Університет

ПЕРШИЙ ВИПУСК МАГІСТРІВ З МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У НУВГП

ПЕРШИЙ ВИПУСК МАГІСТРІВ З МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У НУВГП

Напередодні Нового року в НУВГП відбулася значна подія, що пов’язана із збільшенням потенціалу розвитку університету, посиленням зв’язків із виробництвом, запровадженням інновацій в освітню діяльність. В навчально-науковому інституті економіки та менеджменту кафедрою державного управління, документознавства та інформаційної діяльності було проведено захист кваліфікаційних робіт магістра першими випускниками магістерської програми «Місцеве самоврядування». Підготовка магістрів за цією програмою проводиться зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування».  На захист магістерських робіт був запрошений директор Рівненського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» Сивий Руслан Петрович. Державна екзаменаційна комісія, яку очолювала доктор наук з державного управління, професор Алейнікова О.В., відзначила високий рівень магістерських робіт та фахової підготовки випускників.

У зв’язку із децентралізацією влади, зростанням кількості об’єднаних територіальних громад виникає потреба у підготовці фахівців саме для органів місцевого самоврядування. Станом на 01.07.2018 тільки в Рівненській області зареєстровано 419 територіальних громад. На даний момент кількість об’єднаних територіальних громад становить 35. Процес об’єднання територіальних громад продовжується, кількість об’єднаних територіальних громад зростатиме й далі, поки цей процес не завершиться. У зв’язку зі збільшенням кількості об’єднаних територіальних громад збільшується й кількість штатних працівників виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування. Об’єднані територіальні громади поступово формують структурні підрозділи, які існують в м. Рівне та районних центрах Рівненської області – Центри з надання адміністративних послуг. 

У зв’язку з нагальною потребою у підготовці фахівців для об’єднаних територіальних громад та відповідно до звернення Рівненського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» Вченою радою НУВГП прийнято рішення про відкриття додаткової магістерської програми «Місцеве самоврядування» в межах наявного ліцензованого обсягу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Дане рішення вченої ради НУВГП уведено в дію наказом ректора НУВГП № 414 від 09.07.2018 «Про рішення вченої ради НУВГП від 22.06.2018 “Про відкриття додаткової спеціалізації “Місцеве самоврядування” в межах ліцензованого обсягу спеціальності “Публічне управління та адміністрування”». Відповідно до пункту 8 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого Постановою КМУ від 29.09.2009 № 789, спеціалізацію «Місцеве самоврядування» погоджено з Національним агентством України з питань державної служби (лист НАДС № 5480/70-18 від 25.07.2018). 

Для визначення основних пріоритетів навчального процесу кафедрою було організовано Міжнародну науково-методичну конференцію «Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад». Ця конференція проводилася спільно з Рівненським відокремленим підрозділом «Центр розвитку місцевого самоврядування» у жовтні 2017 року за підтримки органів місцевого самоврядування Рівненщини. Фінансова підтримка цього заходу була здійснена Європейським Союзом за кошти програми «U-LEAD з Європою», зокрема, Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.  До конференції було видано матеріали. Магістерська програма «Місцеве самоврядування» є продовженням та подальшим розповсюдженням ідей вчених, фахівців-практиків, що висловлювались на конференції. Науково-методична конференція мала продовження у 2018 році. ЇЇ результатом була також участь представників кафедри у круглих столах на регіональному рівні з цього питання.

В 2013 році в НУВГП зареєстровано загальнодержавний збірник наукових праць «Стратегія і тактика державного управління» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 20360-10160Р від 11.10.2013). На теперішній час Збірник отримав міжнародний код ISSN, є розміщеним в базі Наукової бібліотеки імені В. Вернадського, є розміщеним в науково-інституційному репозиторії  НУВГП. Збірник подано до індексування в наукометричну базу Index Copernicus. Ведеться підготовка до його розміщення в переліку фахових видань України. В останніх випусках Збірника активно публікуються студенти та випускники. У 2018 р. – 3 студенти та випускники магістерських програм взяли участь у підготовці статей, 2019 р. – 5 студентів та випускників, з них 2 студенти з програми «Місцеве самоврядування». До першого випуску магістрів за програмою «Місцеве самоврядування» було видано спеціальний номер випуску, наукові статті якого присвячено тематиці регіонального розвитку. 

Під час навчання за програмою студенти мали можливість опанувати дисципліни, що формують фахові компетенції, зокрема такі як: «Організація діяльності територіальних громад», «Участь громадян в місцевому самоврядуванні», «Регіональна економіка», «Регіональна статистика», «Формування регіонального бюджету», «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону». Крім того, за напрямами місцевого самоврядування та регіонального розвитку студентам пропонується виконання курсових робіт за дисциплінами «Організація діяльності територіальних громад» та «Формування регіонального бюджету». В навчальному плані передбачена переддипломна практика. Специфіка місцевого самоврядування визначається  і напрямами, які пропонуються для вибору студентами в якості тем магістерських робіт. Теми дипломних робіт відображають фактично всі напрями місцевого самоврядування, регіонального розвитку, об’єднання територіальних громад. 

Серед стейкхолдерів, що активно підтримують навчальний процес за програмою «Місцеве самоврядування», необхідно виділити дві інституції національного масштабу, які ведуть тісне співробітництво із кафедрою державного управління, документознавства та інформаційної діяльності в сфері підготовки фахівців з місцевого самоврядування. Перша інституція – Національне агентство України з питань державної служби. Протягом шести років кафедра брала участь у підготовці фахівців з державного управління за кошти НАДС. Кафедра щорічно готує конкурсні пропозиції з метою отримання державних коштів. Важливим чинником вдосконалення навчальних планів та розвитку потенціалу впровадження освітніх програм є орієнтація на типові навчальні плани, що рекомендує НАДС для підготовки державних службовців. Ці плани адаптуються для програми «Місцеве самоврядування» та під науково-педагогічний потенціал кафедри. Іншим важливим стейкхолдером є установа Рівненський відокремлений підрозділ «Центр розвитку місцевого самоврядування». 

Унікальність програми «Місцеве самоврядування» зумовлена специфічними умовами здійснення місцевого самоврядування в процесі реформи децентралізації. Програма спрямована на підготовку фахівців в сфері державного управління, які знають особливості управлінської діяльності на регіональному рівні, в муніципальних утвореннях. На навчання до програми залучаються фахівці, які мають значний досвід практичної роботи, вищу освіту, пройшли певні рівні державної атестації. Навчання студентів, які мають високий рівень кваліфікації потребує залучення викладачів, які є фахівцями в сфері місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад, регіонального бюджету та ін. Сподіваємось, що науковий, методичний, матеріально-технічний рівень забезпечення магістерської програми «Місцеве самоврядування» дозволить і у майбутньому готувати висококваліфікованих фахівців для Рівненської області та інших регіонів України.

 

Ігор Сазонець,
кафедра 
державного управління, документознавства та інформаційної діяльності назад