Університет

Положення про просвоєння звання "Почесний професор НУВГП"

ПОЛОЖЕННЯ
про присвоєння звання «Почесний професор НУВГП»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В Університеті присвоюється почесна відзнака колективного визнання особливих заслуг громадян України та інших держав в розвитку демократії, науки і освіти «Почесний професор НУВГП».
1.2.  Звання «Почесний професор НУВГП» присвоюється особам, які працюють в університеті або активно співпрацюють з ним, мають визначні досягнення в науково-педагогічній, організаційній діяльності та відповідають викладеним нижче вимогам.
1.3. Почесні звання присвоюються за рішенням вченої ради університету.

2. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ЗВАННЯМ  «ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР НУВГП»

Кандидатами для присвоєння звання «Почесний професор НУВГП» можуть бути:

2.1. Науково-педагогічні працівники Університету, які мають науково-педагогічний стаж роботи в університеті понад 20 років, науковий ступінь, вчене звання професора та визначні заслуги:

а) особистий внесок у відкриття та акредитацію нових спеціальностей, розбудову університету, підвищення його рейтингу і престижу;
б) авторський підручник чи посібник з грифом Міністерства освіти і науки;
в) підручники, написані в співавторстві;
г) нові методи і форми навчання, які набули поширення в закладах освіти;
д) розробка і реалізація освітніх і наукових програм з участю іноземних організацій та навчальних закладів;
е) створення нових навчальних, науково-навчальних, виробничо-навчальних центрів, комплексів та інших організаційних форм інтеграції освіти з наукою та виробництвом;
є) підготовка наукових кадрів (не менше п’яти кандидатів і  доктора наук).

2.2. Працівники інших закладів освіти України, наукових установ Національної та державних галузевих академій наук, галузевих науково-дослідних установ, а також підприємств і організацій України, особливі заслуги і професіоналізм яких визнані державою (дійсні члени і члени-кореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, заслужені діячі, тощо), які постійно або періодично залучаються до науково-педагогічної діяльності в Університеті.
2.3. Меценати, допомога яких є значним внеском в розвиток матеріальної-технічної бази і підвищення престижу Університету.
2.4. Відомі вітчизняні і зарубіжні вчені, державні чи громадські діячі, діяльність яких спрямована на розвиток науки та освіти, сприяє підготовці науковців у відповідній галузі, зростанню престижу Університету.
2.5. Організатори вищої освіти,  керівники або представники міжнародних організацій, вітчизняних чи зарубіжних університетів, міністерств чи відомств, а також державних установ та корпорацій, замовників фахівців та інтелектуальних послуг, які сприяли значному розвитку матеріально-технічної бази, підготовці спеціалістів усіх рівнів та зростанню престижу Університету.

3. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ

3.1.Ініціаторами присвоєння почесного звання можуть виступати вчені ради факультетів, ректорат. Ініціатор вносить пропозицію  на розгляд атестаційної комісії вченої ради Університету.
3.2. Атестаційна комісія визначає відповідність пропозиції вимогам до кандидата, що визначені даним Положенням і робить свій мотивований висновок. У разі позитивного рішення документи подаються на розгляд вченої ради університету.
3.3. Рішення вченої ради університету приймається відкритим голосуванням більшістю голосів за наявності кворуму.
3.4. Особі, якій присвоєно звання «Почесний професор НУВГП», вручається диплом і мантія.
3.5. Вручення диплома і мантії відбувається урочисто на розширеному засіданні вченої ради, конференції трудового колективу Університету або інших урочистих заходах. Лауреату почесного звання надається слово для інавгураційної промови. 

4. ВШАНУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ

4.1. Особа, якій присвоєно почесне звання, має право брати участь у засіданнях вченої ради Університету з правом дорадчого голосу  та інших загальноунівер-ситетських заходах.
4.2. Особі, якій присвоєне почесне звання, гарантується можливість один раз на рік виступати перед науково-педагогічними працівниками і студентами Університету з доповіддю. Всі витрати з організації такого заходу бере на себе Університет.
4.4. Коротка довідка про відзначених осіб та їх фотокартки подаються в Книзі пошани Університету, яка зберігається в музеї.
4.5. Інформація про відзначених осіб публікується в університетській газеті.

 

Положення про просвоєння звання Почесний професор НУВГП