Університет

Антикризове управління економічним розвитком регіонів

Антикризове управління економічним розвитком регіонів

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запрошує Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії на тему «Антикризове управління економічним розвитком регіонів».

Планується формування розділів монографії за такими напрямами:

Розділ 1. Теоретичні аспекти забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів: маркетинг, менеджмент, публічне адміністрування
Розділ 2. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку регіонів
Розділ 3. Менеджмент забезпечення розвитку регіональних соціально-економічних систем
Розділ 4. Маркетингові аспекти забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів
Розділ 5. Конкурентоспроможність регіональних соціально-економічних систем
Розділ 6. Брендінг як інструмент забезпечення розвитку територіальних соціально-економічних систем
Розділ 7. Стратегічне планування та управління змінами соціально-економічного розвитку регіонів

Вимоги до матеріалів монографії:

 1. Матеріали мають містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну, методологічну та/або практичну цінність.

 2. Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, мають супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо поліпшення наявного стану та можливими напрямами використання результатів дослідження.

 3. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями й відповідно до вимог стилістики наукового тексту. Матеріал має бути вичитаний і відкоригований.

 4. Текст оформляється як пункт розділу або розділ монографії (а не стаття у фахових виданнях).

 5. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими і оформленими відповідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (подаються в тексті цифрою у квадратних дужках і розміщуються у порядку цитування чи згадування; література – у кінці статті). Бажаним є посилання у тексті статті на праці редакторів журналу та зарубіжних вчених (їх ініціали та прізвища подаються українською, а у дужках - англійською мовою із зазначенням року). Наприклад: Е. Райз (E.Rice, 2010)

 6. В кінці тексту - через один пробіл - наводиться Список літератури (жирним і по центру). Мінімальна кількість джерел – 10. Порядок формування списку літератури – у порядку згадування джерел. Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках (для друкованих джерел зазначається номер сторінки). Нумерація джерел - вручну. Оформлення списку літератури здійснюється згідно п.п. 5.4 ДСТУ 8302:2015.

Приклад оформлення списку літератури:

1. Семенчук Л.І. Інвестиційна привабливість підприємства та методи її оцінювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 898–901.
2. Макар Г.І., Бойко А.С. Економічна безпека: навч. посіб. К.: Знання, 2018. 639 с.

Технічні вимоги:

Матеріали подають у текстовому редакторі в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, з одинарним міжрядковим інтервалом, у форматі А4 (210×297), абзацний відступ – 1,25см. Шрифт у заголовках, текстах, ілюстраціях повинен збігатися. Ширина полів становить: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3см, праве – 1,5см.

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ДСТУ 3008–95. Таблиці, ілюстрації повинні мати заголовок та послідовно пронумеровані, компактні (не виходити за край сторінки), виконані в доступних для подальшого редагування програмах в чорно-білій гамі, шрифт тексту – Times New Roman, мінімальний кегль – 10 пт.

Не допускається: - встановлення  колонтитулів, переніс слів (в тому числі автоматичний); використання сканованих об’єктів (таблиць, формул, рисунків);  підсторінкові виноски.

Мова публікації - українська.

Обсяг матеріалів:

До монографії приймаються як пункти розділу, так і окремі розділи.
Обсяг пункту розділу - для одного автора від 10 сторінок, для двох співавторів – від 14 сторінок.
Розділ повинен складатись з 3-5 пунктів.  Обсяг розділу – від 30 сторінок.
Монографію буде видано з присвоєнням міжнародного індексу ISBN, ББК, УДК; розміщено на сайті Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, доступ до версії монографії буде відкрито з 15.05.2019 року.

Матеріали до оргкомітету надсилаються окремими файлами. Назва файлу з результатами дослідження – прізвище автора, довідка про автора – електрона форма за посиланням.

Рік видання монографії – 2019.

Фінансові умови

Вартість однієї сторінки публікації в монографії  становить:

 • електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий електронною поштою (без пересилки  автору паперового примірника) - 250 грн. за кожну сторінку;

 • електронний  та друкований примірник монографії - 500 грн. за пункт розділу; 800 грн. – за розділ монографії (організаційні витрати, витрати на верстку, підготовку макету монографії, присвоєння ISBN, видання та розсилку).

За потребою за окрему оплату (50 грн.) автору надається  супровідний документ (довідка або акт) щодо участі в розробці теми дослідження та участі в монографії. При замовленні друкованого примірника автору (при одноосібній участі) або одному із співавторів один супровідний документ оформляється безкоштовно.

Зразки супровідних документів надсилаються автору після прийняття рішення щодо включення матеріалів до колективної монографії. Можливе оформлення документів за зразками автора.

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття  рішення оргкомітетом про їх включення до монографії.

Контрольні дати

Термін надання авторами матеріалів (довідки про автора, статті) - до 15.04.2019 р.

Оплата участі в монографії – до 22.04.2019 р.

Розсилка авторам електронного формату монографії – до 15.05.2019 р., друкованого примірника та  документів – до 03.06.2019 р.

Пакет документів в електронному вигляді (з поміткою у темі листа «Монографія АУЕРР») включає такі файли:

 1. Електронний варіант наукових матеріалів монографії (Іванов_матеріали)

 2. Довідка про авторів

 3. Сканована копія документа про сплату (Іванов_квитанція)

Координатор проекту:

Іванова Наталя Сергіївна, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування
е-mail: natalya4915@gmail.com, ivanova@donnuet.edu.ua
тел. 098 546 4915 (в робочі дні 900-1700)

Сподіваємося на плідну наукову дискусію і встановлення довгострокових творчих контактів!!!назад