Університет

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ В НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ В НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

25 вересня 2019 року в конференц-залі навчального корпусу № 1 університету відбулось перше в поточному навчальному році засідання науково-методичної ради університету. Засідання проходило під керівництвом голови науково-методичної ради, проректора з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олега Лагоднюка.

З питання «Удосконалення системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти» виступив проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  Валерій Сорока. Валерій Степанович наголосив на таких важливих моментах впровадження нової системи оцінювання успішності здобувачів вищої освіти, яку пропонується запровадити з першого семестру 2019-2020 н.р.: перший модульний контроль з навчальних дисциплін проводити не пізніше 30 жовтня в осінньому семестрі та 30 квітня у весняному семестрі; розглянути шкали оцінювань на засіданнях кафедр, затвердити та розмістити їх на сторінках кафедр; розмістити таблиці зі шкалою оцінювання на платформі Moodle для студентів.

Заслухавши та обговоривши представлену інформацію і довідку Федора Швеця, науково-методична рада одностайно ухвалила відповідний проект рішення. 

Наступною була доповідь Віктора  Корбутяка, начальника відділу якості освіти, проект «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування».  

Заслухавши та обговоривши проект Положення і довідку Руслана Макаренка, директора навчально-наукового інституту будівництва та архітектури, члени науково-методичної ради ухвалили залишити «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування»  на контролі науково-методичної ради і доручити комісії з внутрішнього моніторингу науково-методичної ради НУВГП опрацювати дане Положення та надати пропозиції робочій групі.  Рішення було прийнято одноголосно.

Далі виступила Тамара Костюкова, заступник  завідувача навчально-методичного відділу, «Про зміни і доповнення до Положення про робочу програму навчальної дисципліни та Вимог до оформлення електронної версії навчально-методичних видань». Вона наголосила на необхідності змін у зв’язку з припиненням діяльності науково-методичні комісії зі спеціальностей. З вересня поточного року їх функції виконують науково-методичні ради з якості навчально-наукових інститутів. Члени науково-методичної ради одностайно затвердили зміни і доповнення до Положення про робочу програму навчальної дисципліни та Вимог до оформлення електронної версії навчально-методичних видань.

Про Концепцію щодо організації навчання осіб з особливими освітніми  потребами (осіб з інвалідністю) у Національному університеті водного господарства та природокористування доповів Віктор Корбутяк.

Валерій Сорока наголосив, що система заходів щодо  організації навчання осіб з особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю) у Національному університеті водного господарства та природокористування напрацьовується. 

У результаті обговорення проекту Концепції та довідки, яку представила завідувач кафедри здоров’я людини  та фізичної реабілітації Наталія Нестерчук, було ухвалено рішення внести корективи та доповнення в Концепцію і передати її для затвердження вченій раді. 

Віктор Корбутяк продовжив свій виступ представленням результатів перевірки бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату. Заслухавши та обговоривши доповідь і довідку Миколи Марчука, директора навчально-наукового механічного інституту, члени науково-методичної ради ухвалили: розпочати роботу над перевіркою навчальних (курсові роботи (проекти), реферати, звіти з навчальних та виробничих практик тощо) робіт здобувачів вищої освіти ступенів «бакалавр», «магістр». Рішення було прийнято одностайно.

Наступним було питання  Сергія Клімова, завідувача  кафедри гідроінформатики: Положення про моніторинг, оновлення, модернізацію та закриття освітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування. 

Валерій  Сорока наголосив на важливості та особливості документа, який вкрай необхідний для розробників освітніх програм (ОП). Заслухавши та обговоривши проект Положення та довідку Анатолія Білецького, доцента кафедри, члени ради одностайно прийняли рішення щодо ухвали документа та передачу вченій раді на затвердження. 

Про «Відносні показники діяльності кафедр з навчально-методичного забезпечення за 2018-2019 н.р. (станом на 14.06.2019 р. та 01.09.2019 р.) розповів Олег Лагоднюк, голова науково-методичної ради. Заслухавши та обговоривши доповідь й інформаційну довідку Олександра Ткачука, завідувача кафедри міського будівництва та господарства, члени ради ухвалили наступне: проведений навчально-методичним відділом моніторинг з навчально-методичного забезпечення кафедр університету відображає не тільки відносні показники його стану, але й містить інформативну складову щодо рівнів методичного забезпечення навчальних дисциплін на кафедрах, готовності кафедр до якісного проведення навчального процесу та дозволяє виявити проблемні питання в освітній діяльності; повне (100%) методичне забезпечення мають дві кафедри: Технології будівельних виробів та матеріалів (завідувач кафедри Дворкін Л.Й.) і Конституційного права та галузевих дисциплін (завідувач кафедри Міщук І.В.); завідувачам кафедр, які не мають 100% методичного забезпечення дисциплін, необхідно в строк до 01.11.2019 подати призвіща викладачів, які не забезпечили свої дисципліни.

Члени ради також заслухали Олега Лагоднюка, який звітував «Про роботу науково-методичної ради у 2018-2019 н.р.». Олег Анатолійович розповів про напрями діяльності НМР в минулому навчальному році та наголосив на основних напрямах діяльності в поточному навчальному році. Заслухавши та обговоривши доповідь з мультимедійною презентацією й довідку Петра Мартинюка, завідувача кафедри прикладної математики, члени ради ухвалили: вважати діяльність науково-методичної ради задовільною; діяльність НМР в поточному навчальному році проводити в комісіях при НМР та ситуативних робочих групах. Рішення було прийнято одноголосно.

Далі голова науково-методичної ради Олег Лагоднюк доповів «Про виконання плану електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП за 2018-2019 н.р.». Доповідь була представлена у вигляді мультимедійної презентації. Заслухавши та обговоривши доповідь з мультимедійною презентацією й довідку Тамари Костюкової, члени науково-методичної ради ухвалили: завідувачам кафедр надати витяги з протоколів засідання кафедр щодо виконання плану навчально-методичної літератури НУВГП за 2018-2019 н.р. до 05.10.2019 року в навчально-методичний відділ; доручити навчально-методичному відділу здійснити перевірку індивідуальних планів науково-педагогічних працівників щодо виконання плану навчально-методичної літератури НУВГП за 2018-2019 н.р. впродовж  1 семестру 2019-2020 н.р. Рішення було прийнято одноголосно.

Також Олег Анатолійович представив для розгляду рукопис навчального посібника «Практикум з дисципліни: Системи виробництва і розподілу енергоносіїв».  Автори: Герасімов Г.Г., к.т.н., професор кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин, Куба В.В., старший викладач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин. Члени науково-методичної ради рекомендували вченій раді надати посібнику гриф «Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування».  

Далі члени ради розглянули та одностайно затвердили план електронних видань навчально-методичної літератури Національного університету водного господарства та природокористування на 4-й квартал 2019 року, 10 примірників  робочих програм навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП, 12 примірників навчально-методичних електронних видань та рекомендували їх до розміщення в репозиторії університету. 

В різному Віктор Корбутяк розповів  про Силабус (профіль навчальної дисципліни),  розробку Положення про Силабус та розробку його макету. 

Тамара Костюкова, заступник завідувача навчально-методичного відділу,  розповіла про науково-методичний збірник «Технології навчання», для кого він призначений і кому варто подавати статті до нового випуску № 17, а це – науково-педагогічні працівники та магістранти. Тамара Андріївна  представила новий склад редакційної колегії науково-методичного збірника. 

Більше фото у 

 

Тамара Костюкова,
вчений секретар науково-методичної радиназад