ОЧНИЙ ВСТУП

­­
 1. Прийом на навчання до НУВГП іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436, Положенням НУВГП «Про прийом, проведення співбесід (вступних випробувань) та організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без громадянства» від 28 квітня 2023 року.
Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.
 1. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на місця державного замовлення проводиться відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування у 2023 році. Прийом інших категорій іноземців до НУВГП на навчання на місця державного замовлення здійснюється в межах квот для іноземців.
Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми. НУВГП також може приймати іноземців для навчання за програмами підготовчого відділення, з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.
 1. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.
Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.
Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).
Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти НУВГП укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань НУВГП у дистанційному форматі.
Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:
 • відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень у країні, де здійснюється набір;
 • забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;
 • забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;
 • забезпечення контролю дотримання вимог академічної доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;
 • забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;
 • забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців, шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;
 • забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);
 • наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;
 • забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;
 • забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;
 • забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років у партнерській організації.
Для організації дистанційного набору іноземних громадян для здобуття вищої освіти в 2023 році в НУВГП укладено  угоди з партнерськими організаціями, що є резидентами країн походження вступників:
НУВГП має угоди для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти з партнерськими організаціями:
 Limited Liability Company «MORE EDUCATION SERVICES LIMITED»       (Нігерія, директор - Фіделіс Ізучукву ІКЕ);
-  Limited Liability Company «Hangzou Dingying Foreign Educational Services Co, Ltd» (Китай, директор - Чень МІНЛЕЙ).
НУВГП має право на протязі року укладати угоди з іншими партнерськими організаціями для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти організаціями.
У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до НУВГП легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до НУВГП іноземець передає оригінали документів особисто.
 1. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися НУВГП:
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 30 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, на підготовчому відділенні.
 1. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
 2. Прийом заяв і документів іноземних громадян, які вступають на навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра без навчання на підготовчому відділені НУВГП, проводиться з 01 лютого до 25 лютого 2023 року та з 01 червня по 29 листопада 2023 року. Зарахування здійснюється відповідно до 01 березня 2023 року та до 30 листопада 2023 року.
 3. Іноземці, які закінчили підготовче відділення НУВГП, зараховуються на навчання протягом 5 – 10 календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з підготовчого відділення.
 4. Для прийому на навчання до НУВГП іноземних громадян та осіб без громадянства для здобуття ступеня бакалавра проводиться вступний іспит для іноземців з двох конкурсних предметів із математики та української мови як іноземної.
Програма іспиту для іноземців відповідає програмовим вимогам із загально-освітніх дисциплін.
Результат вступного іспиту для іноземців оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів (з кроком в один бал).
Для вступників за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» вступний іспит для іноземців включає  українську мову як іноземну та творчий конкурс. Творчий конкурс проводиться в дві сесії - рисунок та креслення. Для кожної сесії вступник повинен виконати завдання, передбачене у відповідній програмі творчого конкурсу, де зазначені детальні критерії оцінювання та час, необхідний для виконання завдань.
Для вступників за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» вступний іспит для іноземців включає українську мову як іноземну та творчий конкурс.  Творчий конкурс якийвключає в себе легкоатлетичні вправи і нормативи, які відображають рівень фізичної підготовленості вступників і складається з дисциплін шкільної програми, схваленої для використання в загальноосвітніх навчальних закладах освіти та завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури.
 1. Вступний іспит для іноземців при вступі для здобуття ступеня магістра передбачає вступний іспит з української мови як іноземної та фаховий іспит. В окремих випадках, відповідно до рішення Приймальної комісії, замість вступного іспиту з української мови як іноземної може складатися іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).
 2. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до НУВГП на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.
 3. При вступі до НУВГП іноземці особисто подають заяву у паперовій формі.
До заяви додається:
1) документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий рівень освіти, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий рівень освіти, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця;
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:
- тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
- копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;
Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.
Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.
 1. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 2. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між НУВГП та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.
 3. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за вступним іспитом для іноземців з предметів, передбаченими Правилами прийому для здобуття вищої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування у 2023 році.
 
 
 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування