ННІ П

     З метою забезпечення якісного освітнього процесу у 2013 р. було створено лабораторію правової інформатики при Навчально-науковому інститут економіки, менеджменту і права Національного університету водного господарства та природокористування. Згодом, у 2015 р., після створення Навчально-наукового інституту права лабораторія була передана до складу новоствореного інституту. Нині Навчально-наукова лабораторія правової інформатики Навчально-наукового інституту права діє на підставі Положення, що затверджене рішенням Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування у 2017 р.
     У своїй діяльності Навчально-наукова лабораторія правової інформатики керується нормативно-правовими актами України в галузі освіти та науки, Статутом НУВГП, наказами ректора, розпорядженнями проректорів за напрямами, рішенням вченої ради НУВГП та ННІ права, Науково-методичної ради з якості НУВГП та ННІ права, розпорядженнями директора ННІ права.
     Метою
створення такої лабораторії було здійснення якісної підготовки кваліфікованих фахівців із спеціальностей правничого спрямування шляхом залучення до сучасних знань у сфері інформаційних технологій.
     Діяльність
Навчально-наукова лабораторія правової інформатики спрямована на формування в студентів низки компетентностей:
1) загальних (здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до використання інформаційних та комутаційних технологій; здатність використовувати отримані знання на практиці);
2) спеціальних (навички вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел; здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення).
     Навчально-наукова лабораторія правової інформатики створює реальні практичні та педагогічні умови для набуття студентами правничих спеціальностей навичок користування технічними засобами та комп’ютерними технологіями, які потенційно можуть ними використовуватися.   
     Діяльність лабораторії сприяє популяризації серед здобувачів вищої освіти ідей діджиталізації соціальних та управлінських процесів, зокрема – правничої сфери:
     • При лабораторії діє гурток правової інформатики. Учасники гуртка здійснюють дослідження застосування сучасних інформаційних технологій в правничій діяльності. Результатом діяльності гуртка є збірник наукових праць «Правова інформатизація: сучасний стан та перспективи розвитку».
   • Всі студенти та працівники ННІП можуть безкоштовно використовувати інформаційно-правову систему «Право України», для цього потрібно мати лише корпоративну пошту для реєстрації.
     • Створена та регулярно оновлюється електронна бібліотека ННІП навчальними матеріалами та підручниками.
     • За допомогою інформаційної системи «Абітурієнт», яка була розроблена в навчально-науковій лабораторії правової інформатики, здійснюється аналіз анкет випускників шкіл з метою подальшої профорієнтаційної роботи та запрошення майбутніх абітурієнтів на навчання в НУВГП та ННІП зокрема.
     • За допомогою платформи Google Sheet розроблено внутрішній електронний індивідуальний план для викладачів ННІП, за допомогою якого можна ефективно та автоматично контролювати виконання запланованих завдань на поточний навчальний рік.
     • З 13 березня 2020 року для всіх студентів та працівників ННІП організовано безкоштовний доступ до аналітично-правової системи ZakonOnline, що дозволяє швидко знайти необхідний нормативний акт, судове рішення або правову позицію.
     У вересні 2020 року всі комп'ютери навчально-наукової лабораторії правової інформатики були замінені на нові та потужні (на базі процесорів AMD Ryzen 3,2 GHz).

Керівництво Навчально-наукової лабораторії правової інформатики:
Завідувач лабораторії - Кубай Олександр Васильович
Здійснює оперативне керівництво, забезпечує організацію діяльності лабораторії; несе персональну відповідальність за організацію й планування діяльності, результативність виконання завдань; забезпечує дотримання правил і норм з охорони праці.

Положення про навчально-наукову лабораторію правової інформатики

Матеріально-технічне забезпечення ННІП

Збірник наукових праць «Правова інформатизація: сучасний стан та перспективи розвитку»