ННІ ЕМ

ПРОГРАМА

практичної підготовки студентів галузі знань
0306 «Менеджмент і адміністрування»

в Навчально-тренінговій лабораторії

ВСТУП

Розділ 1. Загальні положення. 

Розділ 2. Зміст програми виробничого тренінгу. 

2.1. Загальні положення. 

2.2. Загальна характеристика підприємства – об’єкта тренінгу. 

2.3. Організаційно-методична підготовка практики. 

2.4. Перелік типових завдань, що виконуються під час
 практики. 

Розділ 3. Критерії оцінювання результатів практики. 

ВСТУП

Практична підготовка студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик напряму підготовки і спеціальностей є обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки. Зміст практики визначається вимогами нормативної і варіативної складовими стандартів освіти.

Практична підготовка студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» поєднує практику на базах практик, якими є підприємства і організації різних організаційно-правових форм та власності, а також в умовах виробничого тренінгу, що проводиться в навчально-тренінговій лабораторії Західного бізнес-центру Національного університету водного господарства та природокористування (надалі НТЛ).

Практична підготовка студентів в НТЛ проводиться відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затверджене наказом МОН України від 08.04.1993 р. № 93) та «Положення про навчально-тренінгову лабораторію НУВГП».

Для проведення практики залучаються навчальні приміщення та обладнання, закріплені за бізнес-центром та кафедрою менеджменту.

Програма є навчально-методичним документом, що визначає організацію, зміст і порядок проходження та підведення підсумків виробничого тренінгу студентів 3-5-их курсів напрямів підготовки і спеціальностей галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», відповідно до якого планується і регламентується навчальна і методична робота керівників практики від вищого навчального закладу.

Розділ 1. Загальні положення

Метою виробничого тренінгу, що проводиться в НТЛ, є формування у студентів  компетенцій щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в умовах виконання професійних завдань діяльності на робочих місцях на посадах, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Виробничий тренінг на базі НТЛ є складовою виробничої практики студентів, передбаченої навчальними планами, та становить 1-2 тижні відповідно до обсягів навчального навантаження на відповідний навчальний рік. Практична підготовка проводиться відповідно до графіка навчального процесу в НТЛ у період теоретичного навчання в обсязі 6 годин в тиждень або 36 годин в тиждень у період практики, передбаченої графіком навчального процесу.

Навчальна робота керівників практики планується з розрахунку 6 год. за однин день керівництва в одному відділі.

Підготовка навчально-методичних матеріалів, організація навчального процесу, розподіл студентів за посадами проводиться під керівництвом заступника директора Західного бізнес-центру у порядку і в терміни, визначені цією програмою та нормативними документами університету з питань організації навчального процесу та практичної підготовки студентів.

Наказ про проходження практики студентів в НТЛ погоджується і подається на підпис ректора університету у порядку і в терміни, встановлені нормативними документами Міністерства освіти і науки України та університету.

Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри менеджменту за погодженням із заступником директора Західного бізнес-центру. Керівники практики готують та видають студентам індивідуальні завдання, необхідні інструкції, консультації, а також оцінюють результати практики відповідно до порядку, визначному цією Програмою. До керівництва студентами-практикантами на робочих місцях можуть залучатися інші фахівці з повною вищою освітою.

Підготовку первинної документації, супровід спеціалізованого програмного забезпечення, підготовку робочих місць, контроль охорони праці і безпеки життєдіяльності під час практики забезпечує завідувач (старший лаборант) НТЛ.

Практична підготовка фахівців у НТЛ спрямована на формування навичок самостійного управління процесами фінансово-господарської й інвестиційної діяльності в умовах віртуального підприємства із застосуванням сучасних інформаційних систем управління бізнесом та інноваційних педагогічних технологій (тренінгів, бізнес-симуляцій тощо).

Розділ 2. Зміст програми виробничого тренінгу

2.1. Загальні положення

Зміст виробничої практики на базі НТЛ спрямований на набуття студентами таких компетенцій: 

 • уміння готувати й приймати управлінські рішення на різних рівнях управління;
 • здатності до внутрішньо- і зовнішньо- організаційної взаємодії;
 • навички командної роботи;
 • уміння працювати з документами;
 • навички роботи із сучасним програмним забезпеченням, що застосовується в бізнесі;
 • розвиток ділових і спеціальних професійних навичок.

 

2.2. Загальна характеристика підприємства – об’єкта тренінгу

Об’єктом практики є модель виробничо-торгівельного підприємства, що розташоване в м. Рівне, застосовує у своїй діяльності сучасні підходи до організації управління, виробництва і торговельної діяльності, а також засоби автоматизації управлінської діяльності та бізнес-процесів.

Під час практики студенти займають посади в адміністрації підприємства (дирекція, планово-економічний відділ, відділ управління персоналом, відділ маркетингу і логістики), роботу інших працівників моделюють керівники практики. Викладачі-консультанти виконують роль засновників,  контрагентів та ін. зацікавлених осіб.

На першому етапі проходження виробничого тренінгу студент має ознайомитись з історією і поточним станом господарсько-фінансової діяльності підприємства – об’єкта тренінгу, його організаційною структурою та системою менеджменту.  Інформація наводиться у роздаткових, демонстраційних, аудіо-, відео матеріалах. Студентам надаються електронні архіви з документами за період діяльності підприємства.

2.3. Організаційно-методична підготовка практики

 Перед початком практики проводяться організаційні збори, на яких студенти ознайомлюються із метою, завданнями, об’єктом практики, графіком роботи, порядком розподілу на посади, критеріями оцінювання.

Розподіл студентів за посадами проводиться у такому порядку:

1)      усі студенти пишуть резюме із зазначенням 2-х посад, які вони хотіли б обрати, і подають їх старшому лаборанту НТЛ;

2)      керівники практики на основі резюме призначають директора і керівників відділів;

3)      у перший день практики директор і керівники відділів набирають персонал шляхом розгляду резюме і проведення співбесід.

Перед початком практики студентам проводиться інструктаж з техніки безпеки і охорони праці.

Перший робочий день розпочинається з ознайомлення з положеннями про відділи, посадовими інструкціями, первинними документами, звітами, архівами тощо.

Упродовж періоду проходження практики студенти виконують завдання, що відповідають їх посадовим інструкціям, та забезпечують досягнення результатів, встановлених засновниками (керівниками практики).

В останній день практики проводяться збори трудового колективу підприємства під головуванням директора. У порядку денному зборів обов’язково мають стояти питання досягнення поставлених засновниками результатів і презентація плану розвитку підприємства.

Частина студентів може брати участь у практиці у ролі стажерів (експертів, контрагентів тощо). При такій організації практики серед студентів, які виконуватимуть ролі стажерів, призначається керівник, який:

•      розподіляє експертів за об’єктами спостереження;

•      складає план спостереження;

•      контролює роботу експертів упродовж робочого дня;

•      організовує роботу над підготовкою висновків.

Студенти-стажери у своїй роботі застосовують бланки спостережень. Укінці кожного робочого дня анкети збирає керівник групи експертів, який організовує обговорення результатів, узагальнює їх та готує загальний звіт, що має містити:

•      оцінку виконання поставлених завдань;

•      рекомендації щодо удосконалення системи менеджменту підприємства;

•      рекомендації щодо завдань, які виконуються під час тренінгу (трудомісткість, узгодженість, чіткість тощо).

 

2.4. Перелік типових завдань, що виконуються під час практики

Дирекція:

 • організація управління на підприємстві;
 • підготовка пропозицій засновникам щодо стратегічного розвитку підприємства;
 • організація роботи з контрагентами;
 • організація і проведення презентацій;
 • накладення стягнень;
 • прийняття рішень щодо преміювання працівників та інших видів заохочень;
 • ведення ділової переписки та інших видів комунікацій з контрагентами;
 • управління внутрішньо- і зовнішньоорганізаційними конфліктами;
 • ініціювання нових проектів;
 • виконання функцій замовника проектів;
 • контроль фінансово-господарської діяльності підприємства.
 • взаємодія з контролюючими органами;
 • організація формування корпоративної культури на підприємстві;
 • інші завдання.

Планово-економічний відділ:

 • планування виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності підприємства;
 • розроблення техніко-економічного обґрунтування проектів;
 • складання кошторисів, бюджетів та інших планових документів;
 • контроль за фінансовою дисципліною на підприємстві;
 • погодження фінансових документів;
 • формування плану закупівель;
 • розроблення плану продажу продукції;
 • складання плану руху грошових коштів;
 • підготовка тендерної документації;
 • проведення фінансово-економічного аналізу;
 • формування та контроль виконання плану доходів і видатків;
 • запровадження системи бюджетування на підприємстві;
 • складання плану інвестиційної діяльності;
 • погодження маркетингових бюджетів;
 • складання штатного розпису;
 • погодження кадрового плану;
 • розрахунок калькуляції;
 • контроль кредиторської і дебіторської заборгованості та розроблення заходів щодо її зменшення;
 • управління обіговими коштами;

Відділ управління персоналом:

 • організація роботи щодо контролю за дотриманням трудової дисципліни і вживання відповідних заходів у разі виявлення її порушення;
 • ведення кадрового обліку (прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення і т.д.);
 • розроблення і контроль виконання кадрового плану;
 • підготовка статистичної звітності з праці;
 • підготовка подань і проектів наказів на заохочення, стягнення;
 • розроблення систем оплати праці, положення про преміювання, соціальний пакет;
 • проведення розслідувань у випадках порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • набір, навчання, атестація персоналу;
 • інші завдання.

Відділ маркетингу і логістики:

 • розроблення плану маркетингу;
 • проведення договірної роботи;
 • формування товарного асортименту, цінової політики, програм лояльності, збут продукції;
 • дослідження ринку;
 • розроблення плану оновлення продукції;
 • проведення аналізу продажу продукції та закупівель;
 • управління запасами;
 • формування буферних запасів;
 • організація внутрішньої і зовнішньої логістики на підприємстві;
 • організація акцій, розпродажу та інших маркетингових заходів;
 • інші завдання.

Бухгалтерія:

 • формування облікової політики;
 • проведення бухгалтерських операцій (продаж продукції, постачання, списання, інвентаризація тощо);
 • нарахування і виплата заробітної плати;
 • перерахування коштів;
 • складання податкової і фінансової звітності;
 • інші завдання.

Розділ 3. Критерії оцінювання результатів практики

Відповідно до мети і завдань практики оцінюванню підлягає:

 • правильність виконання процедур підготовки і прийняття управлінських рішень;
 • уміння здійснювати внутрішньо і зовнішньоорганізаційні комунікації;
 • уміння організовувати командну роботу;
 • уміння роботи з документами;
 • правильність виконання завдань.

За результатами проходження практики студент може отримати до 50 балів (до 50 балів можна отримати за результатами захисту звіту з виробничої практики на підприємстві), які нараховуються за умови привального виконання усіх завдань і відпрацювання планового обсягу годин. Кількість балів зменшується:

 • у разі відсутності на занятті – 10 балів за 1 день;
 • якщо завдання не виконано – 3 бали за 1 завдання;
 • якщо при виконанні завдання студент допускає системні порушення – 2 бали за 1 завдання;
 • якщо при виконанні завдання студент допускає незначні помилки – 1 бал за одне завдання.

Результати оцінювання заносяться у журнал обліку роботи практикантів.

В передостанній день практики студенти заповнюють анкети, а результати анкетування оприлюднюються на підсумкових зборах в останній день практики.