Структурні підрозділи

Результати підвищення кваліфікації можуть потребувати окремого визнання науково-методичною радою з якості навчально-наукового інституту (далі – рада ННІ) та/або Вченою радою НУВГП. Визнання результатів підвищення кваліфікації відбувається відповідно до Положення

Не потребують окремого визнання НУВГП результати підвищення кваліфікації, що відбулось:

  • навчання за програмою підвищення кваліфікації у закладах-виконавцях, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
  • у НУВГП відповідно до направлення на підвищення кваліфікації.

Працівники впродовж двох тижнів складають звіт про підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 5 (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про виконання всіх розділів індивідуального плану навчання за програмою підвищення кваліфікації та пропозиції щодо впровадження результатів навчання.

У відділ ліцензування та акредитації подається звіт про підвищення кваліфікації та копія відповідного документа про підвищення кваліфікації.

Потребують окремого визнання рішенням ради ННІ НУВГП результати підвищення кваліфікації, що відбулось:

  • шляхом стажування, в тому числі стажування за межами України:

Працівники, які пройшли підвищення кваліфікації шляхом стажування в Україні, продовж місяця складають звіт про стажування за формою, наведеною в додатку 7 (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про результати та пропозиції щодо впровадження цих результатів в освітній процес.

Працівники, які пройшли підвищення кваліфікації шляхом стажування за межами України, продовж місяця складають звіт про підвищення кваліфікації (стажування) за межами України за формою, наведеною в додатку 6 (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про виконання всіх розділів навчальної програми та пропозиції щодо впровадження результатів навчання. Відповідно до Порядку визнання документів про підвищення кваліфікації та стажування за межами України, отриманих педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками НУВГП

У відділ ліцензування та акредитації подається відповідний звіт про стажування та копія відповідного документа про підвищення кваліфікації; у випадку стажування за межами України, ще додається витяг протоколу засідання ради ННІ.

  • навчання за програмою підвищення кваліфікації у закладах-виконавцях, що не мають ліцензію на підвищення кваліфікації та/або провадять освітню діяльність за неакредитованою освітньою програмою;
  • шляхом неформальної освіти (участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах тощо);
  • шляхом участі у програмах академічної мобільності та науковому стажуванні;
  • шляхом здобуття наукового ступеня або здобуття вищої освіти;
  • шляхом самоосвіти.

       У випадку підвищення кваліфікації шляхом неформальної освіти працівники продовж місяця складають звіт про підвищення кваліфікації шляхом неформальної освіти за формою, наведеною в додатку 9 (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про результати та пропозиції щодо впровадження цих результатів в освітній процес.

У відділ ліцензування та акредитації подається звіт про підвищення кваліфікації шляхом неформальної освіти та копія відповідного документа про підвищення кваліфікації.

Працівники продовж місяця складають звіт про підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти за формою, наведеною в додатку 8 (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про результати та пропозиції щодо впровадження цих результатів в освітній процес.

У відділ ліцензування та акредитації подається звіт про підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти та копія відповідного документа про підвищення кваліфікації (за наявності).

Порядок визнання документів про підвищення кваліфікації та стажування за межами України, отриманих педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками НУВГП

Додаток 5 Звіт про підвищення кваліфікації

Додаток 6 Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) за межами України

Додаток 7 Звіт про стажування

Додаток 8 Звіт про підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти

Додаток 9 Звіт про підвищення кваліфікації шляхом неформальної освіти