Університет

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Громадська організація «Асоціація випускників Національного університету водного господарства та природокористування» (надалі – Асоціація) є громадською організацією, яка на добровільних засадах об’єднує випускників Національного університету водного господарства та природокористування (надалі – університет) з метою співпраці та координації зусиль для досягнення мети, визначеної цим Статутом і реалізації спільних інтересів.
 2. Асоціація створена і діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими актами законодавства і цим Статутом.
 3. Асоціація створена і діє на добровільній основі, з дотриманням принципів добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів Асоціації, прозорості, відкритості та публічності.
 4. Асоціація може мати печатку з власною назвою (в тому числі з емблемою), штамп, бланки, рахунки в банках України, власне майно, а також інші реквізити, може бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
 5. Асоціація може здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Реєстру громадських об'єднань.
 6. Асоціація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується загальними зборами та підлягає реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 7. Втручання органів державної влади та їх посадових осіб у діяльність Асоціації, як і втручання Асоціації у діяльність органів державної влади, не припускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
 8. Асоціація здійснює свою діяльність на території України.
 9. Повне найменування Асоціації:
  • українською мовою – громадська організація «Асоціація випускників Національного університету водного господарства та природокористування»;
  • російською мовою – общественная организация «Ассоциация выпускников Национального университета водного хозяйства и природопользования».
 10. Скорочене найменування Асоціації:
  • українською мовою – ГО «АВ НУВГП»;
  • російською мовою – ОО «АВ НУВХП».
 11. Місцезнаходження Асоціації: Україна, 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 11.

МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 1. Асоціація створена з метою консолідації інтелектуальних, професійних, фінансових та інших можливостей її членів для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, професійних, творчих, духовних, вікових та інших спільних інтересів; збереження, розвитку, сприяння зміцненню зв'язків випускників з Університетом та між собою, а також сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм; захист та підтримка авторитету університету; проведення оздоровчої, екологічної, любительської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, захист законних, соціальних, економічних, творчих, наукових та інших спільних інтересів членів Асоціації.
 2. Для досягнення зазначеної мети Асоціація ставить перед собою такі завдання:
 3. організовувати та проводити зустрічі випускників, а також сприяти організації їх спілкування та/або відпочинку;
  • створювати та вести інформаційну базу даних випускників, забезпечувати зв'язок з випускниками, встановлювати і забезпечувати зв'язок між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки і допомоги;
  • брати участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, круглих столів, навчально-методичних заходів, симпозіумів, презентацій, лекцій, навчальних і просвітницьких курсів для випускників, студентів та працівників університету;
  • сприяти членам Асоціації в здобутті грантів, стипендій та фінансуванню стажувань, відряджень (в т.ч. за кордон) для вирішення питань науково-дослідних робіт, обміну досвідом тощо;
  • надавати допомогу ректорату університету в організації виробничої та переддипломної практики студентів на підприємствах, де працюють члени Асоціації, а також здійснювати моніторинг кар'єри випускників;
  • сприяти працевлаштуванню та професійному зростанню випускників університету, створенню умов для їх реалізації у науковій, професійній, освітній, культурній та інших видах діяльності;
  • сприяти налагодженню зворотного зв’язку між випускниками та університетом з метою вивчення та своєчасного реагування на зміни вимог до знань, навичок та кваліфікації відповідних спеціальностей з урахуванням потреб ринку праці;
  • засновувати іменні стипендіальні програми для заохочення кращих студентів, аспірантів університету;
  • сприяти організації та проведенню конкурсів професійної майстерності (зокрема науково-практичних робіт, бізнес-проектів тощо) з метою виявлення талановитої молоді серед студентів університету;
  • проводити інформаційну роботу зі студентами випускних курсів щодо діяльності підприємств, установ, організацій, в яких працюють члени Асоціації;
  • сприяти професійній орієнтації і добору талановитої молоді для вступу до університету, формуванню з дітей-випускників контингенту нових абітурієнтів та студентів університету;
  • брати участь в організації студентських конкурсів, культурно-масових та спортивних заходів в Університеті;
  • сприяти у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування;
  • призначати стипендії Асоціації талановитим студентам, аспірантам та молодим науковцям;
  • сприяти виданню науково-методичних збірників, навчальних і методичних посібників університету;
  • здійснювати випуск та розповсюдження необхідних матеріалів, печатних та електронних видань;
  • сприяти членам Асоціації в підготовці та публікації наукових праць;
  • інформувати членів Асоціації про поточні та нові освітні програми Університету, в т.ч. міжнародні;
  • здійснювати інформаційну роботу зі студентами випускних курсів щодо діяльності Асоціації;
  • сприяти створенню в Україні і за її межами дистанційних навчально-консультаційних та профорієнтаційних центрів;
  • сприяти розвитку міжнародного співробітництва та участі членів Асоціації у роботі міжнародних організацій та об'єднань;
  • сприяти реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів стратегічного розвитку університету;
  • сприяти розширенню зв’язків та співпраці університету з підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;
  • сприяти розширенню зв’язків і зміцненню партнерських стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами;
  • сприяти розширенню зв’язків і зміцненню партнерських стосунків між членами Асоціації як у межах України, так і за кордоном;
  • підтримувати імідж Університету, використовуючи досягнення випускників для розвитку навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази Університету;
  • забезпечувати зміцнення фінансової та матеріально-технічної бази Асоціації.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

 1. Для досягнення поставленої мети та виконання передбачених у Статуті завдань Асоціація має право:
  • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
  • звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
  • одержувати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
  • брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
  • проводити мирні зібрання;
  • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
  • здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) об’єднання та сприяє її досягненню;
  • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
  • брати участь у здійсненні державної регулятивної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
  • брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
  • створювати місцеві осередки Асоціації;
  • брати участь в спілках та інших об’єднаннях, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Асоціації;
  • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах, перед будь-якими третіми особами;надавати організаційну та матеріальну допомогу іншим об'єднанням громадян в процесі їх створення та діяльності;
  • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
  • відкривати рахунки в банках України;
  • засновувати підприємства та організації для досягнення цілей, визначених цим Статутом;
  • одержувати від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, фізичних та юридичних осіб інформацію, яка стосується діяльності Асоціації;
  • мати у власності майно відповідно до чинного законодавства України;
  • мати інші права згідно з чинним законодавством України;
  • мати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.
 2. Асоціація має право створювати місцеві осередки як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародного права.
 3. Асоціація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 4. Відповідно до чинного законодавства Асоціація зобов’язана:
  • забезпечити виконання своїх статутних завдань;
  • забезпечити вільний доступ до своїх звітів, інформації про склад керівництва, відомості про джерела фінансування та витрати у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ. МАЙНО.

 1. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законом порядку, має самостійний баланс, відокремлене майно, виступає від свого імені в правовідносинах, може набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем i відповідачем в суді, третейському суді.
 2. Асоціація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане їй його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Асоціації, підприємницької діяльності створених Асоціацією юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданих у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, незаборонених законом.
 3. У власності Асоціації може перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. У власності Асоціації можуть також знаходитись засоби масової інформації, створені чи придбані за рахунок коштів Асоціації відповідно до мети та завдань Асоціації, передбачених Статутом.
 4. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Асоціації:
  • вступних та членських та внесків;
  • майна та коштів, переданих засновниками, членами, державою або іншими особами;
  • майна, придбаного за рахунок власних коштів;
  • майна тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом;
  • майна пожертвуваного громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
  • грантів державних органів, міжнародних чи інших організацій, установ, фондів;
  • майна, набутого в результаті підприємницької діяльності Асоціації та створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств);
  • та іншого майна, набутого Асоціацією відповідно до законодавства України.
 5. Право власності Асоціації реалізовує вищий орган управління – Загальні збори в порядку, передбаченому законом та цим статутом. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів Асоціації можуть бути покладені на створені нею відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи Асоціації.
 6. Асоціація відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке, згідно із законодавством України, може бути звернене стягнення. Члени Асоціації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Асоціації. У разі саморозпуску Асоціації його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Асоціації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В АСОЦІАЦІЇ

 1. Засновниками Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років. Засновники Асоціації є її першими членами без жодних переваг перед іншими членами Асоціації.
 2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.
 3. Членами Асоціації можуть бути особи, які здобули вищу та післядипломну освіту в університеті або є випускниками аспірантури, докторантури університету, добровільно виявили бажання вступити до Асоціації та визнають цей Статут, в т. ч. в частині сплати вступних та членських внесків.
 4. Почесними членами Асоціації можуть бути відомі представники науки, культури, освіти як вітчизняні, так й іноземні представники бізнесу, відомі суспільні, державні й політичні діячі, керівники підприємств, установ та організацій. Право запрошення в почесні члени Асоціації надається Правлінню Асоціації.
 5. Прийом членів відбувається на підставі поданої особистої заяви - анкети до Асоціації.
 6. Рішення про прийняття до членів Асоціації ухвалює Правління Асоціації. Рішення Правління Асоціації про прийняття в Асоціацію і виключення із Асоціації членів приймається більшістю голосів наявних членів Правління Асоціації. Питання про форму голосування може вирішуватись до початку голосування й оформлюється відповідним протоколом. У разі відсутності відповідного рішення голосування здійснюється відкрито.
 7. Після сплати вступного внеску члену Асоціації видається Посвідчення.
 8. Факт членства в Асоціації фіксується в Реєстрі членів, що ведеться відповідальним секретарем Асоціації.
 9. Члени Асоціації, крім вступного внеску, сплачують членські внески. Розмір вступного та членського внесків визначається та затверджується Загальними зборами Асоціації.
 10. Членство в Асоціації припиняється:
  • добровільно за заявою члена Асоціації. Заява та рішення про вихід подаються до Правління разом із Посвідченнями;
  • виключення члена з Асоціації у разі несплати членських внесків протягом двох років поспіль або вчинення дій, які перешкоджають чи суперечать статутній діяльності Асоціації.
 11.  Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:визнання члена Асоціації недієздатною особою у встановленому законом порядку;набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Асоціації, який скоїв умисний злочин;смерті члена Асоціації.
 12. У разі виходу або виключення зі складу членів Асоціації вступні та членські внески не повертаються.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

 1. Члени Асоціації беруть участь у реалізації статутних цілей і завдань шляхом особистої праці, а також шляхом внесення коштів або майна, об’єктів права інтелектуальної власності, виконання робіт, надання послуг, а також надання допомоги в іншій формі, не забороненій законодавством.
 2. Члени Асоціації мають право:
  • брати участь у діяльності усіх її органів, в усіх заходах, що проводяться Асоціацією або з її участю, а також у реалізації проектів і програм Асоціації;
  • обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації і вносити пропозиції з питань, пов’язаних з її діяльністю;
  • отримувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів;
  • виступати від імені Асоціації і представляти її інтереси за письмовим дорученням Правління Асоціації, Голови Асоціації;
  • обирати та бути обраними до органів Правління Асоціації;
  • вносити на розгляд Загальних зборів та інших органів управління Асоціації пропозиції, клопотання та запити, пов'язані з його статутною діяльністю;
  • брати участь у роботі Загальних зборів Асоціації;
  • брати участь у будь-яких публічних заходах, що організовуються Асоціацією чи здійснюються за підтримки Асоціації;
  • використовувати символіку Асоціації відповідно до правил, встановлених Правлінням Асоціації;
  • отримувати від органів управління Асоціації інформацію про його статутну діяльність;
  • одержувати матеріальну та фінансову допомогу Асоціації;
  • вийти із числа членів Асоціації за власним бажанням;
  • користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом.
 3. Члени Асоціації зобов'язані:
  • дотримуватись вимог чинного законодавства України, положень Статуту Асоціації;
  • виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Асоціації;
  • виконувати свої обов'язки, пов'язані з участю в діяльності Асоціації;
  • всебічно сприяти зміцненню авторитету Асоціації;
  • сплачувати вступні та членські внески в розмірах та в строки, що встановлюються Загальними зборами Асоціації;
  • активно сприяти проведенню заходів, передбачених планами і програмами Асоціації;
  • активно брати участь у роботі органів, до яких вони обрані;виконувати рішення керівних органів Асоціації, узгоджувати свої дії з керівними органами Асоціації;використовувати факт приналежності до Асоціації відповідно до стандартів етичної і професійної поведінки;
  • не розголошувати надану їм інформацію, а також інформацію, що стала їм відома внаслідок їх статусу, яка має конфіденційний характер щодо Асоціації або будь-кого з її членів;
  • не допускати випадків зловживання приналежністю до Асоціації;
  • нести матеріальну відповідальність за передане їм у користування майно Асоціації відповідно до законодавства.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

 1. Для забезпечення діяльності Асоціації створюються такі керівні органи управління:
  • Загальні збори - вищий орган управління;
  • Голова Асоціації,
  • заступники голови,
  • відповідальний секретар Асоціації та Правління Асоціації - виконавчий орган;
  • Ревізійна комісія Асоціації - контролюючий орган.
 2. Управління Асоціацією здійснюється на демократичних засадах за активної участі всіх її членів.
 3. За рішенням Загальних зборів можуть утворюватися інші дорадчі, допоміжні, тимчасові та постійні органи. Положення про такі органи затверджуються Загальними зборами.
 4. Загальні збори - вищий орган управління Асоціації. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік Головою Асоціації. Позачергово Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Правління або Ревізійної комісії. До виключної компетенції Загальних зборів Асоціації належить:
   • затвердження Статуту Асоціації, змін та доповнень до нього;
   • затвердження програм діяльності Асоціації за поданням Голови Асоціації;
   • визначення основних напрямків діяльності i затвердження плану роботи Асоціації на поточний рік;
   • затвердження звіту Правління Асоціації про результати роботи Асоціації, виконання його програм та завдань за минулий рік та щорічного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Асоціації;
   • обрання та звільнення Голови Асоціації, його заступників, відповідального секретаря Асоціації;
   • обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Асоціації або її окремих членів, затвердження її звітів та висновків;
   • обрання та відкликання членів Правління Асоціації;
   • затвердження пропозицій щодо почесного членства та прийом почесних членів;
   • поновлення виключених членів Асоціації;
   • прийняття рішення про створення юридичних осіб (товариств, підприємств), а також відокремлених підрозділів, які не мають статусу юридичних осіб;
   • прийняття рішення з питань придбання та розпорядження (в т. ч. відчуження) нерухомого майна Асоціації;
   • прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію Асоціації тощо.
  • Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні (відкритим або таємним голосуванням). Рішення про внесення змін до статуту Асоціації про саморозпуск або її реорганізацію приймається 3/4 голосів присутніх на засіданні Загальних зборів.
  • Кожний член Асоціації має один голос на зборах. Почесні члени, присутні на Загальних зборах, не беруть участі у голосуванні.
  • Загальні збори мають право розглядати будь-які питання, що стосуються діяльності Асоціації.
  • Дата та місце проведення Загальних зборів, проект порядку денного формується за 30 днів до їх скликання і розсилається членам Асоціації. Остаточний порядок денний затверджується на Загальних зборах. Організаційну роботу по скликанню Загальних зборів здійснює Правління Асоціації.
  • Роботою загальних зборів керує Голова зборів, який кожен раз обирається з цією метою. Ведення протоколів загальних зборів виконується секретарем зборів. Протоколи, постанови та інші рішення Загальних зборів підписує Голова зборів та секретар.
 5. Правління – виконавчий орган Асоціації.
  • Виконавчим органом Асоціації, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, узгодження дій Голови Асоціації, а також контроль за дотриманням Головою Асоціації статутних цілей та завдань Асоціації є Правління Асоціації.
  • До компетенції Правління належать всі питання діяльності Асоціації, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Асоціації.
  • До складу Правління Асоціації входять 7 членів Асоціації, які обираються Загальними зборами Асоціації строком на 5 років.
  • Правління збирається на свої засідання при необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління скликаються з ініціативи Голови Асоціації або не менш як 4 (чотирьох) членів Правління.
  • Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більш як 50 відсотків його членів. Головує на засіданнях Правління Голова Асоціації.
  • Рішення на засіданнях Правління приймаються простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні Правління.
  • До компетенції Правління Асоціації належить:
   • реалізація визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Асоціації;
   • визначення шляхів здійснення рішень Загальних зборів, організація їх виконання;
   • організаційна робота по скликанню Загальних зборів, прийняття рішень про їх скликання;
   • розгляд заяв та рішень про прийом нових членів Асоціації та вибуття з Асоціації;
   • підготовка річних звітів про підсумки діяльності Асоціації;підготовка проекту плану роботи Асоціації на поточний рік;
   • затвердження локальних нормативно-правових актів Асоціації, інших внутрішніх документів, які необхідні для ефективної діяльності та досягнення цілей Асоціації;
   • розроблення пропозицій щодо питання про участь Асоціації у Міжнародній громадській діяльності;оголошення конкурсів, встановлення почесних відзнак, грантів та винагород Асоціації;
   • прийняття рішення про надання ідейної, організаційної та матеріальної підтримки іншим об’єднанням громадян, надання допомоги в їх створенні у межах коштів, передбачених на ці цілі програмами Асоціації;
   • затвердження штатного розпису працівників Асоціації, визначення форм та розмірів оплати праці працівників;затвердження річного звіту про результати діяльності Асоціації;
   • вступ до об'єднань громадських організацій, а також вихід із них;
   • затвердження зразків символіки (емблеми, іншого розпізнавального знака, прапора), членських Посвідчень, іншої атрибутики Асоціації та правил їх використання;надання погодження на вчинення від імені Асоціації будь-яких правочинів, сума яких перевищує 10 тис. гривень;
   • розпорядження майном та коштами Асоціації;
   • інші питання, які не входять до компетенції Загальних зборів.
  • За посадами членами Правління є Голова Асоціації, який його очолює, заступники голови Асоціації та відповідальний секретар, який одночасно також є секретарем Правління Асоціації.
  • Членами Правління не мають права бути особи, які є членами Ревізійної комісії.
  • Протоколи засідання Правління Асоціації підписує Голова Асоціації та секретар Правління.
 6. Голова Асоціації:
   • здійснює оперативне управління діяльністю Асоціації;
   • представляє без довіреності Асоціацію перед будь-якими фізичними та юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування або видає довіреності для такого представлення;
   • укладає (змінює, припиняє) від імені Асоціації будь-які правочини, сума яких не перевищує 10 тисяч гривень, а також правочини, сума яких перевищує 10 тисяч гривень, за погодженням таких правочинів з Правлінням, або видає довіреності для їх укладення (зміни, припинення);
   • відкриває банківські рахунки з правом першого підпису на банківських документах;
   • затверджує штатний розпис, укладає та розриває трудові договори (контракти) з працівниками Асоціації, застосовує заходи матеріальної відповідальності та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до трудового законодавства України, здійснює заохочувальні заходи (преміювання, відзначення та ін.);
   • подає пропозиції Загальним зборам Асоціації щодо програм Асоціації;
   • видає накази та розпорядження з усіх питань, що можуть входити в його компетенцію, обов’язкові для виконання всіма працівниками Асоціації;
   • вирішує будь-які інші питання діяльності Асоціації, не віднесені до виключної компетенції інших органів Асоціації;
   • самостійно вирішує питання статутної діяльності Асоціації, за винятком тих питань, що віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Правління Асоціації;
   • звітується перед Загальними зборами не рідше одного разу в рік;
   • ініціює перед Правлінням розгляд тих питань, що необхідні для діяльності Асоціації.
  • Голова правління Асоціації керує роботою Асоціації, є вищою посадовою особою Асоціації, який обирається з числа членів Асоціації строком на 5 років, та здійснює керівництво поточною діяльністю Асоціації.
  • Висунення кандидатури Голови Асоціації може здійснюватись будь-яким членом Асоціації шляхом пропонування до обрання на цю посаду одного із членів Асоціації або шляхом самовисування. Попередньо питання щодо розгляду кандидатури на посаду Голови Асоціації обговорюється на Правлінні Асоціації, яке приймає рекомендаційне рішення. Кандидатура на посаду Голови Асоціації після цього виноситься на обговорення на засідання Загальних зборів Асоціації в їх присутності. Після закінчення обговорення відбувається голосування за кандидатури на посаду Голови Асоціації. Голосування відбувається відкритим голосуванням або в інший спосіб, якщо рішення про це буде ухвалено більшістю присутніх членів Загальних зборів Асоціації. Обраним вважається кандидат, який набрав більше 50% голосів від загальної кількості зареєстрованих членів. У разі, якщо жоден із кандидатів не набрав більшості голосів зареєстрованих членів Асоціації, має бути проведено другий тур голосування, в який виходять два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. У другому турі обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів членів, присутніх на засіданні Загальних зборів Асоціації. У такий же спосіб обираються за рекомендацією Голови Асоціації його заступники та відповідальний секретар Асоціації.
  • Голова Асоціації виконує свої повноваження протягом строку, на який він був обраний і до того часу, поки не буде обраний та не приступить до виконання своїх обов’язків його наступник, за виключенням випадків, коли повноваження Голови припиняються достроково з причин:фізичної неспроможності виконання обов’язків (смерть, визнання безвісно відсутнім, померлим, недієздатним);добровільної відставки, прийнятої Загальними зборами Асоціації;за рішенням Загальних зборів Асоціації;в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
  • Голова Асоціації рекомендує Загальним зборам для затвердження заступників Голови Асоціації та відповідального секретаря.
 7. До компетенції заступників Голови Асоціації входять питання, делеговані йому наказом Голови Асоціації в межах своєї компетенції. Перший заступник має право другого підпису на всіх документах Асоціації, в тому числі банківських.
 8. Відповідальний секретар:
   • забезпечує планування діяльності Асоціації;
   • забезпечує підготовку порядку денного засідань Загальних зборів та Правління Асоціації;
   • забезпечує ведення протоколів засідання Загальних зборів, Правління у триденний термін подає їх на підпис Голові засідання Загальних зборів;
   • забезпечує ведення діловодства;
   • організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян та членів Асоціації;
   • забезпечує взаємодію та листування Асоціації з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями;
   • здійснює організаційну і методичну допомогу засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність Асоціації;
   • виконує інші функції, передбачені цим Статутом.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

 1. Звернення і заяви членів Асоціації розглядаються відповідно до положень Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів.
 2. Рішення, дії, бездіяльність Правління та інших виконавчих органів Асоціації оскаржуються до Загальних зборів або до суду.
 3. Рішення, дії, бездіяльність Загальних зборів Асоціації оскаржуються в судовому порядку.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АСОЦІАЦІЇ

 1. Асоціація може мати відокремлені підрозділи.
 2. Відокремлені підрозділи Асоціації не є юридичними особами.
 3. Відокремлені підрозділи Асоціації створюються та ліквідовуються за рішенням Загальних зборів Асоціації. Діють на підставі Положення, яке затверджується Загальними зборами Асоціації.
 4. Порядок діяльності і ліквідації визначається Положенням про відокремлений підрозділ.
 5. Відомості про утворення відокремлених підрозділів Асоціації та повідомлення про їх закриття подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.

КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія в складі, затвердженому Загальними зборами. Ревізійна комісія Асоціації здійснює контроль за:
   • дотриманням вимог Статуту Асоціації її членами;
   • цільовим використанням майна та коштів Асоціації;
   • збереженням власного майна Асоціації;
   • законністю угод і операцій, що здійснюються Правлінням (Головою Асоціації) для забезпечення діяльності Асоціації, за надходженням і використанням матеріально-технічних ресурсів;
   • правильністю обліку, звітності та розрахунків Асоціації.
  • Члени Правління, штатні працівники Асоціації не можуть входити до складу Ревізійної комісії.
 2. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за необхідністю, але не менше одного разу на рік. В засіданнях Ревізійної комісії може брати участь Голова Асоціації та (або) його Заступник з правом дорадчого голосу.
 3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Асоціації надання матеріалів, документів, пояснень, необхідних їй для проведення відповідної перевірки.
 4. Ревізійна комісія відповідає за свою діяльність перед Загальними зборами Асоціації. Для проведення перевірок Ревізійна комісія може залучати експертні та аудиторські організації.

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

 1. Асоціація перебуває на обліку у державних податкових органах, органах статистики, інших органах, передбачених чинним законодавством України, надає їм відповідну податкову, статистичну та іншу звітність відповідно до форм, у порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством України.
 2. Створені Асоціацією установи, організації та підприємства зобов'язані вести бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку i в розмірах, передбачених чинним законодавством.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

 1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Асоціації.
 2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ АСОЦІАЦІЇ

 1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її саморозпуску або реорганізації за рішенням Загальних зборів Асоціації.
 2. Для здійснення припинення діяльності Асоціації призначається ліквідатор, до якого переходять повноваження з управління та розпорядження майном Асоціації відповідно до чинного законодавства України.
 3. Припинення діяльності Асоціації здійснюється також за рішенням суду.
 4. У разі реорганізації права та обов’язки Асоціації переходять до його правонаступника.
 5. Асоціація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
 6. Майно або кошти, що належать Асоціації, у разі її саморозпуску після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів Асоціації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.