УМОВИ НАВЧАННЯ

НУВГП здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми, освітньо-науковими програмами.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання програми для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

 • Бакалавр;
 • Магістр;
 • Доктор філософії.

Форма навчання – очна, заочна.

Мова навчання – українська, англійська.

Нормативний термін навчання визначається законодавством і становить:

 • На основі повної загальної середньої освіти за освітнім ступенем бакалавр – 3 роки та 10 місяців;
 • На основі освітнього ступеня бакалавр за освітнім ступенем магістр – 1 рік 4 місяці;
 • На основі освітнього ступеня магістра за освітньо-науковим ступенем доктора філософії – 4 роки.

Навчальний рік у НУВГП розпочинається, як правило, 1 вересня і складається з осіннього та весняного семестру. В осінньому та весняному семестрах можуть бути запроваджені тижні самостійної роботи, протягом яких заняття не проводяться, студенти працюють самостійно, пишуть тези та реферати з навчальних дисциплін, готуються до атестаційних заходів. Семестр закінчується екзаменаційною сесією, після якої починаються канікули. Загальна тривалість канікул не може бути менше 8 тижнів на рік.

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 54 академічних годин.

Тижневе аудиторне навантаження не повинно перевищувати:

 • За освітнім ступенем бакалавр – 24 години;
 • За освітнім ступенем магістр – 18 годин;
 • За освітньо-науковим ступенем доктора філософії – 16 годин.

Навчальний день – складова навчального часу студента тривалістю не більше 9 академічних годин, з них аудиторне навчання – 6 годин, а решта – самостійна робота.

Академічна година – 40 хвилин. Дві академічні години утворюють «пару» - аудиторне навчальне заняття, що проводиться за розкладом.

Навчальне навантаження усіх видів робіт, зазначених у навчальному плані, обліковується в кредитах ЄКТС. Обсяг одного кредиту – 30 годин навчальних занять і самостійної роботи студента.

Навчальний процес в університеті здійснюється у таких формах:

 • навчальні заняття;
 • виконання індивідуальних завдань;
 • самостійна робота студентів;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи.

Основні види навчальних занять:

 • лекція;
 • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 • консультація.

Можуть бути визначені інші види навчальних занять.

До індивідуальних завдань відносяться:

 • реферати;
 • розрахункові;
 • графічні;
 • розрахунково-графічні;
 • курсові та дипломні проекти або роботи тощо. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Вона може виконуватися у бібліотеці, навчальних і наукових кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах та гуртожитках.

Для оцінювання навчальних досягнень студента упродовж семестру застосовується 100-бальна шкала. Після вивчення навчальної дисципліни в цілому, захисту курсового проекту (роботи) (найчастіше – після закінчення семестру), звіту з практик, захисту дипломного проекту (роботи), магістерської роботи їх результати переводяться у національну 4-х бальну шкалу.

Поточний контроль полягає в оцінюванні рівня підготовленості студентів до виконання конкретних робіт та індивідуальних завдань, повноти та якості засвоєння студентами навчального матеріалу за окремими темами та змістовими модулями навчальної дисципліни відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і здійснюється викладачами упродовж семестру.

Поточний контроль за виконанням курсового проекту (роботи), бакалаврської роботи, дипломного проекту (роботи), магістерської роботи здійснюється їх керівником відповідно до завдання та графіка виконання курсового проекту (роботи), бакалаврської роботи, дипломного проекту (роботи), магістерської роботи.

Поточний контроль проходження практик здійснюється керівником практики відповідно до робочої програми практики та графіка її виконання.

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними формами поточного контролю виставляється студентам в електронний журнал академічної групи після кожного контрольного заходу, але не рідше одного разу за місяць. Внесення даних поточної успішності в електронний журнал завершується до початку екзаменаційної сесії.

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з розрахунку:

- від 0 до 100 балів – при підсумковому контролі у формі заліку, диференційованого заліку, виконання бакалаврської роботи, дипломної роботи (проекту), магістерської роботи. При наборі студентом 60 балів і більше залік виставляється автоматично за умови виконання усіх видів робіт, передбачених робочою програмою.

Модульний контроль здійснюється протягом семестру за розкладом аудиторних занять.

Підсумковий контроль полягає в оцінюванні рівня досягнення компетентностей відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та включає семестровий контроль і державну атестацію студента.

Форма і зміст підсумкового контролю, розподіл балів між окремими завданнями визначається кафедрою і доводиться до відома студентів на початку семестру, в якому передбачено відповідний захід підсумкового контролю.

Форма і терміни семестрового контролю визначаються робочим навчальним планом спеціальності і включають семестровий екзамен або залік з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, передбаченого її робочою програмою.

Семестровий контроль у формі заліку проводиться за результатами поточного контролю і не передбачає обов’язкової присутності студентів. Сума набраних балів оприлюднюється в електронному журналі академічної групи до початку екзаменаційної сесії.

Семестровий контроль у формі екзамену проводиться за розкладом екзаменаційної сесії з обов'язковою присутністю студентів.

Тривалість підготовки до кожного екзамену повинна становити не менше 2-х днів. Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація.

Студент може одержати позитивну оцінку з семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою, та накопичив не менше 60 % балів, відведених для їх оцінювання.

Студентам, які не виконали усі види робіт, які передбачені навчальною програмою, і накопичили менше 60% балів, відведених для оцінювання, з поважних причин, дозволяється складати поточний контроль за індивідуальним графіком, який затверджується директором навчально-наукового інституту.

Результати навчання проставляються за двома шкалами. Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів.

Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

Кількість набраних балів студентом

Оцінка за національною шкалою

залік

екзамен

90-100

«зараховано»

«відмінно»

82-89

«добре»

74-81

64-73

«задовільно»

60-63

35-59

«незараховано» з можливістю повторного складання

«незадовільно» з можливістю повторного складання

1-34

«незараховано» з обов’язковим повторним курсом

«незадовільно» з обов’язковим повторним курсом

Студенти, які одержали під час семестрового контролю більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з університету. Студентам, які мають дві або одну незадовільну оцінку, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру.

Студентам, які звернулися з проханням достроково скласти семестровий контроль у зв’язку з поважними причинами, терміни семестрового контролю встановлюються індивідуальним планом, який затверджується директором навчально-наукового інституту.

Студенти, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. В екзаменаційну відомість їм проставляється накопичена кількість балів поточного контролю, яка не може перевищувати 59.

Курсовий проект (робота), навчальна, виробнича та переддипломна практики оцінюються від 0 до100 балів (включно), у тому числі виконання роботи (проекту, звіту) – до 60 балів, захист – до 40 балів. Захист курсового проекту (роботи), звіту з навчальної, виробничої, переддипломної практик здійснюється за обов’язкової присутності студента.

Державна атестація студента полягає у встановленні фактичної відповідності рівня його підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і проводиться Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) після завершення навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

До складання державних екзаменів та до захисту бакалаврських робіт, дипломних проектів (робіт) і магістерських робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка компетентності професійно-практичної підготовки студентів з навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом. Тривалість державного екзамену не повинна перевищувати 3 астрономічних години.

До державної атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Студент, який не склав державний екзамен або не захистив кваліфікаційну роботу, відраховується з університету та йому видається академічна довідка. Результати складання державних екзаменів і захисту бакалаврських робіт, дипломних проектів (робіт) та магістерських робіт оцінюються за 100-бальною шкалою із переведенням підсумкової кількості балів у національну шкалу (4-х бальну). Відповідно до законодавства України випускники отримують документ державного зразка про здобуття відповідного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня та відраховуються з вищого навчального закладу.

Студент, який одержав незадовільну оцінку з державного екзамену чи при захисту бакалаврської роботи, дипломного проекту (роботи), відраховується з університету, і йому видається академічна довідка. У разі визнання захисту магістерської роботи, дипломного проекту (роботи) незадовільним, Державна екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою.

Студенту, який не склав державного екзамену або не захистив бакалаврську роботу, дипломний проект (роботу), магістерську роботу допускається до повторного складання державних екзаменів чи захисту бакалаврської роботи, дипломного проекту (роботи), магістерської роботи упродовж трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

Студенту, який не складав державного екзамену або не захищав бакалаврську роботу, дипломний проект (роботу), магістерську роботу з поважної причини (документально підтвердженої), ректором університету може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії із складанням державного екзамену чи захисту бакалаврської роботи, дипломного проекту (роботи), магістерської роботи, але не більше, ніж на один рік.

Студенти, які у повному обсязі виконали вимоги навчального плану даного курсу, успішно пройшли поточний та підсумковий контроль, наказом ректора університету переводяться на наступний курс.

За успіхи в навчанні, активну участь у науково-дослідній або суспільній роботі студенти можуть бути заохочені:

 • оголошенням подяки;
 • нагородженням грамотою, коштовним подарунком, грошовою премією;
 • установленням іменних стипендій або надбавок до стипендії;
 • наданням пільгових спортивно-оздоровчих путівок тощо.

 За порушення правил внутрішнього розпорядку та навчальної дисципліни на студентів можуть бути накладені дисциплінарні стягнення:

 • оголошення догани;
 • виселення з гуртожитку;
 • відрахування з університету.

Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

 • за академічну неуспішність. Відраховуються за академічну неуспішність студенти, які:
  • а) без поважних причин не виконали вимоги навчального плану семестру;
  • б) мають протягом сесії по екзаменам незадовільні оцінки з трьох і більше дисциплін;
  • в) не ліквідували академічні заборгованості у встановлені терміни;
  • г) отримали незадовільні оцінки при повторному перескладанні екзамену (диференційного заліку) з однієї дисципліни (не більше двох разів);
 • за власним бажанням;
 • за порушення умов контракту;
 • у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;
 • за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;
 • за порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку університету, гуртожитку (пропуски занять більш ніж 33% аудиторних занять за семестр, недотримання правил проживання в гуртожитках, правопорушення тощо);

Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку.

Академічна відпустка може надаватися студенту за медичними показаннями при наявності висновку лікарсько-консультативної комісії студентської поліклініки. За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором університету незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відчислення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу. Поновлення в число студентів здійснюється, як правило, під час канікул при наявності вакантних місць на конкурсній основі приймальною комісією. Поновлення студентів на перший курс забороняється. Повторне навчання може надаватися студенту при невиконанні ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру з поважних причин, підтверджених відповідними документами (через тривалі або часті захворювання, складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї тощо). За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.

Студенти першого курсу правом на повторне навчання не користуються.

Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу вищого навчального закладу.

Запорука успішного навчання

Іноземний студент повинен регулярно відвідувати заняття, виконувати домашні завдання, проводити час на свіжому повітрі й брати активну участь у культурному і спортивному житті університету. Обов’язковими для студента є самопідготовка, відвідання мовних практикумів і консультування з професорами та лекторами.

Студент повинен дотримуватися розкладу занять, ніколи не запізнюватися й не пропускати їх. Кожному слід знати, що систематична академічна робота протягом усього семестру значно полегшить підготовку до іспитів і заощадить час.

Студент, який пропустив 20% і більше занять без поважних причин, буде відрахований з університету.

Порушення академічних правил, відповідальність

Студент, який пропускає заняття без поважної причини або не дотримується правил на заняттях чи в гуртожитку, несе відповідальність за ці порушення. Іноземний студент буде покараний за рішенням суду, якщо порушить Закон України.

Порушення правил університету супроводжується доганою. Після 3-ї догани можливе відрахування з навчального закладу, наслідком чого є негайне виселення з гуртожитку. Якщо ж відрахований студент відмовляється покинути територію України, його депортують із країни й визнають персоною нон ґрата. Міністерство внутрішніх справ України зобов’язане повідомити посольство країни, в яку його депортують.

Розпорядок дня та іспити

Заняття починаються й закінчуються відповідно до розкладу. Заняття триває 80 хвилин і закінчується перервою. Студент повинен бути присутнім в аудиторії до початку заняття.

Міжнародний відділ та Інститути приймають студентів після 14.00.

Студент може консультуватися з професорами на занятті.

Успішність перевіряється за допомогою тестів, лабораторної та індивідуальної роботи, зданих заліків та іспитів.

До іспиту допускають тільки після здачі всіх обов’язкових тестів, лабораторних та консультацій.

Оцінювання – за 100-бальною шкалою, де оцінка «0–59» – незадовільно, «60–73» – задовільно, «74–89» – добре, «90–100» – відмінно. Якщо студент отримав «0–59 » за іспит, то дисципліна не є зарахованою.

Ліквідація академічної заборгованості (неуспішності)

Студент повинен складати іспити й тести в зазначені терміни. Якщо іспит не складено в сесійний період, у студента є можливість перескласти його у двотижневий термін після закінчення сесії. Якщо студент отримав «0–59» за три або більше іспитів, його відраховують з університету у зв’язку з академічною заборгованістю. Студенту дозволено перескладати іспити у таких випадках:

- якщо він не склав іспит із поважної причини;

- якщо він не склав один або два заліки або іспити, або ж залік та іспит.

Перед тим, як перескласти іспит чи залік, студенту потрібно виконати всі необхідні графічні та лабораторні завдання з цього предмета, а також подати деканату на розгляд прохання про перескладання іспиту. Крім того, необхідно внести оплату за понаднормову викладацьку роботу й віднести квитанцію у Відділ роботи  з іноземними студентами перш, ніж отримати дозвіл.

Студент, якого відрахували з університету, повинен залишити країну в визначений термін.

Запити студентів

Якщо студенту потрібен офіційний документ щодо різної інформації з деканату ННІ або Відділу роботи з іноземними студентами для звернення до інших державних установ, йому необхідно написати офіційну заяву, вказавши в ній своє повне ім’я, країну, академічну групу і зміст прохання.

Студент може звертатися до співробітників відділу роботи з іноземними громадянами (корпус №2, каб. 231) у випадку виникнення будь-яких питань.

Заяви і прохання студентів розглядаються начальником відділу та проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУВГП.

Деканат ННІ відкритий щодня з 14:00 до 17:00, крім вихідних.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування