Історія зарубіжної літератури

History of foreign literature

Навчальна дисципліна «Історія зарубіжної літератури» - загальнокультурний чинник формування свідомості працівників засобів масової інформації. Літературний процес перебуває у постійному русі та трансформації під впливом глобалізації, міжкультурних контактів, міжмистецької взаємодії. Сучасний журналіст повинен знати та орієнтуватися в тому, що відбувається у світовому письменстві, формувати свій естетичний смак, бути здатним висловити свою фахову позицію щодо найсучасніших літературних подій і явищ, адже тенденції в літературному процесі своєрідно виявляються в журналістиці. Навчальна дисципліна «Історія зарубіжної літератури» є обов’язковим міждисциплінарним компонентом освітньо-професійної програми «Журналістика» підготовки бакалаврів за спеціальністю 061 «Журналістика». Курс передбачає вивчення основних етапів і художніх явищ зарубіжної літератури в діахронічному і синхронічному аспектах. Метою вивчення дисципліни є забезпечення фахової підготовки студентів із курсу «Історія зарубіжної літератури», зокрема, опанування теоретико-методологічних основ зарубіжної літератури, ознайомлення з динамікою літературного процесу в історичному розвитку, його літературними течіями, тенденціями, визначальними постатями і ключовими творами. Основні завдання курсу: - засвоїти основні літературознавчі системні знання про літературний процес; - сформувати здатність системного аналізу загальних закономірностей і релевантних тенденцій розвитку світової літератури; - сформувати навички ціннісного сприйняття і критичного мислення літературного фактажу, з урахуванням історичного контексту, національних особливостей і сучасної перспективи; - охарактеризувати творчий шлях ключових постатей зарубіжної літератури; - давати журналіський коментар щодо засвоєного історико-літературного матеріалу; - проаналізувати визначальні зарубіжні літературні твори різних епох. Методичні вказівки містять повний перелік тем і питань із курсу, які має опрацювати студент, списки рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів. Плани практичних занять згруповано за змістовими модулями і темами. До плану кожного практичного заняття додано запитання для актуалізації теоретичного матеріалу, практичні завдання, індивідуальні проблемні завдання. Наведено також перелік тем для написання рефератів та наукових досліджень.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування