Університет

Навчальна робота

(підготовка молодших спеціалістів)

1.1. Технічний коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем –  молодший спеціаліст з восьми спеціальностей (табл.1):

                                                                             Таблиця 1

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Код

Спеціальність

15

Автоматизація та приладобудування

151

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13

Механічна інженерія

133

 

 

Галузеве машинобудування

191

Архітектура та будівництво

192

 

Будівництво та цивільна інженерія

10

Природничі науки

101

Екологія

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Зокрема у 2016-му році студентами коледжу нового набору стали 243 особи, з яких 241 чол. прийняті за державним замовленням, 2 чол. – на контрактній основі, в т.ч. у розрізі спеціальностей, дані приведені в таблиці 2.

                                                                                                        Таблиця 2

Назва спеціальності

 

Всього

За кошти держ-бюджету

За кошти фізичних осіб

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

48

48

-

Галузеве машинобудування

49

49

-

Будівництво та цивільна інженерія

34

34

-

Екологія

14

13

1

Облік і оподаткування

17

17

-

Фінанси, банківська справа та страхування

21

21

-

Прикладна математика

31

30

1

Хімічні технології та інженерія

29

29

-

Всього

243

241

2

На даний час контингент студентів становить 775 особи, з яких 765 чол.  навчаються за державним замовленням, 10 чол. – на контрактній основі.

 

                                  1.2. Ступенева система підготовки фахівців

У Технічному коледжі НУВГП успішно реалізовується ступенева система підготовки фахівців з провідних технічних спеціальностей. З цією метою  розроблені і впроваджені в навчальний процес інтегровані плани двох рівнів:

-   підготовка    молодшого   спеціаліста   на    базі   кваліфікованого    робітника із споріднених професій зі скороченням терміну навчання на один рік;

- підготовка бакалавра в університеті на базі молодшого спеціаліста зі  скороченням терміну навчання на 2 роки.

 

1.2.1.  Підготовка молодшого спеціаліста на базі кваліфікованих робітників

Робітничі професії об’єднується за професійним принципом та інтегруються в одну спеціальність для підготовки відповідних  молодших спеціалістів:

-        5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» на базі кваліфікованих робітників з професій 7242 «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики  (електроніка)»; 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»; 7137 «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж»; 7241 «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування»;

-        5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості» на базі кваліфікованих робітників з професій 7212 «Електро­газо­з­варник на автоматичних і напівавтоматичних машинах»;  7212 «Електро­газо­з­варник»;

-        5.06010114 «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції» на базі кваліфікованих робітників з професій 7136 «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»; 7241 «Електромеханік торговельного та холодильного устаткування»;

-   5.05130102 «Виробництво неорганічних речовин» на базі кваліфікованих робітників з професій  8159 «Лаборант хімічного аналізу»; 8159 «Апаратник».

Побудована ступенева модель підготовки молодших спеціалістів на базі кваліфікованих робітників ґрунтується на: неперервній професійно-практичній підготовці, викладанні загальноосвітніх та природничо-технічних дисциплін відповідного професійного спрямування, інтегрованому викладанні загально-технічних та професійно-теоретичних дисциплін І-го рівня і фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – ІІ-го рівня, наскрізних циклах спеціальних дисциплін.

В 2016-ому році студентами Технічного коледжу НУВГП стали: 66 випускників коледжу та 7 випускників інших навчальних закладів, які вступили на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»  за інтегрованими навчальними планами.

На даний час у коледжі навчається 131 студент, які вступили на навчання  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник». 

 

1.2.2.  Підготовка бакалавра в НУВГП на базі молодшого спеціаліста

Для реалізації принципу наступності і неперервності ступеневої освіти є інтеграція в структуру НУВГП. У тісній співпраці з відповідними інститутами, випусковими кафедрами університету впроваджена дієва дворівнева модель підготовки бакалавра в університеті на базі молодшого спеціаліста зі скороченням терміну навчання на два роки за такими напрямами:

- 133 «Галузеве машинобудування» на базі молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості;

- 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електромеханіка та електротехнології»  на базі молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»;

- 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 263 «Цивільна безпека» на базі молодших спеціалістів зі спеціальності 5.06010114 «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»;

- 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 192 «Гідротехніка» на базі молодших спеціалістів зі спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія»;

- 051 «Управління персоналом і економіка праці», 056 «Міжнародна економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право»  на базі молодших спеціалістів зі спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050802 «Оціночна діяльність»;

- 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» на  базі молодших спеціалістів зі спеціальності 5.04030101 «Прикладна математика».

Щороку випускники Технічного коледжу НУВГП продовжують навчання за інтегрованими планами в Національному університеті водного господарства та природокористування, зокрема, у 2016 році – 150 чол. (табл.3).

 Таблиця 3

№ з/п

Спеціальність

№ групи

НУВГП

Інші ВНЗ

Денна форма навч.

Заочна форма навч.

Всього

 1. 1.                   

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

9ЕМ-4

8

4

12

-

 1. 2.                   

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

ІЕМ-4

11

0

11

-

 1. 3.                   

5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»

9М-4

9

5

14

-

 1. 4.                   

5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»

ІМ-4

11

3

14

-

 1. 5.                   

5.06010114 «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»

9Т-4

9

3

12

-

 1. 6.                   

5.06010114 «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції»

Т-4

17

3

20

1

 1. 7.                   

5.04010602 «Прикладна екологія»

9Е-4

5

8

13

-

 1. 8.                   

5.03050801 «Фінанси і кредит»

Ф-3

8

14

22

3

 1. 9.                   

5.03050802 «Оціночна діяльність»

О-3

4

11

15

-

 1. 10.               

5.04030101 «Прикладна математика»

ПМ-4

15

2

17

-

 1. 11.               

5.05130102 «Виробництво неорганічних речовин»

ІХТ-4

0

0

0

8

Всього:

97

53

    150

12

         

 1.3. Випуск молодших спеціалістів

  Кількість випускників 2016-ого року за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» становить 270 осіб, в т.ч.  у розрізі спеціальностей, дані приведені в таблиці 4.

 Таблиця 4

Назва спеціальності

Кількість випускників

„Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації  технологічного виробництва”

44

„ Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості”

41

„Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і  вентиляції”

45

”Прикладна екологія”

18

„Фінанси і кредит”

32

„Оціночна діяльність”

21

„Прикладна математика”

27

„Виробництво неорганічних речовин”

19

Всього

270

Дипломи молодшого спеціаліста з відзнакою отримали 19 випускників коледжу, що становить 7%.

 1.4. Працевлаштування молодших спеціалістів

 Працевлаштування молодших спеціалістів державної форми навчання у 2016 році (табл.5):                                

Таблиця 5

№ з/п

Шифр

Назва спеціальності

Працевлашто-вано у 2016 році

(%)

1

2

3

4

1.

5.03050801

Фінанси і кредит

94

2.

5.03050802

Оціночна діяльність

100

3.

5.04010602

Прикладна екологія

88

4.

5.05050207

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

77

5.

5.06010114

Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

93

6.

5.05020201

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

86

7.

5.04030101

Прикладна математика

89

8.

5.05130102

Виробництво неорганічних речовин

79

Всього

 

88

 1.5. Європейська кредитно-трансферна система

організації навчального процесу

Для  реалізації ступеневої системи освіти в Технічному коледжі НУВГП впроваджена  Європейська кредитно-трансферна система організації навчального процесу (ЄКТС), починаючи з ІІ-го  курсу навчання.

Відповідно до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів здійснюється викладання 227 дисциплін, а саме:

-       20 дисциплін загальноосвітньої підготовки;

-       13 дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

-       62 дисципліни природничо-наукової підготовки;

-   132 дисципліни професійної підготовки.      

Відповідно до вимог ЄКТС розроблені і затверджені робочі програми навчальних дисциплін, а також відповідна облікова документація щодо оцінювання знань студентів.

Для забезпечення контролю навчальних досягнень студентів і якості підготовки фахівців розроблені контрольно-тестові програми модульного та підсумкового контролю знань.

 1.6. Атестація робітничих професій

Протягом 2016 року у Технічному коледжі НУВГП успішно виконаний комплекс навчально-методичних, навчально-виробничих та організаційних заходів з державної атестації таких робітничих професій: 7241 Електромеханік торговельного та холодильного устаткування; 7212 Електрогазозварник. 7212 Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах; 7242 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка); 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 8159 Лаборант хімічного аналізу; 7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 7241 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування; 8159 Апаратник 8159 Лаборант хімічного аналізу; 7136 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 7212 Електрозварник ручного зварювання; 4212 Касир (в банку) 4212 Контролер у банку; 7212 Електрогазозварник;  7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 20 грудня 2016 року Акредитаційна комісія України атестувала Технічний коледж НУВГП на провадження освітньої діяльності з підготовки кваліфікованих робітників із зазначених робітничих професій.

 1.7. Успішність студентів

У Технічному коледжі НУВГП розроблений і запроваджений електронний журнал для обліку навчальних досягнень студентів, який функціонує через глобальну мережу Інтернет. Державна служба інтелектуальної власності України прийняла рішення зареєструвати авторське право на службовий твір «Комп’ютерна програма «Електронний журнал для обліку навчальних досягнень студентів Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування» та видала свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65285 від 11.05.2016р. Авторські майнові права на програму належать Технічному коледжу НУВГП та колективу авторів у складі: Яцков Микола Васильович (директор коледжу), Власюк Олександр Васильович (викладач), Степчук Світлана Іванівна (завідувач відділення), Огійчук Віктор Олександрович (викладач).

В результаті проведених відповідних форм контролю за якістю знань студентів впродовж 2016-го року загальна  успішність складала 95%, а якісна успішність – 52%. На «відмінно» навчається  10% студентів. Студенти коледжу були  відзначені  іменними  стипендіями, а саме: студентка Лідавець Христина (група Е-4) – стипендіат Президента України, студентка Мальчик Яна (група Ф-3) – стипендіат Рівненського міського голови, студентка Нинчук Юлія (група Е-2) – нагороджена премією Рівненської обласної державної адміністрації, Гузюк Аліна (група ОФ-2) – нагороджена премією голови Рівненської обласної державної адміністрації, 14 студентів –  стипендіати директора Технічного коледжу НУВГП.

Кандидатура студента Сокола Олександра  (ІІІ курс, група ПМ-3) представлена для призначення іменної стипендії міського голови м. Рівного у 2017 році.

Впродовж 2016-ого  року відраховано 37 студентів державної форми навчання, з них: 15 осіб – за академічну неуспішність, 4 – за невиконання навчального плану, 13 – за власним бажанням.  Одночасно 3 студентів, які навчалися за кошти фізичних осіб, були переведені на державну форму навчання.

 1.8. Участь студентів  в олімпіадах

Впродовж 2016-ого року студенти коледжу брали активну участь в предметних олімпіадах, конкурсах, що проводилися на рівні навчального закладу та за його межами. Зокрема:

- студентка Гузюк А. (І курс) зайняла І-е місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з математики серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та прийняла участь у ІІІ-му етапі зазначеної олімпіади в м. Дніпропетровську, нагороджена дипломом (керівник – викладач Коренець Г.Ю.);

- студентка Нинчук Ю. (ІІ курс) здобула ІІ місце у ІІ обласному етапі та отримала диплом ІІІ ступеня  ІІІ фінального етапу VІ-ого Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Г.Шевченка (керівник – викладач Зелінська О.М.);

- студентка Воробей В. (ІІ курс) виборола І-е місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови  та брала участь у ІІІ-му етапі зазначеної олімпіади в м. Хмельницький, нагороджена дипломом (керівник – викладач Хронюк С.М.);

- учень Самолюк А. (група 24)  брав участь від Рівненської області у Всеукраїнському конкурсі  професійної майстерності  «WorldSkills Ukraine» в компетенції «Сантехніка та опалення», м.Київ, нагороджений дипломом.

Щорічно в Технічному коледжі НУВГП проводяться олімпіади з дисциплін загальноосвітньої, гуманітарної, природничої та професійної підготовки. Так, 22-23 листопада 2016-ого року 222 студенти та 62 учні взяли участь  у предметних олімпіадах, за результатами яких 13 студентів та 8 учнів зайняли І-е місце, 17 студентів і 9 учнів – ІІ-е місце та 20 студентів і 13 учнів – ІІІ-є місце.

 1.9. Практичне навчання молодших спеціалістів  та кваліфікованих робітників

Основними базами практики є такі підприємства, установи та організації: ПАТ «Рівнеазот»,  РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», ПАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», ТзОВ «Рівнетеплоенерго»,  ДП «Екотехніка М», МП ТзОВ «Олісма», ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», ТзОВ «Рівень», ТОВ «Хлібодар», ТзОВ «ВТК Еколайн», ТзОВ «Радивилівмолоко», ПСК «Рівненський заготівельно-виробничо-збутоий комбінат», ПАТ «Здолбунівський завод пластмасових виробів «Іскра», ПАТ «Родина», ПАТ «Поліссяхліб», ТзОВ «РЗВА-Електрик», КП РМР «Теплотранссеріс», Державна екологічна інспекція у Рівненській області, ДП Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів, Державна установа Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції, ТОВ «Комфорт-Еко», ПАТ «Волинь-Цемент», ПАТ «Рівнегаз», ТОВ «Одек» Україна, ТзОВ «Селищанський гранітний кар’єр», ПАТ «Кузнецовський хлібозавод», КП Управління майновим комплексом»,  Рівненська торгово-промислова палата, ПП Фірма «Експерт-Рівне», ТзОВ «СТОА-Автоторг-Сервіс», ТзОВ «Експертна фірма «Нива-експерт»,  Рівненська філія ПАТ «Приватбанку», Управління Пенсійного фонду України в Рівненському районі, ПП «Вентиляція-плюс», ТОВ «Аналог-Терм-Сервіс», ТзОВ «Пром-енерго-консалтинг», ТОВ «Кантар», ПП «Нові виміри»,  ТОВ «Нові будівельні технології»,  НД «Іпроектреконструкція»,  ТОВ Фірма «Гольфстрім», ТОВ «Кодан-Сервіс»,  ПП «Вестар»,  Управління капітального будівництва,  ТзОВ «Реноме-Євробуд», Костопільський завод скловиробів, ПАТ «Рівнеобленерго», Управління житлово-комунального господарства, ТОВ «Вік-Екосервіс», ТОВ «Теплосфера».

Від підприємств, де учні груп підготовки кваліфікованих робітників проходили практику, на рахунок Технічного коледжу НУВГП надійшло             142 тис. 25 грн.

 1.10. Перспективи розвитку навчальної діяльності коледжу

 1. Забезпечення функціонування коледжу з підготовки молодших спеціалістів за 8-ма спеціальностями (табл.1) та кваліфікованих робітників за 9-ма комплексами робітничими професіями (табл.6).
 2. Провести комплекс організаційних навчально-методичних та навчально-виробничих заходів щодо ліцензування підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 161  «Хімічні технології та інженерія».
 3. Зміцнення матеріально-технічної бази  навчально-виробничого процесу.
 4. Впровадження інноваційних методів, інформаційно-комунікаційних та новітніх комп’ютерних технологій у навчальний процес при підготовці фахівців.
 5. Продовжувати роботу з розширення спеціалізованих баз для проходження виробничої практики студентів та учнів груп підготовки кваліфікованих робітників (на платній основі).