241 Готельно-ресторанна справа (бакалаврат)

Hotel-restaurant business

Обсяг програми: 240 кредитів ECTS

Форма здобуття освіти: Денна, заочна

Вимоги до рівня освіти вступників:

 • повна загальна середня освіта (ПЗСО);
 • освітньо-професійний ступінь "Фаховий молодший бакалавр" (НРК 5);
 • освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст" (НРК 5);
 • освітній ступінь "Молодший бакалавр" (НРК 5).

Тривалість програми:

 1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти:
 • денна форма здобуття освіти - 3 роки 10 місяців;
 • заочна форма здобуття освіти - 4 роки 10 місяців.
 1. Вступ на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр":

- будь-яких спеціальностей:

 • денна та заочна форми здобуття освіти - 2 роки 10 місяців.
 1. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст":

- будь-яких спеціальностей:

 • денна та заочна форми здобуття освіти - 2 роки 10 місяців.
 1. Вступ на основі освітнього ступеня "Молодший бакалавр":

- будь-яких спеціальностей:

 • денна та заочна форми здобуття освіти - 2 роки 10 місяців.

Механізми визнання попереднього навчання

Якщо попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація документів про освіту. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти - див. на сайті НУВГП.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної бакалаврської роботи та атестаційний екзамен

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, наступні періоди навчання включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Випускник зможе:

 •  РН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;
 • РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії готельної та ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також суміжних наук.
 • РН 03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.
 • РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства.
 • РН 05. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на основі існуючих наукових концепцій сервісні, виробничі та організаційні процеси готельного та ресторанного бізнесу.
 • РН 07. Організовувати процес обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг на основі використання сучасних інформаційних,   комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки.
 • РН 08. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами готельних та ресторанних послуг
 • РН 09. Здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів.
 • РН 10. Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології виробництва та обслуговування споживачів.
 • РН 11. Застосовувати сучасні інформаційні технології для організації роботи закладів готельного та ресторанного господарства.
 • РН 12. Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів готельного і ресторанного господарства.
 • РН 13. Визначати та формувати організаційну структуру підрозділів, координувати їх діяльність, визначати їх завдання та штатний розклад, вимоги до кваліфікації персоналу.
 • РН 14. Організовувати роботу в закладах готельного і ресторанного господарства, відповідно до вимог охорони праці та протипожежної безпеки
 • РН 15. Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • РН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності.
 • РН 17. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань при організації ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу.
 • РН 18. Презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції щодо розвитку бізнесу.
 • РН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості.
 • РН 20. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.  
 • РН 21. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • РН 22. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
 • РН 23. Організовувати процес роботи закладів розміщення і харчування як складових розвитку сільського туризму на Поліссі.
 • РН 24. Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсно-ефективних і екологічно-дружніх технологій в організації роботи об’єктів готельно-ресторанної інфраструктури.
 • РН 25. Знати системи екологічного управління в готельно-ресторанній сфері відповідно до міжнародних стандартів.
 • РН 26. Здійснювати науково-обґрунтовані організаційні заходи щодо запобігання забруднення довкілля у сфері готельно-ресторанної діяльності.

Практика/Стажування: Чотири практики відповідно до навчального плану (одна навчальна та три виробничих).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності: Можливість продовження навчання на другому (магістерському) освітньому рівні; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010:

 • 1210.1 Керуючий готельним господарством;
 • 1315 Керуючий рестораном (кафе, їдальні);
 • 1315 Керуючий готелем;
 • 1315 Ресторатор;
 • 1456 Менеджер (управитель) ресторану;
 • 2482.2 Фахівець з гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси);
 • 2482.2 Фахівець з готельної справи;
 • 2482.2 Фахівець з ресторанної справи;
 • 3414 Фахівець із організації дозвілля;
 • 3141 Фахівець з розвитку сільського туризму;
 • 3414 Фахівець із конференц-сервісу;
 • 3414 Фахівець з готельного обслуговування;
 • 3414 Фахівець із туристичної безпеки;
 • 3414 Організатор туристичної і готельної діяльності;
 • 3439 Фахівець з організації побутового обслуговування
 • 5129 Майстер ресторанного обслуговування;
 • 5129 Інструктор з навчання закладу ресторанного господарства
 • Секція N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: 
 • Секція R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
 • Розділ 93. Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 
 • Клас 93.2. Організування відпочинку та розваг 
 • Група 93.29. Організування інших видів відпочинку та розваг

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування