Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра в 2023 році проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

на місця державного (регіонального) замовлення
03 липня – 10 липня

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 25 липня

 

01 серпня -
21 вересня

Терміни проведення  співбесід та творчих конкурсів

за всіма джерелами фінансування
07 липня – 18 липня

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
до 31 липня

 

22 вересня

Початок реєстрації заяв вступників

19 липня

01 вересня

Закінчення реєстрації заяв вступників

18:00
31 липня

23 вересня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту

за державним (регіональним) замовлення - не пізніше 05 серпня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб- не раніше 09 серпня;

не пізніше 25 вересня

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного (регіонального) замовлення - до 18:00 08 серпня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не раніше  11 серпня

не пізніше
28 вересня

Терміни зарахування вступників

за державним (регіональним) замовленням – не пізніше10 серпня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб:
1 етап - 15 серпня;
2 етап - не пізніше 30 серпня

не пізніше 30 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 18 серпня

­–


Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання на старші курси для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю проводиться в такі терміни:


Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

01 липня

Закінчення прийому заяв та документів

13 вересня

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування

не пізніше 14 вересня

Терміни зарахування

не пізніше 30 вересняДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

Під час подання заяви в паперовій формі (якщо заяву в електроній формі подати не можливо) вступник пред’являє особисто оригінали:

 1. Документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. Військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 3. Документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 4. Документів (за наявності), які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі.  

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. Копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 3. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, або витяг з реєстру документів про освіту в ЄДЕБО;
 4. Копію облікової картки платника податків (РНОКПП);
 5. Мотиваційний лист;
 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в НУВГП між НУВГП та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому деталізовані права та обов’язки сторін.

Під час виконання вимог до зарахування на денну форму здобуття освіти вступник підписує правила військового обліку в НУВГП та пред’являє актуальні оригінали військово-облікових документів (для військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для призовників (у віці від 16 /у рік досягнення 17-річного віку/ до 27 років) - посвідчення про приписку до призовної дільниці) з відміткою (тобто штампом) у військо-обліковому документі про перебування на військовому обліку.

На виконання вимог на зарахування вступник повинен подати до приймальної комісії НУВГП:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць) - при вступі за денною формою здобуття освіти;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ та додаток до нього, або витяг з реєстру документів про освіту в ЄДЕБО;
 • копію облікової картки платника податків (РНОКПП);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством.

Копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія. Копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа, облікової картки платника податків не підлягають засвідченню.Максимальні обсяги державного замовлення у 2023 році (Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти)

Шифр Назва спеціальності (освітньої програми)
014.03 Середня освіта (Історія) 25 8 8
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 50 12 5
017 Фізична культура і спорт (фіксований обсяг) 120 5 0
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями) 50 7 0
034 Культурологія 50 5 0
051 Економіка (Бізнес-аналітика; Управління персоналом і економіка праці) 120 5 0
053 Психологія 40 5 0
061 Журналістика 30 5 0
071 Облік і оподаткування 280 5 0
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 100 9 0
073 Менеджмент 120 12 0
075 Маркетинг 50 8 0
076 Підприємництво та торгівля 150 5 0
081 Право 100 7 0
101 Екологія 70 17 0
103 Науки про Землю (Геологія; Гідрологія) 65 9 5
106 Географія 40 5 0
113 Прикладна математика 110 15 0
121 Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей) 50 15 0
122 Комп’ютерні науки 130 22 5
123 Комп’ютерна інженерія 55 15 8
125 Кібербезпека та захист інформації 50 5 0
126 Інформаційні системи та технології 50 8 5
131 Прикладна механіка 50 5 5
133 Галузеве машинобудування 100 31 5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 100 36 6
144 Теплоенергетика 60 6 0
145 Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика 140 6 0
162 Біотехнології та біоінженерія 30 8 0
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 150 33 5
183 Технології захисту навколишнього середовища 55 13 5
184 Гірництво 110 29 5
191 Архітектура та містобудування (фіксований обсяг) 50 15 -
192 Будівництво та цивільна інженерія 720 122 7
193 Геодезія та землеустрій 240 41 5
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 100 30 6
201 Агрономія 50 26 6
207 Водні біоресурси та аквакультура 80 7 5
208 Агроінженерія 50 14 5
227 Терапія та реабілітація 100 12 -
241 Готельно-ресторанна справа 60 5 0
242 Туризм та рекреація 60 30 0
263 Цивільна безпека (Охорона праці) 50 5 0
274 Автомобільний транспорт 160 23 6
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 90 16 5
281 Публічне управління та адміністрування 40 5 0
292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес) 50 5 0
Спеціальність Освітня програма

014.03 Середня освіта

Середня освіта (Історія)

1.Українська мова

0,3

2.Математика

0,2

3

Історія України

0,5

Іноземна мова

0,3

Біологія

0,25

Фізика

0,2

Хімія

0,2

015.39 Професійна освіта (цифрові технології)

Цифрові технології дистанційної освіти

1. Українська мова

0,3

2. Математика

0,5

3

Історія України

0,2

Іноземна мова

0,3

Біологія

0,3

Фізика

0,3

Хімія

0,3

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Фізкультурно-спортивна реабілітація

Творчий конкурс

 1.0

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Управління інформаційними комунікаціями

1. Українська мова

0,35

2. Математика

0,25

Мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму чи спеціальність університету та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. У разі необхідності до мотиваційного листа може бути додано матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію (грамоти, сертифікати, тощо).
 

У мотиваційному листі вступник повинен подати таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • номер спеціальності, номер галузі та назву спеціальності (освітньої програми);
 • мету вступу на обрану спеціальність чи освітню програму;
 • чому вибрано саме Національний університет водного господарства та природокористування;
 • дотичні до майбутньої спеціальності знання та навички;
 • здобутки та проекти, у яких брав участь - як шкільні, так і позашкільні, отримані стипендії, гранти або заохочувальні премії, міжнародний досвід, кваліфікації, тощо (якщо є);
 • соціальні навички, якщо вони важливі для обраної спеціальності;
 • висновки.

Рекомендації до написання мотиваційного листа:

 • не потрібно складати мотиваційний лист одним великим (універсальним) списком досягнень та навичок;
 • заборонено вживання сленгу та нецензурних слів;
 • уникайте шаблонних фраз та мовних помилок;
 • не зловживати цитатами, використовувати їх лише у випадках, коли без цитати втрачається контекст розповіді;
 • не перебільшуйте своїх досягнень (дані можуть бути перевірені);
 • акцентуйте свою увагу більше на майбутніх планах, а не лише на попередніх здобутках;
 • рекомендований обсяг мотиваційного листа – 200 - 500 слів.

Оцінювання мотиваційного листа:

 • наявність мотиваційного листа є обов’язковою складовою при поданні заяви для вступу на навчання для усіх вступників;
 • розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією (відповідно до поданих вище вимог та рекомендацій) без присвоєння їм конкурсних балів;
 • мотиваційні листи вступників будуть рейтингуватись на основі інформації викладеної вступником згідно з чинними рекомендаціями;
 • до університету можливо вступити за результатами розгляду лише мотиваційного листа на спеціальності передбачені Правилами прийому;
 • при рівності балів та пріоритетностей заяв, визначальним є результат оцінювання мотиваційного листа.

ПРИМІТКА.
Лист адресований голові париймальної комісії, ректору університету Мошинському Віктору Степановичу


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Для переключення денна/заочна форми користуйся стрілками < >

Порядок поселення вступників, студентів і аспірантів у гуртожитки Національного університету водного господарства та природокористування1. Студентські гуртожитки Національного університету водного господарства та природокористування призначені для проживання іногородніх вступників, студентів та аспірантів на період вступу і навчання.
2. Поселення здійснюється на місця у гуртожитки закріплені за відповідними інститутами. 
3. Списки студентів на проживання в гуртожитку формуються дирекціями інститутів відповідно до кількості місць для поселення, погоджуються з органами студентського самоврядування та директором студентського містечка.
4. Відповідальним за організацію поселення є директор студентського містечка та заступники директорів з виховної роботи навчально-наукових інститутів.
5. Поселення відбувається:
5.1 Вступників – за скеруванням Приймальної комісії у відповідні гуртожитки інститутів. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Для бронювання місць в гуртожитку під час вступу можна звернутися за тел. (0362) 633-222 
5.2 Студентів і аспірантів – згідно наказів дирекцій відповідних інститутів.
6. Поселення студентів зарахованих на навчання здійснюється відповідно до поданих заяв у дирекції інститутів.

Гуртожитки університету:

Гуртожиток Адреса
№1 вул. Чорновола, 51 Попельницька Галина Миколаївна
№2 вул. Чорновола, 53 Шарабура Людмила Миколаївна
№3 вул. М. Карнаухова, 62 Черній Світлана Іванівна
№4 вул. М. Карнаухова, 60 Попельницька Галина Миколаївна
№5 вул. Волинська, 24 Попельницька Галина Миколаївна
№6 вул. Чорновола, 55 Чемакіна Ольга Василівна
№7 вул. Студентська, 6 Захарчук Тамара Ярославівна
№8 вул. Студентська, 8 Якимів Ярослава Степанівна
 
До студентського містечка НУВГП входить 8 гуртожитків розрахованих на 3669 місць, в яких проживає більше 3000 чоловік, з них більше 2500 студентів. Наряду зі студентами з України, в гуртожитках проживають студенти, які є громадянами інших країн.
Гуртожитки закріплені за Навчально-науковими інститутами університету, які діють на правах самовпорядкування:
Студентське містечко має зручне місце розташування неподалік від центра міста. Має зручну транспорту розв’язку, яка включає маршрути тролейбусів та маршрутних таксі.
На території студентського містечка функціонує паспортний стіл, знаходяться спортивні майданчики, кафе, їдальня, перукарня.
В гуртожитках для студентів є кімнати для занять та відпочинку, спортивні кімнати з відповідним обладнанням, кафе, бібліотеки, душові кімнати та кімнати гігієни.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування