ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 •  (0362) 62-06-17, внутрішній 6-27
 •  м. Рівне, вул. Соборна 11, навчальний корпус №1, каб. 120
 •  s.v.arkulich@nuwm.edu.ua
Університет приділяє велику увагу питанням організації та проведенню підвищення кваліфікації своїх педагогічних, науково-педагогічних працівників, зміцненню зв’язків з провідними закладами вищої освіти в Україні.
Координацією питань підвищення кваліфікації працівників університету займається відділ ліцензування та акредитації,
Підвищення кваліфікації працівників регулюється наступними нормативно-правовими актами:
 1. Законом України "Про освіту" від 04.10.2017 р. (стаття 59);
 2. Законом України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. (стаття 60);
 3. Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800;
 4. Положенням про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 411.
Відповідно до цього Положення відбувається підвищення кваліфікації працівників університету.
            Законодавством передбачено поєднання видів підвищення кваліфікації між собою впродовж 5-річного періоду для досягнення потрібної кількості годин (кредитів ЄКТС). Додаток 1
Щорічно в університеті (до 31 грудня) на підставі кафедральних планів підвищення кваліфікації (стажування) розробляється та затверджується Вченою радою План-графік підвищення кваліфікації на наступний календарний рік. План-графік вводиться в дію наказом ректора.
            Університетом укладені двосторонні угоди про співпрацю із закладами освіти, які передбачають, зокрема, і підвищення кваліфікації. Партнерами в організації підвищення кваліфікації є 49 закладів освіти, з якими укладено угоди про співпрацю.
Працівники, які відповідно до Плану-графіка проходитимуть підвищення кваліфікації, за 5 робочих днів до дати початку підвищення кваліфікації подають до відділу ліцензування та акредитації пакет документів:
У випадку навчання за програмою підвищення кваліфікації:
-         витяг з протоколу засідання кафедри (для педагогічних працівників –  службова записка від керівника відповідного структурного підрозділу);
-         заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за формою, наведеною в додатку 2, погоджену із завідувачем кафедри та директором ННІ (для педагогічних працівників – керівником відповідного структурного підрозділу). Коли НУВГП несе фінансові зобов’язання, пов’язані із підвищенням кваліфікації працівника, заява візується головним бухгалтером;
-         заповнений бланк Інформація для оформлення направлення на підвищення кваліфікації (стажування)  за формою, наведеною в додатку 3;
-         індивідуальний план підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 4 (у двох примірниках), що містить інформацію про мету, завдання, строк, програму, зміст підвищення кваліфікації, очікувані результати та погоджений із завідувачем кафедри (для педагогічних працівників – керівником відповідного структурного підрозділу).
У випадку підвищення кваліфікації шляхом стажування в Україні:
-        витяг з протоколу засідання кафедри (для педагогічних працівників –  службова записка від керівника відповідного структурного підрозділу);
-        заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за формою, наведеною в додатку 2, погоджену із завідувачем кафедри та директором ННІ (для педагогічних працівників – керівником відповідного структурного підрозділу). У випадку коли НУВГП несе фінансові зобов’язання, пов’язані із підвищенням кваліфікації працівника, заява візується головним бухгалтером;
-        заповнений бланк Інформація для оформлення направлення на підвищення кваліфікації (стажування)  за формою, наведеною в додатку 3;
-        індивідуальну програму стажування (у двох примірниках), розроблену закладом-виконавцем, погоджену із завідувачем кафедри (для педагогічних працівників – керівником відповідного структурного підрозділу).
У випадку підвищення кваліфікації шляхом стажування за межами України:
-          витяг з протоколу засідання кафедри (для педагогічних працівників –  службова записка від керівника відповідного структурного підрозділу);
-          копії документів закладу-виконавця на підставі яких працівник буде стажуватись за кордоном (лист-запрошення, програма тощо);
-          заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за формою, наведеною в додатку 2, погоджену із завідувачем кафедри та директором ННІ (для педагогічних працівників – керівником відповідного структурного підрозділу). У випадку коли НУВГП несе фінансові зобов’язання, пов’язані із підвищенням кваліфікації працівника, заява візується головним бухгалтером.
Результати підвищення кваліфікації можуть потребувати окремого визнання науково-методичною радою з якості навчально-наукового інституту (далі – рада ННІ) та/або Вченою радою НУВГП. Визнання результатів підвищення кваліфікації відбувається відповідно до Положення
Не потребують окремого визнання НУВГП результати підвищення кваліфікації, що відбулось:
 • навчання за програмою підвищення кваліфікації у закладах-виконавцях, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • у НУВГП відповідно до направлення на підвищення кваліфікації.
Працівники впродовж двох тижнів складають звіт про підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 5 (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про виконання всіх розділів індивідуального плану навчання за програмою підвищення кваліфікації та пропозиції щодо впровадження результатів навчання.
У відділ ліцензування та акредитації подається звіт про підвищення кваліфікації та копія відповідного документа про підвищення кваліфікації.
Потребують окремого визнання рішенням ради ННІ НУВГП результати підвищення кваліфікації, що відбулось:
 • шляхом стажування, в тому числі стажування за межами України:
Працівники, які пройшли підвищення кваліфікації шляхом стажування в Україні, продовж місяця складають звіт про стажування за формою, наведеною в додатку 7 (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про результати та пропозиції щодо впровадження цих результатів в освітній процес.
Працівники, які пройшли підвищення кваліфікації шляхом стажування за межами України, продовж місяця складають звіт про підвищення кваліфікації (стажування) за межами України за формою, наведеною в додатку 6 (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про виконання всіх розділів навчальної програми та пропозиції щодо впровадження результатів навчання. Відповідно до Порядку визнання документів про підвищення кваліфікації та стажування за межами України, отриманих педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками НУВГП
У відділ ліцензування та акредитації подається відповідний звіт про стажування та копія відповідного документа про підвищення кваліфікації; у випадку стажування за межами України, ще додається витяг протоколу засідання ради ННІ.
 • навчання за програмою підвищення кваліфікації у закладах-виконавцях, що не мають ліцензію на підвищення кваліфікації та/або провадять освітню діяльність за неакредитованою освітньою програмою;
 • шляхом неформальної освіти (участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах тощо);
 • шляхом участі у програмах академічної мобільності та науковому стажуванні;
 • шляхом здобуття наукового ступеня або здобуття вищої освіти;
 • шляхом самоосвіти.
       У випадку підвищення кваліфікації шляхом неформальної освіти працівники продовж місяця складають звіт про підвищення кваліфікації шляхом неформальної освіти за формою, наведеною в додатку 9 (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про результати та пропозиції щодо впровадження цих результатів в освітній процес.
У відділ ліцензування та акредитації подається звіт про підвищення кваліфікації шляхом неформальної освіти та копія відповідного документа про підвищення кваліфікації.
Працівники продовж місяця складають звіт про підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти за формою, наведеною в додатку 8 (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про результати та пропозиції щодо впровадження цих результатів в освітній процес.
У відділ ліцензування та акредитації подається звіт про підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти та копія відповідного документа про підвищення кваліфікації (за наявності).

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування