БАКАЛАВРУ

Підготовка до вступу на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5)

1. Як мені дізнатися, НМТ з яких предметів потрібні для вступу на обрані мною спеціальності?

У 2023 році НМТ відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів: два предмети з основного блоку (українська мова, математика) та один предмет із додаткового блоку (історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія) за вибором вступника. 

Позитивний результат НМТ дозволить подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність з урахуванням вагових коефіцієнтів, встановлених для предметів на різні спеціальності. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ є в додатку 7 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

2. Чи потрібно складати НМТ для вступу на мистецькі або спортивну спеціальності?

Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть тільки відповідний творчий конкурс. Перелік творчих конкурсів для вступу до НУВГП, а також перелік конкурсних пропозицій можна знайти у Правилах прийому. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників є в додатку 1 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

3. Як подати заяву для вступу до вишу?

Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Подати заяву тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) можна:

 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;
 • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;
 • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

4. Які документи мені потрібно буде подати для вступу до вишу?

Вступник, який подає заяву в електронній формі, під час реєстрації особистого електронного кабінету, зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ (вказується будь-який з дозволених Порядком прийом)
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката);

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію ідентифікаційного коду (РНОКПП);
 • мотиваційний лист;
 • копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО та/або НМТ;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять співбесіди (замість НМТ у передбачених Порядком прийому випадках) та творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

Інші копії документів подаються, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції.

5. Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?

В Порядку прийому 2023 року не передбачено для вступу подання медичної довідки. Однак ЗВО у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність або конкурсну пропозицію. Тому про необхідність подання довідки варто з’ясувати у приймальній комісії обраного вишу. В НУВГП медична довідка потрібна для допуску при складані творчого конкурсу за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».

6. Сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2023 року для вступу до ЗВО?

У 2023 році приймають сертифікати ЗНО 2020 та 2021 років та результати НМТ 2022 року та 2023 року.

7. Що робити, якщо заклад освіти затримує видачу документа про середню (вищу) освіту?

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до керівника закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти.

8. Коли почнеться прийом документів для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) і до якого числа можна буде подати заяву?

Для вступу на перший рік навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5) за денною формою навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 липня;
 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня;
 • реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється: для вступу на місця державного або регіонального замовленням з 03 липня до 18:00 10 липня, для вступу лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 25 липня;
 • співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків включно з 07 до 18 липня, для вступу лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 31 липня;
 • реєстрація заяв вступників для участі у конкурсі (за результатами вступних випробувань – НМТ, ЗНО, творчих конкурсів, співбесід) розпочинається 19 липня та закінчується о 18:00 31 липня.

У ці ж строки проводиться вступ на перший рік навчання на основі ПЗСО та НРК5 за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням.

Строки приймання заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому ЗВО.

МАГІСТРУ

Підготовка до вступу на основі освітнього ступеня бакалавра (НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7)

1. Як мені дізнатися, які іспити потрібні для вступу на обрану спеціальність?

У 2023 році для вступу в магістратуру необхідно скласти вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання – єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та/або єдиний вступний іспит (ЄВІ) (докладніше в запитаннях 12-27) та/або фаховий іспит у закладі вищої освіти. Для вступу на різні спеціальності визначений відповідний перелік вступних випробувань.

Зокрема:

1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

 • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року.

2) для вступу на спеціальність 061 «Журналістика»:

 • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року,
 • або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в тому самому закладі вищої освіти.

3) для вступу на інші спеціальності:

 • ЄВІ 2023 року та фаховий іспит.

2. Чи можу я вступити до магістратури тільки за мотиваційним листом?

У 2023 році для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, що визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році), відповідно до Правил прийому закладу вищої освіти (ЗВО) можуть використовуватись тільки результати фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів.

3. Якщо вже маю диплом магістра, які іспити мені потрібно складати?

У 2023 році для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності, які згідно з Порядком прийому (див. відповідь на запитання 1) передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7), можуть за їхнім вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну(-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит, якщо Правила прийому ЗВО не передбачають використання тільки розгляду мотиваційних листів (див. відповідь на запитання 2).

Що ж до спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», то для вступу на них у будь-якому випадку необхідні результати ЄВІ та ЄФВВ.

4. Чи обов’язковим є мотиваційний лист у 2023 році?

У 2023 році мотиваційний лист вноситься вступником до кожної заяви, за потреби, на визначену ЗВО електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. 

ЗВО у своїх Правилах прийому визначає вимоги до структури та змісту мотиваційного листа.

5. Як подати заяву для вступу до вишу?

У 2023 році заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі. Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Подати заяву тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) можна:

 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб із посвідкою про постійне проживання в Україні;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;
 • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;
 • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) ЄВІ / ЄФВВ;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • мотиваційний лист;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять співбесіди замість ЄВІ / фаховий іспит замість ЄФВВ (у передбачених Порядком прийому випадках), допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у співбесіді/фаховому іспиті.

Інші копії документів подаються, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції.

6. Коли потрібно подати документи на магістра? 

У 2023 році для вступу в магістратуру потрібно скласти ЄВІ та, для визначених спеціальностей, ЄФВВ, тож для вступників визначено такі строки, зокрема:

 • реєстрація на тестування (ЄВІ, ЄФВВ) – з 08 травня до 18:00 31 травня (в закладах вищої освіти);
 • реєстрація особистого електронного кабінету вступника (див. попередній пункт 5) – з 1 липня;
 • УВАГА! реєстрація заяв на участь в співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України (буде визначено у червні 2023 р.);
 • співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити замість ЄФВВ, фахові іспити проводяться з 17 по 28 липня (включно);
 • реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня.

7. Чи можна вступити на магістра за іншою спеціальністю, ніж маю диплом бакалавра?

Так, можна, але з урахування вимог стандартів вищої освіти щодо до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності. Зокрема, для здобуття ступеня магістра:

 • за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 082 «Міжнародне право», 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».
 • за спеціальністю 223 «Медсестринство» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6, НРК7 зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
 • для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 225 «Медична психологія» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» або 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
 • за спеціалізацією 227.1 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація). На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціалізацією 227.2 «Ерготерапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за спеціальностями 227 «Фізична терапія, ерготерапія» чи 016 «Спеціальна освіта» або за напрямами 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація) чи 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)».

8. Чи можна вступати на магістра в інший виш, а не той, де здобув бакалавра?

Так, вступник вільний у своєму виборі закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра.

9. Коли та де перевірити, чи я вступив/ла до магістратури?

В особистому електронному кабінеті вступника.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування є оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ЗВО. Рішення також розміщується на сайті вишу.

10. Чи діє сертифікат TOEFL та інші результати міжнародних мовних іспитів тільки під час вступу до аспірантури, чи можливе зарахування сертифіката також під час вступу в магістратуру?

Така можливість передбачена тільки для вступу до аспірантури.

11. Що робити, якщо виш затримує видавання диплома бакалавра, а термін подання документів на вступ в магістратуру завершується?

У такому разі необхідно звернутисяь безпосередньо до керівника закладу, у разі невирішення питання —- до Державної служби якості освіти.

ІНШІ ЗАПИТАННЯ

Чи є в НУВГП військова кафедра?
Відповідь:  Так. Студенти мають можливість навчатися на нашій військовій кафедрі.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування