ННІ П

На шляху до реалізації  цілей та проектних результатів навчання в навчально-науковому інституті права активно проводиться наукова робота.

В інституті при кафедрі Спеціальних юридичних дисциплін створено науково-дослідницький сектор правової інформатики  під загальним керівництвом проф. В.І. Цимбалюка, що займається комплексом проблем, пов’язаних із ефективним використанням відновного правосуддя (медіації) в українському законодавстві.

В навчально-науковому інституті права функціонує науково-дослідницький центр з українського конституціоналізму, яким керує доктор юридичних наук, професор В.І. Кафарський. Основними напрямами  дослідження центру є: становлення і розвиток українського конституціоналізму; становлення сучасного українського конституціоналізму; конституційно-правові основи становлення і розвитку політичної системи; юридична відповідальність; політична відповідальність.

З 2016 року в навчально-науковому інституті права функціонує Незалежний центр судових експертиз, в якому проводять такі судові експертизи: будівельно-технічну; земельно-технічну; економічну; товарознавчу; інженерно-гідротехнічну; інженерно-міліоративну. Спеціалісти НЦСЕ надають висновки: інженерно-транспортні, безпеки життєдіяльності, будівельно-технічні, земельно-технічні, оціночно-земельні, гідротехнічні, дорожньо-технічні, інженерно-екологічні, електротехнічні, економічні, товарознавчі, авто товарознавчі, експертизи у сфері інтелектуальної власності, сортів рослин і порід тварин, економічні у сфері інтелектуальної власності. Судові експертизи та висновки спеціаліста проводять науковці університету, які мають вчені ступені кандидатів та докторів наук. Студенти мають змогу долучатися до проведення таких судових експертиз.

Студенти та викладчі береть участь у Міжнародних, Всеукраїнських та університетських конференціях, публікують результати своїх досліджень у фахових виданнях України та виданнях, що входять до науково-метричних баз. Загальне керівництво науковою роботою на випусковій кафедрі спеціальних юридичних дисциплін здійснює її завідувач доктор юридичних наук, професор В.І. Кафарський. З ініціативи кафедри спеціальних юридичних дисциплін започатковано та щороку проводиться Всеукраїнська конференція «Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні», де беруть участь студенти, молоді вчені, аспіранти та професорсько-викладацький склад НУВГП та інших провідних ВНЗ України. За матеріалами конференції виходить спецвипуск журналу «Молодий вчений», що входить до науково-метричної бази «Copernicus» та електронний збірник тез.

На кожній кафедрі навчально-наукового інституту права функціонують студентські наукові гуртки під керівництвом висококваліфікованих викладачів. Результати роботи студентів у наукових гуртках представлені у різних конкурсах (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, Університетський конкурс студентських наукових робіт,  І Міжнародний конкурс студентських наукових проектів на базі Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького та ін.); Всеукраїнських олімпіадах (Міжнародне право, Кримінальне право, Політологія, Цивільне право та ін.), тренінгах, кругих столах тощо.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

1. Особливості функціонування українського конституціоналізму  (д.ю.н., проф. В.І. Кафарський, д.ю.н., проф. Словська І.Є.).

2. Впровадження відновного правосуддя в законодавство України (к.ю.н., проф. Цимбалюк В.І.).

3. Використання засобів та методів правової інформатики в боротьбі зі злочинністю (к.ю.н., проф. Цимбалюк В.І., асистент Сахнюк В.В.).

4. Актуальні проблеми права  (к.ю.н., проф.. Іщенко О.М., к.філос.н, доц.. Мельничук Ю.І.)

5. Сучасні можливості дослідження цінних паперів та до кументів, що використовуються у державі (ст.. викл. Давидюк П.П.)

6. Дослідження інновацій у кримінальному процесі (к.ю.н., доц. Благодир С.М., ст..в. Самороков В.О.);

7. Формування професійних компетентностей майбутніх юристів у процесі фахової підготовки (к.п.н., ст. викл. Гришко В.І.).

8. Судові органи Української Народної Республіки та Української держави у 1917-1920-х р.р. (к.ю.н., доц. Ю.Є. Вовк).

9. Адміністративно-правове регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини (к.ю.н., доц.. Міщук І.В.);

10. Адміністративно-правове регулювання сфери охорони праці (старший викладач Пасічнюк В.Б.);

11. Правовий статус суб’єктів цивільних правовідносин (к.ю.н., доц.. Водоп’ян Т.В.).

Наведені вище наукові напрямки реалізуються шляхом виконання кафедральних науково-дослідних робіт. Нині кафедри працюють над реалізацією  науково-дослідної роботи на тему «Актуальні проблеми розвитку юридичної науки».

