Університет

Навчально-методична робота

У Технічному коледжі НУВГП основними напрямами навчально-методичної роботи є удосконалення форм і методів проведення навчальних занять, впровадження методів активного навчання і єдиної методичної системи, створення сучасного навчально-методичного забезпечення дисциплін.

 3.1. Циклові комісії

З метою навчально-методичного забезпечення дисциплін, предметів та професій, підвищення професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання в Технічному коледжі НУВГП створено 13 циклових комісій, які структурно об’єднані за такими напрямами:

-       циклова комісія з напряму «Фінанси і кредит»;

-       циклова комісія з напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

-       циклова комісія з напряму «Будівництво»;

-       циклова комісія з напряму «Інженерна механіка»;

-       циклова комісія з напряму «Екологія»

-       циклова комісія хімії та хімічної технології;

-       циклова комісія математики, інформатики та фізики;

-       циклова комісія електротехнічних дисциплін;

-       циклова комісія філологічних дисциплін;

-       циклова комісія гуманітарних дисциплін;

-       циклова комісія фізичного виховання і Захисту Вітчизни;

-       циклова комісія класних керівників підготовки молодших спеціалістів;

-       циклова комісія класних керівників підготовки кваліфікованих робітників.

3.2. Навчально-методичні видання

З усіх наявних дисциплін, які викладаються у коледжі, підготовлені 227 навчально-методичних комплексів, що включають: робочі навчальні програми, навчальні посібники, конспекти лекцій, інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять студентів, засоби діагностики знань, завдання для курсових (дипломних) робіт (проектів), комплекти контрольних робіт, методичні вказівки та інші методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студенів та учнів.

Впродовж 2016-ого року в коледжі видано 29 найменувань навчально-методичних видань (табл.9):

1.1.   Навчальні посібники:

1.2.   З грифом Національного університету водного господарства і природокористування –        1 посібник:

1.2.1. «Фізична та колоїдна хімія» (автори - Яцков М.В., Буденкова Н.М., Мисіна О.І.);

1.3.    З грифом Технічного коледжу НУВГП – 2 навчальні посібники та 5 курсів лекції;

1.3.1. «Процеси та апарати хімічних виробництв»   (автор - Дейнека К.Ю.);

1.3.2. «Банківські операції» (автор - Пашечко О.А.);

1.4.  Курси лекцій з навчальних дисциплін:

1.4.1. «Аналіз нерухомості» (автор - Слободенюк Н.В.);

1.4.2.  «Органічна хімія» (автор – Козловець В.В.);

1.4.3. «Фінансовий облік» (автор -  Адасюк І.П.);

1.4.4. «Економіка, організація та планування виробництва» (автор – Войтович Д.С.)

1.4.5. «Ціноутворення» (автор - Слободенюк Н.В.).

                                                                                                                                             Таблиця 9

№ з/п

Навчально-методичне найменування

2016-ий рік

1

Навчальні посібники та курси лекцій

8

1.2

З грифом Національного університету водного господарства і природокористування

1

1.3

З грифом Технічного коледжу НУВГП

2

1.4

Курси лекцій з навчальних дисциплін

5

2

Методичні вказівки

21

2.1

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

5

2.2

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

3

2.3

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

2

2.4

Методичні вказівки до виконання дипломного проектування

1

2.5

Методичні вказівки до навчальних та виробничих практик

1

2.6

Методичні вказівки до вивчення тем (розділів) з навчальних дисциплін

6

2.7

Методичні вказівки до підсумкового контролю знань

1

2.8

Збірники тестових завдань

2

 

ВСЬОГО:

29

3.3. Робота бібліотеки

Робота бібліотеки коледжу спрямована на якісне обслуговування користувачів, комплектування фонду навчальними підручниками,  організацію культурно-просвітницької роботи.

Документний фонд бібліотеки нараховує понад 54249 примірників різних джерел інформації, з них:

- навчальних підручників, посібників та методичних видань викладачів коледжу -                       2382 примірники;

- періодичних видань - 4176 примірників.

За 2016 рік до бібліотеки надійшло 523 примірники нових видань, а саме:

-   навчальних підручників – 270 примірників; 

-   періодичних видань – 240 примірників.

Число відвідувань користувачами бібліотеки впродовж 2016 року становить понад        59 тисяч осіб. Для читачів видано понад 63 тис. примірників навчальної літератури, понад 230 тематичних довідок в автоматизованому режимі.

            За звітний період до електронного каталогу внесено 630 назв різних видань: книги, брошури, методичні видання, номери журналів, статті періодичних видань.  Всього електронний каталог містить 15315 назв.

Культурно-просвітницька робота бібліотеки, професійне формування фахівців

Протягом року проведено ряд заходів, спрямованих на професійне формування фахівців, підвищення інформаційної культури, саморозвиток учнів та студентів, а саме: проводились бібліотечно-бібліографічні уроки, групові та індивідуальні бесіди, організовувались екскурсії до Рівненської обласної  бібліотеки для молоді та Рівненської регіональної  наукової бібліотеки, оформлювались та експонувались книжково-ілюстративні виставки до знаменних та пам’ятних дат.

Працівники бібліотеки брали активну участь у регіональних та обласних виставках навчально-методичних видань викладачів та майстрів виробничого навчання Технічного коледжу НУВГП.

Формуванню у молодої людини відчуття патріотизму, любові до Вітчизни сприяють проведені бібліотекою заходи:

-    «Їм у віках судилося безсмертя»( з учасниками подій на Майдані незалежності);

-    «25 незалежних років» ( учасниками АТО);

-    «Сила нескорених» (з учасниками АТО);

-    «Слово про книгу», «О, мудросте, захована в книжках» (популяризація української книги).

Актуальну для користувачів інформацію про бібліотеку, її ресурси і послуги, представлено на бібліотечній сторінці загального Web - сайту коледжу www.tehcollege.rv.ua.

 3.4. Перспективи розвитку навчально-методичної роботи коледжу:

1.  Завершити видання 3-х навчальних посібників із грифом Національного університету водного господарства та природокористування:

1.1.  «Хімія для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації». Частина ІІ (Яцков М.В., Войцешевський Б.Д.);

1.2.  «Техніка лабораторних робіт» частина ІІ (Яцков М.В. Козловець В.В, Горницька С.С., )

1.3. «Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Якісний аналіз» частина І                          (Яцков М.В., ВаськовецьЛ.І., Бялік Л.О.)

2.  Продовжити практику надання структурними підрозділами університету  постійної допомоги Технічному коледжу НУВГП у навчально-методичному, комп’ютерному  програмному забезпеченні для підготовки молодших спеціалістів та виділення Технічному коледжу НУВГП одного примірника відповідних видань навчально-методичних розробок кафедр університету за такими галузями знань: «Управління та адміністрування», «Математика та статистика», «Природничі науки», «Архітектура та будівництво», «Механічна інженерія», «Автоматизація та приладобудування», «Хімічна та біоінженерія» згідно з реєстром обов’язкового розсилання;

3.  Продовжувати роботу з придбання нових підручників з професійних та загальноосвітніх дисциплін, виданих українською мовою.

4.  Постійно оновлювати комп’ютерну базу коледжу новою комп’ютерною технікою.

5.  Придбати ліцензоване програмне забезпечення для організації навчально-виховного процесу.

6.  Оновлювати навчально-виробничу базу коледжу.