу; інженерно-гідротехнічну; інженерно-міліоративну. Спеціалісти НЦСЕ надають висновки: інженерно-транспортні, безпеки життєдіяльності, будівельно-технічні, земельно-технічні, оціночно-земельні, гідротехнічні, дорожньо-технічні, інженерно-екологічні, електротехнічні, економічні, товарознавчі, авто товарознавчі, експертизи у сфері інтелектуальної власності, сортів рослин і порід тварин, економічні у сфері інтелектуальної власності. Судові експертизи та висновки спеціаліста проводять науковці університету, які мають вчені ступені кандидатів та докторів наук. Студенти мають змогу долучатися до проведення таких судових експертиз.
Можливість проводити науково-дослідні роботи здобувачі та викладачі мають можливість на філії кафедри спеціальних юридичних дисциплін при Рівненському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України та на філії Юридичної клініки ННІ права при Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Студенти та викладчі береть участь у Міжнародних, Всеукраїнських та університетських конференціях, публікують результати своїх досліджень у фахових виданнях України та виданнях, що входять до науково-метричних баз. У ННІ права щороку проводяться Регіональні, Всеукраїнські та Міжнародні конференції, круглі столи, семінари, вебінари, де беруть участь студенти, молоді вчені, аспіранти та професорсько-викладацький склад НУВГП та інших провідних ЗВО України. За матеріалами конференцій видаються збірники тез, монографії, спецвипуски журналів тощо.
На кожній кафедрі навчально-наукового інституту права функціонують студентські наукові гуртки під керівництвом висококваліфікованих викладачів. Результати роботи студентів у наукових гуртках представлені у різних конкурсах (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, Університетський конкурс студентських наукових робіт,  І Міжнародний конкурс студентських наукових проектів на базі Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького та ін.); Всеукраїнських олімпіадах (Міжнародне право, Кримінальне право, Політологія, Цивільне право та ін.), тренінгах, кругих столах, конференціях тощо.
У 2020 році  здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081-Право Єфімчук Марія здобула перемогу у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень; філософія права", що відбувався на базі Національного авіаційного університету. (наказ МОН України № 1220 від 05.10.2020 р.).
У 2021 році здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081-Право Варламова Юлія здобула перемогу у 2 етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», що проходив на базі Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого (http://nauka.nlu.edu.ua/?p=11261).
За вагомі наукові здобутки добувачі (Віннічук І., Пелешок І., Лівчук С., Батарчук І., Єфімчук М., Варламова Ю.) є номінантами премій та стипендіатами міського голови та обласної державної адміністрації
Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:
- Особливості функціонування українського конституціоналізму  (д.ю.н., проф. В.І. Кафарський, д.ю.н., проф. Словська І.Є.).
- Впровадження відновного правосуддя в законодавство України (к.ю.н., проф. Цимбалюк В.І.).
- Використання засобів та методів правової інформатики в боротьбі зі злочинністю (к.ю.н., проф. Цимбалюк В.І., асистент Сахнюк В.В.).
- Актуальні проблеми права  (к.ю.н., проф.. Іщенко О.М., к.філос.н, доц.. Мельничук Ю.І.).
- Сучасні можливості дослідження цінних паперів та до кументів, що використовуються у державі (ст.. викл. Давидюк П.П.).
- Дослідження інновацій у кримінальному процесі (к.ю.н., доц. Благодир С.М., ст..в. Самороков В.О.).
- Формування професійних компетентностей майбутніх юристів у процесі фахової підготовки (к.п.н., ст. викл. Гришко В.І.).
- Судові органи Української Народної Республіки та Української держави у 1917-1920-х р.р. (к.ю.н., доц. Ю.Є. Вовк).
- Адміністративно-правове регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини (к.ю.н., доц.. Міщук І.В.).
- Адміністративно-правове регулювання сфери охорони праці (старший викладач Пасічнюк В.Б.).
- Правовий статус суб’єктів цивільних правовідносин (к.ю.н., доц.. Водоп’ян Т.В.).
- Формування комінкативної компетентності майбутніх юристів (Якимчук М.Ю.).
- Актуальні проблеми у земельному, аграрному та екологічному праві (Швець О.М.).
Наведені вище наукові напрямки реалізуються шляхом виконання кафедральних науково-дослідних тем.
За кожним напрямком закріплені викладачі кафедри, що є провідними та досвідченими фахівцями у даній галузі. За результатами науково-дослідної роботи у кінці кожного календарного року кафедра складає звіт на основі проведених досліджень.
Викладачі кафедр навчально-наукового інституту права займаються активною науковою діяльністю:
-  в 2014 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук І.В Міщук;
-  у 2015 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук Т.В. Водоп’ян;
-  у 2015 році вчене звання професора було присуджено кандидату юридичних наук В.І. Цимбалюку;
-  у 2016 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук В.Л. Приступлюк;
-  у 2016 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук М.В. Вікторчук;
-  у 2016 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук В.І. Гришко;
- у 2016 році отримав почесне звання "Заслужений юрист України" В.І. Цимбалюк;
- у 2017 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук Полюхович О.І.
- У 2018 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук Петровський О.М.
- у 2019 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук  Швець О.М.
- у 2019 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук Ольшанецький І.В.
-  працює над докторською дисертацією доцент Ю.Є. Вовк;
-  над кандидатськими дисертаціями працюють (на цей час є аспірантами)  В.В. Сахнюк, О.В. Подвірна, В.П. Садовнік та В.Б. Пасічнюк.
Наукова діяльність кафедри відображена у публікаціях результатів досліджень. За 5 років існування ННІП науково-педагогічні працівники опублікували понад 450 статей і тез у наукових виданнях, в тому числі і включених до науково-метричних баз SCOPUS та Web of science, 17 навчальних посібників.
Результати наукової роботи доповідались на більш як 118 міжнародних, всеукраїнських, внутрішньо вузівських науково-технічних та науково-практичних конференціях.
Д.ю.н., проф. Панкевич І.М. та к.ю.н., проф. Цимбалюк В.І. є членами редакційних колегій в зарубіжних юридичних виданнях.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування