Університет

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

23 квітня  поточного року в онлайн-режимі проведено чергове засідання науково-методичної ради.  

Розпочалося засідання зі вступного слова голови науково-методичної ради Олега Лагоднюка. Він наголосив на тому, що наш університет успішно працює в дистанційному режимі роботи в новій епідеміологічній ситуації. Олег Анатолійович підкреслив, що заняття в університеті відбуваються відповідно до розкладу на ІІ семестр 2019-2020 н.р., професорсько-викладацький склад успішно використовує офіційні платформами для навчання  Google Hangouts Meet та Moodle. 

Олег Лагоднюк повідомив, що на період карантину членами науково-методичної ради розроблено та затверджено розпорядженням ректора такі   документи, як: «Інструкція для здобувачів вищої освіти щодо організації та проведення навчальних занять у дистанційній формі», «Тимчасовий порядок здачі курсових робіт/проєктів здобувачами вищої освіти НУВГП на період карантину», «Порядок розгляду та затвердження розміщення методичних вказівок і робочих програм через електронний документообіг I-doc».

Першим питанням, що розглянули члени ради, було про Порядок вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти заочної форми навчання. Заслухавши та обговоривши доповідь Віктора Корбутяка, начальника відділу якості освіти, та довідку Вадима Житковського,  к.т.н., доцента кафедри ТБВіМ, який наголосив, що Порядок дозволяє студентам заочної форми навчання здійснювати вибір освітніх компонентів, які пропонуються навчальними планами у межах навчально-наукових інститутів, члени науково-методичної ради одноголосно ухвалили наступне рішення:  – затвердити Порядок вибору вибіркових компонентів освітніх програм здобувачами вищої освіти заочної форми навчання; – впровадити даний документ у навчальний процес з 2020/2021 навчального року.

Другим було розглянуто питання  щодо неформальної  та інформальної освіти в НУВГП. Положення про неформальну освіту та інформальну освіту в НУВГП представив начальник центру неформальної освіти Євгеній Дмитренко. Він наголосив, що даний документ містить критерії визнання неформальної та інформальної освіти, опис етапів визнання, процедуру створення комісії та її роботи, можливість апеляції студентами, процедуру інформування студентів і гарантування визнання таких результатів.

Заслухавши та обговоривши доповідь Євгенія Олександровича і довідку Віктора Корбутяка, начальника відділу якості освіти, який наголосив на тому, що документ створений з метою реалізації принципу студентоцентрованого навчання в НУВГП, надання можливості студентам до формування індивідуальної траєкторії навчання та підвищення їх  конкурентоспроможності на ринку праці, члени науково-методичної ради одностайно ухвалили наступне рішення: – рекомендувати Вченій раді НУВГП затвердити Положення про неформальну та інформальну освіту в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Питання про підготовку до запровадження силабуса в організацію навчального процесу, макет силабуса, який розробила робоча група із запровадження силабуса та проєкту Положення про силабус  доповів Олег Лагоднюк, голова науково-методичної ради. 

Він зазначив, що члени робочої групи, які є представниками кожного навчально-наукового інституту, розробили власні силабуси зі своєї дисципліни. Проєкти силабусів вони представили для обговорення в науково-методичні ради з якості відповідних навчально-наукових інститутів (НМРЯ ННІ), які в свою чергу  надали витяги  з протоколів засідань  щодо розгляду,  ухвали або  внесення зауважень і пропозицій до макету силабуса.  Викладачі ННІ економіки та менеджменту, зокрема Світлана Зубілевич та Віктор Корбутяк, провели опитування студентів щодо власного макету силабусу та отримали схвальні відгуки.

Олег Анатолійович зауважив, що неодноразово працювала робоча група, яка підготувала наступні тези: – силабус – це наступний етап розвитку робочої програми; – силабус повністю замінить робочу програму за умови, що буде включати елементи робочої програми в частині навчального плану; – перегляд силабусів НМРЯ ННІ буде здійснюватися на постійній основі; – Положення про силабус прийняти в цілому; – доопрацювати Положення з врахуванням зауважень та пропозицій загалу університету. 

Потім Олег Лагоднюк навів порівняльну таблицю щодо змісту робочої програми та силабуса, зауваживши, що силабус більш спрямований на студентоцентрований підхід в навчальному процесі. Голова науково-методичної ради  зазначив,  що в обговоренні Положення про силабус  взяли участь:  заступник голови Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України Олена Єременко;   Єгор Стадний, заступник Міністра освіти і науки України,  який наголосив на правомірності запровадження силабуса, якщо він буде затверджений Вченою радою нашого університету. Наголос він зробив на автономії ЗВО: «Автономія ЗВО передбачає рівень необхідного самоврядування в прийнятті рішень, що стосуються наукової діяльності, розроблення освітніх програм, адміністративної діяльності та з відповідними системами, особливо щодо державних фінансових джерел, академічних свобод і прав людини». 

Олег Анатолійович зауважив, що в Методичних рекомендаціях для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми (затверджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29.08. 2019  № 9): Критерій 4 – навчання і викладання за освітньою програмою, підкритерій 4.2 наголошено на наступному: «Рекомендованою формою представлення інформації про освітні компоненти є силабус. Підкритерій 4.2 не вимагає обов’язкової наявності силабусів, однак їх наявність буде розглядатися як сильна перевага. Якщо ЗВО обирає інші форми інформування здобувачів, він повинен мати раціональне пояснення для цього».

В умовах нових трансформаційних процесів у державі зростають вимоги до якості вищої освіти, виконанню яких сприяє оновлена нормативно-правова база, а саме, імплементація Закону України «Про вищу освіту», зокрема в частині автономії закладів вищої освіти. 

Олег Анатолійович також відмітив, що стосовно макету силабусу радився з нашим випускником, професором Vasyl Taras  та отримав схвальні відгуки.

Заслухавши та обговоривши доповідь голови науково-методичної ради, члени ради одноголосно  ухвалили наступне рішення: – схвалити Положення про силабус в цілому; – доручити  робочій групі доопрацювати Положення про силабус в НУВГП; – рекомендувати його для затвердження на черговому засіданні Вченої ради після доопрацювання. 

Члени науково-методичної ради розглянули та одностайно  рекомендували Вченій раді надати гриф «Рекомендовано Вченою радою НУВГП»  навчальному посібнику  «Практикум з граматики української мови як іноземної». Автори: Тимощук І.О., Михайлова Є.В., Микитин І.С.

Ще члени науково-методичної ради одноголосно затвердили 2 найменування робочих програм та 3 найменування навчально-методичних електронних видань.  

В різному Петро Мартинюк, д.т.н., професор, зав. кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики ННІАКОТ, й Інна Міщук, к.ю.н., завідувач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін, заступник директора з навчально-методичної роботи ННІП, розповіли про хід та особливості акредитації спеціальностей, які відбувались нещодавно. 

Варто зазначити, що реєстрація участі членів науково-методичної ради в засіданні, голосування за питання, що виносились на розгляд поточного засідання, відбувалися як і завжди, в oнлайн-форматі. 

 

Тамара Костюкова,
учений секретар науково-методичної ради

 назад