ННІ П

Порядок вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти з варіативної частини ОПП розроблено відповідно до Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів, затвердженого Вченою радою НУВГП, протокол №4 від 29.04.2016 і поширюється на здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

Цей порядок затверджено на засіданні Науково-методичної ради з якості ННІ права 05 вересня 2019 року, протокол №1.

З Порядком та методичним забезпеченням вибіркових компонент за відповідними ОПП можна ознайомитися у прикріплених файлах.

ПОРЯДОК ВИБОРУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ЗА ВАРІАТИВНОЮ ЧАСТИНОЮ ОПП
ПОРЯДОК