Університет

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ – ПІДСУМОК РОБОТИ В ПОТОЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ – ПІДСУМОК РОБОТИ В ПОТОЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

19 червня 2019 року в конференц-залі навчального корпусу № 1 університету відбулось останнє в поточному навчальному році засідання науково-методичної ради університету. Засідання проходило під керівництвом голови науково-методичної ради, проректора з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олега Лагоднюка.

На засідання були запрошені слухачі Школи лідерства, які навчалися у лютому-березні 2019 року. На початку засідання проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Валерій Сорока, заступник голови науково-методичної ради, вручив Свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка випускникам Школи лідерства:  24 викладачам НУВГП, в тому числі 5 викладачам Технічного коледжу НУВГП, та три Сертифікати про підвищення кваліфікації внутрішнього зразка викладачам НУВГП. 

Першим питанням, які розглянули члени науково-методичної ради, була доповідь  Віктора Корбутяка, навчальника відділу якості освіти, про створення робочої групи для розробки та впровадження Силабуса (профілю навчальної дисципліни). Віктор Іванович наголосив, що на рівні навчальної дисципліни необхідно реалізувати компетентності, які прописано в стандарті та програмі, описати види діяльності студента при вивченні дисципліни. Віктор Корбутяк зауважив, що навчати студента за студентоцентрованим підходом, значить навчити реалізувати набуті компетентності. Олег Лагоднюк наголосив, що заміна робочих програм на силабус буде відбуватися поступово. Після нетривалої дискусії було прийнято рішення про створення робочої групи, яка напрацює Положення про силабус та його макет до вересня поточного року.   Віктора Івановича за рішенням науково-методичної ради призначено керівником робочої групи. Розпорядженням ректора буде затверджено персональний склад робочої групи, терміни розробки та впровадження силабусу. У вересні 2019 року планується провести семінари щодо змісту та впровадження силабусу. 

Відповідно до додатка до проекту ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Критерії оцінювання якості освітньої програми. Критерій 4. Навчання та викладання за освітньою програмою): «4.2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)». 

Наступною була доповідь Федора Швеця, директора Навчально-наукового центру незалежного оцінювання (ННЦНО) НУВГП, про роботу центру. Федір Дмитрович висвітлив питання організаційної діяльності, основні функції та головні принципи роботи центру. Наголосив, що працівниками центру також розроблено програмні продукти щодо висвітлення результатів роботи викладачів стосовно контролів знань здобувачів. Виступ жваво обговорили. За пропозицією членів науково-методичної ради виступ взято до уваги, та членами НМР висловлено  подяку Федору Дмитровичу за діяльність ННЦНО. 

Олег Лагоднюк, голова науково-методичної ради, доповів про пропозиції  до вимог щодо формування та оформлення завдань для проведення контролю знань студентів (поточний, підсумковий, державна атестація) (виправлено та доповнено. 2017). Олег Анатолійович наголосив на тому, що це питання для обговорення. Члени науково-методичної ради прийняли наступні рішення: прийняти запропоновані зміни в цілому;  створити комісію під головуванням проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Валерія Сороки у складі: Лагоднюка О.А.; Марчука М.М., Білецького А.А., Корбутяка В.І., Ковальчук Н.С., Швеця Ф.Д., Ткачука О.А., Сафоника А.П., Макаренка Р.М., Ковшун Н.Є., Зубілевич С.Я.  Доручити комісії напрацювати текст змін та доповнень до вищевказаних вимог. 

Як зазначила Наталія Ковальчук, завідувач навчально-методичного відділу, з метою поліпшення якості навчання шляхом активізації навчальної та творчої діяльності, стимулювання самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності оцінки знань, створення здорової конкуренції і прояву індивідуальних здібностей студентів в 2019/2020 н. р. електронний журнал викладача буде блокуватися через тиждень після проведення навчального заняття. Також з 2019-2020 н.р. науково-педагогічні працівники формуватимуть власні індивідуальні плани в ПС-План викладача-Web,  а завідувачі кафедр, дирекції, адміністрація матимуть можливість контролювати повноту та своєчасність їх виконання.

Як зауважив Федір Швець, директор ННЦНО: «Сьогодні, як ніколи гостро стоїть проблема відвідування аудиторних занять студентами. Що і як зробити, щоб студент був зацікавлений працювати над вивченням навчальних дисциплін весь період протягом навчального семестру, вчасно виконував завдання, захищав лабораторні роботи та виконував практичні завдання – запитання риторичне. Запропонована Олегом Анатолійовичем система оцінювання та контролю знань студентів, спрямована на вирішення саме цих питань. Стимулювання студентів за даною методикою неодмінно позитивно вплине на якісні показники навчального процесу».  

Далі Олег Лагоднюк доповів про моніторинг розміщення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедр в репозиторії в 2018-2019 н.р. станом на 14.06.2019  з мультимедійним супроводом. Голова науково-методичної ради наголосив, що перевірка навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідних кафедр і в наступному навчальному році буде відбуватися в режимі on-line, але також в розрізі забезпечення окремих дисциплін. Інформацію було взято до уваги. 

Наступним питанням, що розглянули члени НМР, було «Про виконання плану електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП у 2018-2019 н.р. станом на 18.06.2019». Заступник завідувача навчально-методичного відділу Тамара Костюкова продемонструвала членам ради мультимедійну презентацію на цю тему. Рішення по цьому питанню було прийнято одноголосно: доручити завідувачам кафедр розглянути на засіданнях кафедр ситуацію, що склалася відносно виконання плану електронних видань навчально-методичної літератури поіменно до кінця червня 2019 року. Витяги з протоколу засідання кафедри стосовно прийнятого рішення з вищезазначеного питання кафедри повинні передати до 10.07.2019 року в навчально-методичний відділ. На перше засідання НМР навчально-методичному відділу підготувати звіт про стан виконання плану у 2018-2019 н.р.

Голова науково-методичної ради Олег Лагоднюк анонсував проект  регламенту роботи науково-методичної ради НУВГП. Після нетривалого обговорення проекту члени НМР одноголосно проголосували за його затвердження.

Потім Олег Анатолійович представив членам науково-методичної ради для розгляду вісім рукописів навчальних  посібників: «Загальна характеристика розділів Особливої частини кримінального права України. Частина перша». Автори: В.І. Цимбалюк, В.О. Самороков, А.А. Благодир, С.М. Благодир; «Приватна детективна діяльність». Автор: В.І. Цимбалюк; «Конституційне право України в схемах». Автор: В.І. Кафарський, І.І. Припхан;  «Приводи будівельних машин та обладнання». Автор: В.П. Нестеренко. «Геодезія. Частина І». Автор: О.П. Дмитрів; «Моніторинг та охорона земель. Практикум». Автори: В.С. Мошинський, Т.В. Бухальська, А.Г. Ліщинський, Ж.В. Наконечна; «Основи та фундаменти: Практикум. Автор: Ю.О. Крусь; «Геодезія. Практикум». Автор: О.А. Лагоднюк,  О.Є. Янчук, С.М. Трохимець, Р.С. Німкович, А.В. Прокопчук. Експертом перших двох рукописів був  В.А. Зелінський, начальник Рівненського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Рівненській області, полковник поліції. Члени науково-методичної ради одноголосно рекомендували вченій раді НУВГП надати вищезгаданим навчальним виданням гриф «Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування». 

Далі Олег Анатолійович представив для розгляду рукопис підручника «Технологія переробки риби та гідробіонтів». Автори: Т.В. Полтавченко,  В.З. Салата, І.О. Парфенюк. Члени науково-методичної ради рекомендували вченій раді надати йому гриф «Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування».  

Також члени ради розглянули та одностайно затвердили план електронних видань навчально-методичної літератури Національного університету водного господарства та природокористування на 3-й квартал 2019 року, 6 примірників  робочих програм навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП, 7 примірників навчально-методичних електронних видань та рекомендували їх до розміщення в репозиторії університету. 

В різному Віктор Корбутяк розповів свою про участь у Міжнародній конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», яка проходила у Київському національному торговельно-економічному університеті протягом 11-12 червня 2019 року. Якість освіти є пріоритетом діяльності Київського національного торговельно-економічного університету. Більше десяти років в КНТЕУ функціонує система управління якістю (гармонійною складовою якої є система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти),  сертифікована Національним органом сертифікації. В  систему інтегровані вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015, Закону України «Про вищу освіту» та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі. 

Під час конференції обговорювалися пріоритети національної освітньої політики у сфері забезпечення якості вищої освіти, кращі практики щодо забезпечення якості вищої освіти, використання можливостей інтернаціоналізації, вивчення та запровадження англійської мови у вищій освіті, проблеми розбудови та розвитку систем зовнішнього і внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Організовано захід Міністерством освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Київським національним торговельно-економічним університетом за підтримки Спілки ректорів закладів вищої освіти України, Національного Еразмус+ офісу в Україні та Британської Ради в Україні.

Більше фото у 

 

Тамара Костюкова,
вчений секретар науково-методичної радиназад