Університет

ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду Національного університету водного господарства та природокористування

1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р №1556-VII та Статуту університету.
1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження та напрями діяльності вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування.
1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління університету.
1.4. У своїй діяльності вчена рада університету керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, Статутом університету та цим Положенням.
1.5. Вчена рада утворюється строком на п’ять років, її склад затверджується наказом ректора НУВГП протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
1.6. Вчена рада Національного університету водного господарства та природокористування:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету;
2) розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту НУВГП, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету, звіт про діяльність відокремлених структурних підрозділів;
4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки випускників університету та її подальшого вдосконалення;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень в головному управлінні Державної казначейської служби України в Рівненській області, або у банківських установах;
6) ухвалює за поданням ректора рішення щодо утворення та ліквідації структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів навчально-наукових інститутів, інститутів, деканів, завідувачів кафедр і професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій та коледжів;
8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
9) ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
15) має право вносити на розгляд конференції трудового колективу університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених чинним законодавством та Статутом університету;
16) затверджує положення про робочі та дорадчі органи, навчально-наукові інститути;
17) затверджує порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників;
18) приймає рішення про призначення персональних стипендій;
19) затверджує Правила прийому до НУВГП;
20) приймає рішення щодо включення до складу вченої ради представників роботодавців;
21) визначає повноваження вчених рад навчально-наукових інститутів;
22) розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його статуту.

1.7. Рішення вченої ради університету вводяться в дію рішеннями ректора.
1.8. В університеті можуть бути утворені вчені ради навчально-наукових інститутів, повноваження яких визначаються вченою радою університету відповідно до статуту. Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам навчально-наукових інститутів.

2. Склад вченої ради

2.1. Вчену раду університету очолює її голова, якого вчена рада обирає таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради університету входять за посадами ректор, проректори, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних організацій профспілки співробітників та студентів університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті НУВГП. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
2.2. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків чисельності складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.
2.3. Виборні представники з числа працівників обираються конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3. Організація засідань

3.1. Організаційною формою роботи вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.
3.2. Планові засідання вченої ради проводяться в останню п’ятницю кожного місяця за винятком липня та серпня. Початок засідань – о 10 годині, місце засідань – конференцзала університету.
3.3. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивішується в розділі оголошень сайту університету не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання.
3.4. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання вченої ради.
3.5. Позачергове засідання вченої ради скликає голова ради з власної ініціативи, або на прохання члена вченої ради, яке письмово підтримане щонайменше третиною членів вченої ради.
3.6. Письмове прохання про скликання позачергового засідання з усіма підписами подають голові вченої ради через секретаря вченої ради.
3.7. Дату проведення позачергового засідання визначає голова вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів вченої ради, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.
3.8. Хід засідань вченої ради фіксуються в протоколах, які підписують голова та вчений секретар вченої ради.
3.9. Головуючий на засіданні вченої ради:

- відкриває, закриває засідання;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;
- виносить на обговорення проекти рішень;
- робить офіційні та інші повідомлення.

3.10. Голова вченої ради гарантує членам вченої ради доступ до рішень і протоколів її засідань.
3.11. Члени вченої ради можуть звертатися з запитами до ректора, проректорів та інших відповідальних осіб університету. Особи, до яких скерований запит, повинні дати відповідь на запит на найближчому засіданні вченої ради, якщо запит поданий не пізніше, ніж за три дні до засідання. Вчена рада за пропозицією голови чи з власної ініціативи може утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту.
3.12. Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо в ньому присутні не менше двох третин членів ради. Реєстрація членів ради здійснюється перед початком засідання особистим підписом у листі присутності. Кворум обраховується на початок засідання і уточнюється під час таємного голосування. Підсумки таємного голосування встановлює лічильна комісія, яка обирається з членів вченої ради відкритим голосуванням. Комісія несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірність його результатів.
3.13. На засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені головою вченої ради з власної ініціативи чи за пропозицією членів ради.
3.14. Засідання вченої ради проводить голова, а за його відсутності - заступник голови вченої ради. Частину засідання, яка стосується оцінки роботи голови вченої ради, проводить заступник голови вченої ради.
3.15. Проект порядку денного планового засідання пропонує голова вченої ради.
3.16. До проекту порядку денного планового засідання ради відносять:

- питання, передбачені планом роботи вченої ради;
- поточні питання діяльності вченої ради;
- питання, запропоновані головою вченої ради або членами вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані рішенням вченої ради;
- питання, запропоновані в період між засіданнями вченої ради комісіями чи членами вченої ради, підтримані щонайменше третиною складу ради.

3.17. Пропозиції члени ради у письмовій формі з усіма підписами подають голові вченої ради через секретаря вченої ради не пізніше, ніж за 5 днів до планового терміну засідання.
3.18. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення, включаються в пункт "Різне" порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають члени вченої ради і погоджують їх з головою ради, ніж за 5 днів до засідання вченої ради.
3.19. Голова вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті вченою радою.
3.20. Вчена рада на початку засідання приймає порядок денний.
3.21. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна проста більшість голосів.
3.22. Порядок денний позачергового засідання вченої ради визначає голова вченої ради, скликаючи позапланове засідання з власної ініціативи, за поданням комісій чи членів ради. Голова визначає порядок денний згідно з поданням.
3.23. Керівники, які готують матеріали на засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне ( не пізніше семи днів до дня засідання вченої ради) подання вченому секретарю проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.
3.24. Не пізніше трьох днів до засідання вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради.

4. Прийняття рішень вченою радою

4.1. Вчена рада приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.
4.2. Питання вважається процедурним, якщо рішення з цього питання є обов'язковим для членів вченої ради лише на даному засіданні вченої ради.
4.3. Таємним голосуванням приймаються рішення:

- про присвоєння вчених звань;
- про обрання за конкурсом;
- про висунення кандидата на здобуття Державної премії України;
- за рішенням голови вченої ради;
- за пропозицією члена вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів вченої ради, присутніх на засіданні.

4.4. В інших випадках рішення приймаються відкритим голосуванням.
4.5. Рішення, яке складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.
4.6. Рішення щодо присвоєння вчених звань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше три чверті членів вченої ради, які брали участь в голосуванні. Кворум підраховується за листом присутності і остаточно встановлюється за кількістю голосів осіб, які брали участь в голосуванні. Члени вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть і до кворуму не зараховуються. Рішення вченої ради дійсне протягом одного року.
4.7. Рішення про обрання за конкурсом приймаються відповідно до Положення та Порядку обрання за конкурсом.
4.8. Рішення ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора, які готуються і подаються відповідними підрозділами університету на підставі витягу з протоколу.

5. Члени вченої ради

5.1. Свої повноваження здійснюють лише особисто.
5.2. Вносять пропозиції з питань, які потребують колективного обговорення і прийняття рішень.
5.3. Вносять пропозиції про зміни порядку денного та ведення засідання ради.
5.4. Беруть участь в обговоренні питань та вносять пропозиції до проектів рішень ради.
5.5. Одержують від керівників підрозділів необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання ради та інформацію про хід виконання рішень ради і наказів ректора виданих на підставі цих рішень.
5.6. Забезпечують виконання рішень вченої ради у структурних підрозділах університету.
5.7. Беруть участь у всіх засіданнях ради. У випадку неможливості взяти участь у засіданні член вченої ради зобов'язаний у письмовій формі завчасно попередити про це вченого секретаря вченої ради, або протягом тижня після засідання повідомити про причину відсутності голову вченої ради.
5.8. Забезпечують ефективну роботу ради, виконують покладені на них обов’язки та доручення ради, своєчасно і точно виконують рішення ради та накази, беруть активну участь в складанні плану роботи ради.
5.9. Несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає рада університету, а також за виконання своїх обов’язків.

6. Обов’язки вченого секретаря

6.1. Формує план роботи вченої ради на навчальний рік.
6.2. Здійснює підготовку матеріалів до засідання вченої ради.
6.3. Веде і оформлює протокол засідань.
6.4. Здійснює підготовку матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формує атестаційні справи здобувачів.
6.5. Організовує проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.
6.6. Готує витяги з протоколів засідань вченої ради.
6.7. Контролює хід виконання рішень вченої ради.

7. Чинність положення

7.1. Положення набуває чинності з моменту його прийняття вченою радою університету.
7.2. Зміни та доповнення до положення вносяться рішенням вченої ради.

Схвалено вченою Радою НУВГП 26 вересня 2014 року, протокол № 8.

Положення про вчену раду НУВГП