Університет

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

18 грудня 2019 року в конференц-залі навчального корпусу № 1 університету відбулось чергове засідання науково-методичної ради (НМР) університету під керівництвом проректора з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олега Лагоднюка, голови науково-методичної ради. На засідання було запрошено керівників (гарантів) освітніх програм, які будуть акредитуватися в 2020 році та 2020-2021 н.р. У вступному слові Олег Анатолійович запросив  на дискусійну платформу «Університет майбутнього» 19 грудня о 16:00 у конференц-залі НУВГП, тема: «Як приборкати дракона?». Доповідач – Єременко Олена Володимирівна, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості освіти, а 20 грудня відбудеться круглий стіл для гарантів освітньо-професійних програм Рівненщини, де можна буде отримати відповіді Олени Володимирівни на питання щодо акредитації спеціальностей. Олег Лагоднюк наголосив, що на сьогоднішньому засіданні науково-методичної  ради виступатимуть керівники груп забезпечення освітніх програм, які працювали з акредитаційними комісіями, а мета експертної комісії рекомендувати та сприяти акредитації освітньо-професійної програми. Олег Анатолійович зауважив, що наступного року потрібно пройти акредитацію 19 освітньо-професійних програм. Тому керівникам груп забезпечення освітньо-професійних програм треба розуміти,  як готуватися до таких подій. 

Засідання науково-методичної ради розпочалось з доповіді Ігоря Сазонця, завідувача кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності. Ігор Леонідович проінформував про проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
другого (магістерського) рівня заочної форми навчання. Ігор Сазонець зауважив, що група забезпечення освітньої програми повинна ретельно готуватися до зустрічі членів експертної комісії НАЗЯВО фокус-групами, а також необхідно готувати представників фокус-груп до спілкування з членами експертної комісії. Ігор Леонідович наголосив на проблемних питаннях: доступність та необхідність описів дисциплін; документи на сайті і в паперовому вигляді мають бути всі затвердженні та з підписами; детальна перевірка освітньо-професійної програми, навчальних планів, кадрового складу. А також він відмітив, що проведене анкетування на кафедрі «врятувало» ситуацію. Ігор Леонідович вказав, що анкети, витяги з протоколів засідання кафедри, методичної комісії є основою для внесення корективів в навчальні плани. Обов’язково має бути демонстрація здобувачем вищої освіти вміння здійснювати пошук методичних матеріалів у цифровому репозиторії та  особистому кабінеті навчальної платформи Moodle; наявність підтвердження педагогічної активності членів проектної групи.

Ігор Сазонець наголосив: «Члени експертної групи НАЗЯВО відзначили доброзичливість працівників кафедри і запитували: чи є Рада роботодавців університету (інституту), якщо є, то як працює?  Як проводиться стимулювання викладача за публікацію статті у наукометричних базах? Чи є Положення про перезарахування результатів навчання? і т.ін.». 

 Заслухавши та обговоривши доповідь Ігоря Сазонця, довідку і проєкт рішення Наталії Ковшун, директора навчально-наукового інституту економіки та менеджменту,  науково-методична рада одностайно ухвалила: визнати роботу кафедри задовільною, планувати найближчим часом провести аудит навчально-методичного забезпечення кафедр ННІЕМ. 

Наступною була доповідь Сергія Клімова, завідувача кафедри гідроінформатики. Він також розповів про виїзну сесію експертної групи щодо акредитації освітньо-професійної програми «Гідроінформатика». 

Сергій Васильович наголосив про важливість зустрічі з роботодавцями та створення Ради роботодавців інституту, регулярність стажування викладачів, ретельність відбору викладачів для викладання, а також розповів про процедуру акредитації та заключну зустріч, де експертною комісією було запропоновано: розроблення та впровадження процедур визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та в неформальній освіті; впровадження (в тому числі під час конкурсного відбору) заходів і процедур для залучення активних викладачів на освітню програму; залучення до аудиторних занять за освітньою програмою професіоналів-практиків, експертів галузі, які відповідають цілям освітньої програми; включення сучасної літератури до списку джерел (при підготовці до вступних іспитів в магістратуру за освітньою програмою); інтернаціоналізація; оновлення матеріально-технічної бази. 

 Заслухавши та обговоривши доповідь Сергія Клімова, довідку і проєкт рішення Миколи Хлапука, директора навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування,  науково-методична рада одностайно ухвалила відповідний проєкт рішення: визнати роботу кафедри задовільною, розвивати далі сайт кафедри та провести аудит навчально-методичного забезпечення.   

Потім виступили члени галузевих експертних рад при НАЗЯВО Володимир Древецький, д.т.н., завідувач кафедри АЕКІТ,  Петро Мартинюк, д.т.н., завідувач кафедри прикладної математики та Віктор Корбутяк, к.т.н., начальник відділу якості освіти, які розповіли про деякі аспекти роботи галузевих експертних рад щодо акредитації освітньо-професійних програм  та саме роботу експерта ОПП. 

Олег Анатолійович наголосив, що з наступного року буде запроваджено зворотній зв'язок між експертами акредитаційних комісій та керівниками і членами груп забезпечення ОПП. 

Наступною була спільна доповідь Олега Лагоднюка та Віктора Корбутяка «Стратегія заходів щодо  запровадження силабуса в університеті». Олег Анатолійович наголосив, що слово «силабус» походить від латинського syllabus (pl. syllabuses, or syllabi), що означає «список», у свою чергу пішов від спотвореного грецького σίττυβας sittubas, що означає «етикетка, зміст». В американській системі утворення силабус – це документ, що містить основні характеристики предмета, що вивчається, – є засобом комунікації між викладачем і студентом, і включає коротку анотацію навчальної  дисципліни, мету її вивчення, розклад, проходження тем, умови успішного вивчення і так далі. Якщо проводити аналогії з українською системою освіти, то в останній роль подібного документа виконує робоча програма. Основна відмінність силабуса від робочої програми полягає в його абсолютно іншій риториці. Олег Анатолійович наголосив, що силабус повертає довіру студента до викладача. А також він відмітив, що це відповідальність викладача перед студентом, гнучкість в роботі викладача, взаємна відповідальність, мобільність (перезарахування кредитів), узаконення додаткових балів, різноманітних форм занять.  Тут дозволяється будь-яка система заохочень. Силабус – це домовленість між викладачем та студентом. Олег Лагоднюк зауважив, що силабус є акумуляцією усього професійного досвіду викладача, за результатами аналізу нових виникаючих ситуацій педагогічного спілкування в нього постійно вносяться корективи, що сприяє безперервному вдосконаленню навчального процесу. Наголосив, що робоча група працюватиме над написанням макету силабусу та уніфікації платформи, де буде розміщено силабуси для абітурієнтів та студентів. Олег Лагоднюк також анонсував відео «Що таке силабус і для чого він?». Наш випускник, професор Vasyl Taras спеціально до засідання науково-методичної ради записав своє роз'яснення силабусу. 

Рекомендуємо його для перегляду.  

Віктор Корбутяк наголосив, що посилання щодо створення силабусу є на сайті НАЗЯВО. 

Віктор Іванович відмітив, що силабус – це дорожня карта для здобувача вищої освіти як треба працювати за дисципліною, а також наголосив, що силабус – інструмент механізму роботи викладача та здобувача. Віктор Іванович запропонував план заходів/стратегію з розробки, погодження, затвердження та запровадження силабусу в НУВГП: – робота експертної групи стосовно  визначення принципового підходу: а) до існуючої робочої програми додатково створюється силабус; б) модифікується існуюча робоча програма – додаються ознаки силабусу; в) створюється силабус з одночасною/поступовою відміною робочої програми і т. ін.; – апробація проекту силабусу: експертна оцінка студентами, науково-педагогічними працівниками, адміністрацією; – внесення змін у проект Положення та зразок/макет силабусу; – процедура погодження та затвердження Положення про силабус в НУВГП та зразка/макету силабусу і т.ін.

 Заслухавши доповіді та обговоривши довідку і проєкт рішення Світлани Зубілевич, к.е.н., професора кафедри обліку і аудиту,  науково-методична рада одностайно ухвалила відповідний проєкт рішення: – робочій групі, створеній за наказом ректора № 00385 від 03.07.2019 року, доопрацювати проєкт макету силабуса (профілю навчальної дисципліни) протягом січня-лютого 2020 року з урахуванням пропозицій та нового досвіду; – провести відкрите обговорення проєкту документа на засіданнях науково-методичних рад з якості навчально-наукових інститутів протягом березня 2020 року; – розглянути  проєкт документа на засіданні науково-методичної ради в квітні 2020 року. В лютому на засіданні науково-методичної ради керівнику робочої групи доповісти про результати її роботи. 

Потім виступив Федір Швець, к.т.н., директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання «Про поточний контроль в ННЦНО в 1 семестрі 2019-2020 н.р.» Він доповів про те, як відбувався поточний контроль в поточному семестрі, про динаміку основних показників навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, загальну успішність по університету на початок сесії «автомати», осіб; загальну успішність по університету за 1-й тиждень сесії, осіб; особливості  роботи в новій системі  оцінювання знань: «автомати» студентів,  шкала оцінювання, терміни проведення модульних контролів, терміни проведення та розподіл балів між модульними контролями,  некоректна робота викладача в електронному журналі і виставлення балів.  

 Заслухавши та обговоривши доповідь Федора Дмитровича, довідку і проєкт рішення Наталії Ковальчук, к.т.н., завідувача навчально-методичного відділу, науково-методична рада одностайно ухвалила наступне: завідувачам кафедр після завершення сесії провести засідання кафедр та  надати пропозиції щодо системи оцінювання Швецю Ф.Д. для обговорення в робочій групі; робочій групі з нової системи оцінювання, створеній наказом ректора, ознайомитися з пропозиціями кафедр та, за потребою, рекомендувати і напрацювати зміни до системи оцінювання. На найближчому засіданні науково-методичної ради обговорити напрацювання робочої групи.

Далі члени ради розглянули та одноголосно затвердили 12 примірників  робочих програм навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП, 12 примірників навчально-методичних електронних видань і рекомендували їх до розміщення в репозиторії університету та використанні в навчальному процесі. 

Потім члени ради одностайно затвердили план електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП на 1-й квартал 2020 року.

Більше фото у 

 

Тамара Костюкова,
учений секретар науково-методичної радиназад