ВИРОБНИЧИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР

Науковий керівник

Ім'я, Прізвище Посада Email
Микола Кізєєв к.т.н., доцент, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки m.d.kizieiev@nuwm.edu.ua

Заступник керівника

Ім'я, Прізвище Посада Email
Олексій Кожушко           аспірант                               o.d.kozhushko@nuwm.edu.ua

Основні напрями діяльності:

 • розроб­ка про­ек­тно-кош­торис­ної та кон­ст­рук­торської документації на будівництво об'єктів різних галузей, в т.ч. і об’єктів Університету;
 • авторський нагляд за будівництвом, шеф-монтаж обладнання, будівельні, ре­монтні та пуско-нала­год­жу­вальні ро­боти на об'єктах, що будуються за проектами НДВБЦ;
 • встановлення, навчання та обслуговування програмних комплексів, що входять до системи «ПУСК»;
 • впровадження сучасних комп'ютерних тех­но­ло­­гій авто­матизованого про­ек­ту­ван­ня і констру­ю­ван­ня в практику реального курсового та дип­лом­ного проекту­ван­ня студентами різних спеціальностей;
 • проведення обстежень технічного стану та паспортизація будівель, споруд і мереж.

Виконані роботи:

 • розроблена проектно-кошторисна документація, за якою збудовані і введені в експлуатацію 15 об'єктів промислового і цивільного будівництва, водопостачання і водовідведення, інженерної меліорації, теплопостачання і опалення;
 • проведено технічне обстеження і паспортизація 17 існуючих об'єктів проми­словості та житлово-цивільно­го бу­дів­ництва, результати яких впроваджені в проектах реконструкції або використані для введення їх в експлуа­та­цію;
 • здійснено авторський нагляд за будівництвом на 5-ти запроектованих об'єктах;
 • встановлено, проведено навчання і обслуговування комп'ютерних програм комплексної системи "ПУСК" більш ніж на 50 підприємствах.

 Результати наукових розробок використані в навчальному процесі:

 • в робочих програмах різних дисциплін;
 • при розробці методичних вказівок з таких дисциплін: «Основи про­ектної справи» (ВіВ, ЗВіВ - ФВГ), «Осно­ви системного аналізу» (ВіВ, ТГВ, ЗВіВ, ЗТГВ – ФВГ, ГТБ - ГТФ), «Математичні методи роз­в’я­зу­ван­ня інже­нерних задач» (ВіВ, ЗВіВ – ФВГ) і «Математичне моделювання» в 2-х частинах (ВіВ - ФВГ), «Мережеві тех­но­ло­гії проекту­ван­ня», «Економіка систем ВіВ» для розробки економічного розділу дипломного проекту (ВіВ, ЗВіВ - ФВГ);
 • на лабораторних роботах використовуються програми «Optimum» та ГІС «Університет».

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування