Університет

Студентське життя

Сьогодні значного поширення і розвитку в Україні набув такий тип формальних організацій студентської молоді, як органи студентського самоврядування в навчальних закладах різного рівня акредитації, які поступово перетворюються із підструктур вищих навчальних закладів на самостійні організації.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України наказом від 03.04.01 р. за № 166 затвердило "Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах". У цьому Положенні визначається сутність студентського самоврядування, права та обов'язки студентів. Згідно з цим Положенням, самоврядування у вищому навчальному закладі – це самостійна громадська діяльність студентів та їх функціональне управління вищим навчальним закладам, що визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту, типу та специфіки навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція).

Виконавчий орган студентського самоврядування може мати різноманітні форми: студентська спілка, сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова частина), студентський деканат, рада тощо.

Чому ж питання функціонування органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України привертають сьогодні особливу увагу?

По-перше, інтеграція України у Європейське співтовариство та перехід до ринкової економіки, приєднання до Болонської угоди, в якій студентство розглядається як партнер, передбачають реформування всіх складових освітньої галузі.

По-друге, сьогодні відбувається активне утвердження демократичних засад в усіх секторах життєдіяльності українського суспільства. Тому і студентське самоврядування потребує подальшого розвитку і збагачення новітніми демократичними ідеями. Успішна розбудова Української держави залежить від самосвідомості, самодостатності, ініціативності, активної життєвої позиції, наполегливої праці кожного молодого громадянина України.

По-третє, студентство у всі часи виступало своєрідним “барометром” соціально-економічного та політичного стану суспільства. Молодь є тією верствою населення, яка найбільш чутливо реагує на соціальні зміни, якій притаманне негативне ставлення до порушення демократичних норм, законів, моральних принципів.

По-четверте, студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

Незалежно від форм студентських об'єднань завдання їх однакові.

Згідно зі ст. 38 Закону України "Про вищу освіту", основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Керівники студентських представницьких органів за посадою входять до складу вчених рад вищих навчальних закладів, керівники студентських представницьких органів факультетів – до вчених рад факультетів.

Запровадження студентського самоврядування у вищих навчальних закладах є конкретною реалізацією громадських прав студента, формування у них почуття відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми. Водночас студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання.

Студентське самоврядування сприяє задоволенню молодіжних потреб, реалізації студентських інтересів, є середовищем спілкування і взаємодії молоді. Необхідно враховувати, що в студентському "суспільстві", крім загально-ухвалених законів, норм поведінки, діють специфічні норми і правила, що визначають специфічні права і свободи, обов'язки і відповідальність.

Студентські організації є посередниками між адміністрацією вищих навчальних закладів та студентськими колективами. Проте важливо враховувати, що студенти виявляють найбільшу довіру до органів студентського самоврядування. Неформальна ініціатива студентства має значний вплив на молодь, сприяє розвитку здібностей, вирішенню різноманітних проблем у навчанні, проведенні дозвілля тощо.

Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування порівняно молодий вищий навчальний заклад І—ІІ рівнів акредитації. З дня заснування в ньому організовано і діє студентське самоврядування, яке спрямоване на виховання майбутніх спеціалістів високоосвіченими, авторитетними людьми, носіями політичної, правової, естетичної, фізичної та світоглядної культури, сприяє формуванню навичок майбутнього керівника та організатора.

Виконавчим органом студентсько-учнівського самоврядування в коледжі є парламент. У своїй діяльності він керується чинним законодавством України, “Положенням про студентсько-учнівське самоврядування у вищих навчальних закладах", “Положенням про студентсько-учнівський парламент Технічного коледжу НУВГП. До складу студентсько-учнівського парламенту входять представники від кожної академічної групи, з яких формуються такі комісії: правопорядку, санітарна, пошукова, науково-дослідницька, комісія технічної та художньої творчості, культурно-масова, спортивно-туристична, прес-група “Вісник коледжу", радіогрупа. Також у структуру парламенту входять студентсько-учнівська рада гуртожитку та оперативний загін.

Парламент коледжу тісно співпрацює з студентсько-учнівським профкомом. Голова парламенту здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу комісії, проводить засідання студентсько-учнівського парламенту.

У гуртожитку коледжу працює студентсько-учнівська рада, що проводить роботу з дотримання студентами та учнями правил та норм проживання запобіганню вживання алкоголю, наркотичних речовин, викоріненню шкідливих звичок, виховує почуття відповідальності за збереження державного майна, електроенергії, води, тепла, покращення санітарного, житлово-побутового обслуговування мешканців. Рада захищає приватні інтереси проживаючих, бере участь в організації самообслуговування студентів та учнів; розглядає персональні справи мешканців, які порушують правила поведінки та режим дня, визначають кімнати-переможці санітарного стану, які нагороджуються перехідними телевізорами, випускає регулярно газету, де висвітлюється життя мешканців, знаменні дати.

Студентська рада гуртожитку організовує у гуртожитку роботу серед студентів та учнів, пов'язану з санітарними та житлово-побутовими умовами, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою роботою та перепускним режимом. Кожним напрямком роботи у гуртожитку займається відповідна комісія студентської ради гуртожитку. Студентська рада гуртожитку зобов'язана сформувати  комісії, які забезпечують роботу студентської ради  гуртожитку за основними напрямами роботи: санітарна комісія; комісія з поселення; комісія по контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку; комісія по спортивній роботі та дозвіллю.

Студентська рада гуртожитку спільно з адміністрацією гуртожитку та студентсько-учнівським профкомом студентів та учнів коледжу контролює та проводить поселення і виселення студентів та учнів з гуртожитку; бере участь у розробці порядку поселення на новий навчальний рік;  спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу з виявлення та попередження мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за гуртожиток; перевіряє дотримання студентами та адміністрацією гуртожитку санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, користування меблями та іншим інвентарем жилих приміщень згідно з типовими нормами; виховує у мешканців бережливе ставлення до майна гуртожитку, організовує роботу з озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування; контролює додержання мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку та організовує студентів та аспірантів на їх неухильне дотримання, проводить роз'яснювальну роботу з метою попередження правопорушень та порушень правил внутрішнього розпорядку; контролює роботу громадського формування з охорони громадського порядку, членами якої є мешканці даного гуртожитку; бере участь у підготовці свого гуртожитку до нового навчального року та його ремонті; організує відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя.

Студентська рада гуртожитку має право:

-          порушувати питання перед адміністрацією гуртожитку  про поліпшення у гуртожитку житлово-побутових умов та санітарно-гігієнічних норм;

-          контролювати використання житлового фонду та розподіл твердого та м'якого інвентарю серед мешканців даного гуртожитку;

-          застосовувати до порушників правил внутрішнього розпорядку заходи громадського впливу (зауваження, попередження, догана тощо);

-          у разі необхідності залучати до проведення необхідних заходів працівників адміністрації коледжу та кваліфікованих спеціалістів, представників студентсько-учнівського парламенту.

Студентсько-учнівський оперативний загін забезпечує охорону громадського порядку на території коледжу, контролює порядок на всіх масових заходах, що проводяться у коледжі.

За час роботи студентсько-учнівський оперативний загін став справжньою студентсько-учнівською армією, яка стоїть на сторожі порядку закладу.

Студентсько-учнівський парламент бере активну участь у випуску засобів масової інформації: газети „Вісник коледжу'' та радіогазети. Студенти та учні працюють над підготовкою відповідних рубрик, підбірці матеріалів, музичному оформленні передач, в художньому оформленні газет.

Активно працюють комісії з напрямків:

-  науково-дослідницька – залучає студентів та учнів до пошукової та наукової діяльності. Щороку до Дня науки проводяться науково-теоретичні конференції, де студенти та учні демонструють свої науково-пошукові роботи;

- спортивно-туристична – сприяє проведенню спортивних заходів самими студентами та учнями. Так, до Дня студента проводяться «богатирські ігри», до Дня фізкультурника – змагання з армреслінгу, легкої атлетики, проводиться першість коледжу міні-футболу, баскетболу, тенісу, волейболу між студентськими та учнівськими групами і педагогічними працівниками;

-  культурно-масова – проводить активну участь із залучення студентів та учнів коледжу до проведення культурно-масових заходів, що ініціюються самою молоддю.

Студенти та учні є активними учасниками конкурсів «Міс коледжу», «3олота осінь», «Студентська весна», тематичних вечорів «Міс математика», «В сім'ї вольній, новій», «Чорнобильський дзвін», «День Перемоги – всенародне свято», «Рівне – місто весни», інтелектуальних вечорів, брейн-рингу, засідання круглих столів, проведення дискотек.

Студенти та учні є активними слухачами міського всеукраїнського товариства “Просвіта", заходів, що проводяться у міській бібліотеці для юнацтва, в обласному краєзнавчому музеї, театрі та органному залі міста.

На державному рівні органи сту­дентського самоврядування об'єднуються у Всеукраїнську сту­дентську раду. В рамках співпраці,  студентського самоврядування нашого ВНЗ зайняла активну позицію. Так, за 1 рік ми стали повноцінними учасниками діяльності таких організацій, як Всеукраїнська студентська рада при МОН  України. А це регіональні зібрання, тренінги, всеукраїнські та міжнародні конференції, пов’язані з питаннями функціонування органів студентського самоврядування, відтак це новий досвід, нові знайомства, корисна інформація.

Варто зазначити, що доцільність участі в цій організації визначають самі студенти через органи студентського самоврядування.

Всеукраїнська студентська рада, згідно з Положенням про Всеукраїнську студентську раду при МОН України, є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві освіти і науки Украї­ни, утвореним з метою повніше враховувати позиції студент­ської молоді при виробленні та реалізації політики України у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку молоді, налагодження конструктивної взаємодії між орга­нами державної влади, органами місцевого самоврядування і органами студентського самоврядування вищих навчальних за­кладів України.

Головними завданнями Всеукраїнської студентської ради є:

-  сприяння розвитку студентського руху в Україні, в тому числі розвитку у вищих навчальних закладах України студент­ського самоврядування;

- забезпечення постійного зв'язку та взаємодії між Міністерством освіти і науки України і органами студентського самовря­дування вищих навчальних закладів»;

-  аналіз суспільних процесів у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку студентської молоді, мо­лодих спеціалістів і громадян, які вступають до вищих навчаль­них закладів, розроблення та внесення за результатами такого аналізу пропозицій Міністерству освіти і науки України та орга­нам місцевого самоврядування всіх рівнів;

-  участь у підготовці та розробці пропозицій до нормативно-правових актів, програм з найважливіших питань суспіль­ного становища, правового і соціального захисту студентської молоді, молодих спеціалістів і громадян, які вступають до ви­щих навчальних закладів України;

- участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на розв'язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем студентської молоді, молодих спеціалістів.

На даний час парламент працює над вивченням програми “Tempus" для впровадження в коледжі європейської практики студентського самоврядування, оскільки в контексті європейської інтеграції ключовим завданням освітньої галузі є утвердження фундаментальних цінностей західної культури: прав людини, парламентаризму, прав нацменшин, свободи пересування, свободи отримання знань будь-якого рівня. Це все невід'ємний атрибут демократичного суспільства.