Університет

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до публікації у збірнику наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування» (серія «Економічні науки»).

 Наукове видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» та включено в категорію «Б» на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28 грудня 2019 р.

До публікації приймаються наукові статті, які раніше ніде не публікувалися та в яких висвітлюються результати наукових досліджень в галузі економічних наук за такими спеціальностями:

- 051 «Економіка»;
- 071 «Облік і оподаткування»;
- 073 «Менеджмент».

Мова видання: українська, англійська, російська.

Періодичність видання: щоквартально.

Детальну інформацію про умови публікації  розміщено на сайті видання.

Для публікації у випуску 1(89) за 2020 рік необхідно не пізніше 25 березня 2020 року подати такі матеріали:

- статтю (згідно із вказаними на сайті збірника наукових праць вимогами);

- заявку автора, яка повинна містити таку інформацію: ПІБ автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада (для здобувачів вищої освіти - рівень вищої освіти), заклад вищої освіти (організація), назва статті, e-mail, контактний номер телефону;

- рецензію наукового керівника чи особи, яка має науковий ступінь (для осіб, які не мають наукового ступеня).

Статті та супровідні документи до них надсилаються відповідальному секретареві редакційної колегії електронною адресою: visnyk_econom@nuwm.edu.ua

Адреса редакції: вул. Соборна, 11, ауд. 104б, м. Рівне, 33028.
E-mail: visnyk_econom@nuwm.edu.ua

 назад