За кожним напрямком закріплені викладачі кафедри, що є провідними та досвідченими фахівцями у даній галузі. За результатами науково-дослідної роботи у кінці кожного календарного року кафедра складає звіт на основі проведених досліджень.

Викладачі кафедр навчально-наукового інституту права займаються активною науковою діяльністю:

-  в 2014 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук І.В Міщук;

-  у 2015 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук Т.В. Водоп’ян;

-  у 2015 році вчене звання професора було присуджено кандидату юридичних наук В.І. Цимбалюку;

-  у 2016 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук В.Л. Приступлюк;

-  у 2016 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук М.В. Вікторчук;

-  у 2016 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук В.І. Гришко;

- у 2016 році отримав почесне звання "Заслужений юрист України" В.І. Цимбалюк;

- у 2017 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук Полюхович О.І.

- У 2018 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук Петровський О.М.

- у 2019 році захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук  Швець О.М.

- у 2019 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук Ольшанецький І.В.

-  працює над докторською дисертацією доцент Ю.Є. Вовк;

-  над кандидатськими дисертаціями працюють (на цей час є аспірантами)  В.В. Сахнюк, О.В. Подвірна, В.П. Садовнік та В.Б. Пасічнюк.

Наукова діяльність кафедри відображена у публікаціях результатів досліджень. За 5 років існування ННІП науково-педагогічні працівники опублікували понад 450 статей і тез у наукових виданнях, в тому числі і включених до науково-метричних баз SCOPUS та Web of science, 17 навчальних посібників.

Результати наукової роботи доповідались на більш як 104 міжнародних, всеукраїнських, внутрішньо вузівських науково-технічних та науково-практичних конференціях.

Д.ю.н., проф. Панкевич І.М. та к.ю.н., проф. Цимбалюк В.І. є членами редакційних колегій в зарубіжних юридичних виданнях.

Спецвипуск журналу "Молодий вчений", 2019 рік

Спільна викладацько-студентська монографія

Спецвипуск журналу "Молодий вчений", 2017 рік

Наказ про результати І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Наказ про студентські наукові гуртки

Дисертація Юхимець О.І. (пройшла попередній захист)

У звя'зку із загибеллю Юхимець О.І. залишилась не захищеною.

Наказ НУВГП А№306 від 14.06.2016 р._підсумки_наука очима молоді_2016 (1)

Наказ НУВГП № 24 від 26.06.2017_підсумки_конкурс наука очима молоді_ 2017 едо

Колективна монографія "Актуальні проблеми розвитку сучасного права"

Наказ НУВГП Про результати конкурсу "Наука очима молоді", 2020

Матеріали Регіональної науково-практичної конференції,2020

Збірник тез конференції "Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні", 2017


Результати наукової роботи студентів
Результати наукової роботи студентів з правової інформатики

До нагороди премією ОДА Лівчук С.Ю., студентку 3 курсу

До нагороди премією ОДА та До участі у конкурсі "Кращий студент-науковець НУВГП" Віннічук І.В., студентку 3 курсу

До нагороди премією ОДА Єфімчук М.В., студентку 2 курсу

До нагороди премією ОДА Багатко А., студентку 1 курсу

До нагороди премією ОДА Пелешок І., студентку 1 курсу

Довідка про результати наукової роботи студентів спеціальності 262-Правоохоронна діяльність

Наукові здобутки студентів ННП, що навчаються за кошти державного замовлення за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

Участь студентів ННІП у конференціях, що відбувалися за межами України


Плани роботи студентських наукових гуртків на 2020-2021 н.р.
Актуальні питання забезпечення конституційних прав

Актуальні питання юриспруденції : комунікативний аспект

Актуальні проблеми земельних правовідносин

Гурток з криміналістики

Гурток з правової інформатики

Історико-правові аспекти формування законності і правопорядку в державі

Правоохоронна діяльність в Україні розвиток та проблеми

Сучасні виклики цивільного права


Звіти по науково-дослідних темах кафедр
Звіт кафедри спеціальних юридичних дисциплін

Звіт кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності

Звіт кафедри конституційного права та галузевих дисциплін


Звіти аспірантів 1-го року навчання (2019-2020 н.р.)
Звіт Бурченко Ю.

Звіт Сивицького В.

Звіт Коновейчук Х.

Звіт Садовніка В.П.

Звіт Гладуна С.

Звіт Сахнюк В.В.


Перелік конференцій та наукових заходів у ННІП на 2020-2021 н.р.
Перелік наукових заходів

Перелік конференцій