Університет

Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування готує молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

274 «Автомобільний транспорт» за освітньою програмою

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Кваліфікація – Механік

 Механік готується до виробничо-технічної та організаційної-управлінської діяльності, пов'язаної з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів і двигунів на посади: начальника дільниці (майстерень), старшого механіка (механіка) автотранспортних і авторемонтних підприємств, станцій технічного обслуговування автомобілів, зав. гаражем підприємства, організації і закладів різних формі власності, керівника приватних, малих підприємств по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів.

Молодший спеціаліст повинен бути підготовленим до активної творчої професійної та спеціальної діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків, самостійно здобувати нові знання, мати високі моральні якості, навики організаторської і управлінської діяльності, вільно володіти державною мовою.
Для оволодіння спеціальністю студенти вивчають:

 • Статут автомобільного транспорту, правила технічної експлуатації та
  Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу
  автомобільного транспорту.
 • Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу, передові методи
  управління на автомобільному транспорті.
 • Будову найбільш поширених типів рухомого складу.
 • Сучасні методи діагностики технічного стану автомобілів, засоби, технічні
  умови і способи контролю якості технічного обслуговування та ремонту
  автомобілів.
 • Основне технологічне та діагностичне обладнання, пристрої та інструменти,
  які застосовуються при технічному обслуговуванні та ремонті рухомого
  складу, технологію виробництва, спеціалізацію дільниць та виробничі зв'язки між ними. Основи проектування виробничих дільниць та конструювання
  технологічного оснащення.
 • Правила техніки безпеки, промислової санітарії та протипожежного захисту.
 • Організація роботи в автотранспортних підприємствах по охороні праці.
 • Організацію зберігання рухомого складу, агрегатів, запасних частин і
  матеріалів. Державні стандарти і технічні умови на матеріали, які
  застосовуються при експлуатації і ремонті автомобілів, норми їх витрат і
  шляхи економії.
 • Основи економіки, планування і технічного нормування роботи технічного
  обслуговування і ремонту автомобілів, трудове законодавство.
 • Шляхи зниження витрат паливо-енергетмчних ресурсів.

Студенти набувають робітничу спеціальність:

  • слюсар по ремонту автомобілів;
  • водій транспортних засобів категорій "В", "С".

275 «Транспортні технології»  за освітньою програмою

5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»

Кваліфікація – інженер з безпеки руху

Інженер з безпеки руху готується до професійної роботи в спеціалізованих службах організації дорожнього руху шляхово-експлуатаційних, шляхових ремонтно-будівельних організаціях, шляхових ремонтно-будівельних організацій Держжитло комунгоспу України, Службах нагляду за станом автомобільних шляхів і вулиць та вантажно-планувальних організаціях ДАІ МВС України; в проектних, науково-дослідницьких, архітектурно-планувальних умов для безперешкодного і безпечного руху транспорту і пішоходів, в тому числі територіальних органах виконавчої влади, службах безпеки дорожнього руху підприємств та установ, які займаються експлуатацією транспортних засобів.
Молодший спеціаліст повинен володіти глибокими та міцними теоретичними і професійними знаннями, практичними навичками та уміннями з обраної спеціальності.

Для оволодіння спеціальністю студенти вивчають:

 • Постанови та Закони України, які стосуються автотранспорту,
  дорожнього руху;
 • Статут автомобільного транспорту;
 • Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг;
 • Транспортне планування міст;
 • Технічні засоби організації дорожнього руху;
 • Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод;
 • Трудове законодавство, систему стандартів безпеки праці;
 • Заходи по охороні, правила техніки безпеки і протипожежного захисту.

Студенти отримують робітничу спеціальність - водій транспортних засобів категорій "В", "С.

275 «Транспортні технології» за освітньою програмою

5.07010102.01 «Організація міжнародних перевезень на автомобільному транспорті»

Кваліфікація— технік-технолог (механіка)

Одним із важливих чинників створення умов для формування ринкової економіки України є розширення і поглиблення зовнішньоекономічних зв'язків з іншими державами.
З року в рік ростуть обсяги перевезень вантажів і пасажирів в міжнародному сполучені. З 1 вересня 1997 року вперше в  Україні Рівненський державний автотранспортний технікум почав готувати молодших спеціалістів — організатор міжнародних перевезень.
Молодший спеціаліст повинен вільно володіти державною мовою, професійно володіти не менше ніж двома іноземними мовами.
Повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків. Молодий спеціаліст повинен оволодіти на встановленому рівні сучасними видами діяльності і відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання. Молодший спеціаліст вивчає стан ринку транспортних послуг, аналізує перевізні можливості рухомого складу, укладає договори на міжнародні перевезення, веде оперативне планування перевезень, здійснює контроль за ходом транспортного процесу.
Студенти вивчають вищу математику, історію України, основи економічних теорій, основи менеджменту, основи маркетингу, комп'ютерну техніку та програмування, економіку міжнародних перевезень та інші.
Після закінчення технікуму - молодший спеціаліст може працювати на підприємствах та установах різних форм власності, які займаються зовнішньо-економічною діяльністю, експортно-імпортними операціями та пошуками нових ринків збуту, на митницях в якості організатора міжнародних перевезень, інспектора з міжнародних перевезень, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових галузевих та інших номенклатурних посад.

Студенти отримують робітничу спеціальність:

 • водій транспортних засобів категорій "В", "С".

275 «Транспортні технології» за освітньою програмою

5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

Кваліфікація— технік-технолог (механіка)

Організатор перевезень готується до професійної роботи по організаційно-управлінській діяльності, пов'язаної з перевезенням вантажів та пасажирів, виконанням транспортно-експедиційних операцій та послуг на посади: старшого диспетчера (диспетчера) автотранспортного підприємства, транспортно-експедиційних агентів, начальників автоколон, автовокзалів, працівників ДАІ по організації безпеки руху, керівників малих підприємств, кооперативів.
Молодший спеціаліст повинен володіти глибокими та міцними теоретичними і професійними знаннями, практичними навичками та уміннями з обраної спеціальності.

Для оволодіння спеціальністю студенти вивчають:

 • Постанови та Закони України, які стосуються автотранспорту.
 • Статут автомобільного транспорту, правила перевезень пасажирів та
  вантажу автомобільним транспортом, прогресивні методи організації
  пасажирських та вантажних автомобільних перевезень.
 • Методи диспетчерського, керівництва автомобільними перевезеннями,
  технологічний процес роботи автовокзалів, організацію
  навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному
  транспорті.
 • Основи економіки та планування роботи автотранспортних підприємств,
  організацію обліку та звітності по експлуатації вантажного і
  пасажирського автомобільного транспорту, методи аналізу наслідків
  використання рухомого складу на лінії.
 • Основи наукової організації праці та управління на автомобільному
  транспорті. Організацію транспортно-експлуатаційного обслуговування
  підприємств і населення.
 • Правила і безпеку дорожнього руху, організацію роботи в
  автотранспортних підприємствах по безпеці руху.
 • Трудове законодавство, систему стандартів безпеки праці.
 • Заходи по охороні праці, правила техніки безпеки і протипожежного захисту при перевезеннях і навантажувально-розвантажувальних роботах.

Студенти отримують робітничу спеціальність:

 • водій транспортних засобів категорій "В", "С".