Структурні підрозділи

Підвищення кваліфікації працівників регулюється наступними нормативно-правовими актами:

  1. Законом України "Про освіту" від 04.10.2017 р. (стаття 59);
  2. Законом України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. (стаття 60);
  3. Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800;
  4. Положенням про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 411.

            В університеті розроблене та введене в дію наказом ректора від 01.03.2021 р. № 135, Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування (Нова редакція) (далі – Положення)

Відповідно до цього Положення відбувається підвищення кваліфікації працівників університету.

            Законодавством передбачено поєднання видів підвищення кваліфікації між собою впродовж 5-річного періоду для досягнення потрібної кількості годин (кредитів ЄКТС). Додаток 1

Щорічно в університеті (до 31 грудня) на підставі кафедральних планів підвищення кваліфікації (стажування) розробляється та затверджується Вченою радою План-графік підвищення кваліфікації на наступний календарний рік. План-графік вводиться в дію наказом ректора.

            Університетом укладені двосторонні угоди про співпрацю із закладами освіти, які передбачають, зокрема, і підвищення кваліфікації. Партнерами в організації підвищення кваліфікації є 49 закладів освіти, з якими укладено угоди про співпрацю.

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників НУВГП (Нова редакція) 2021

План-графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУВГП на 2021 к. р.

Додаток 1. Поєднання видів підвищення кваліфікації між собою впродовж 5-річного періоду для досягнення потрібної кількості годин (кредитів ЄКТС)

Угоди про співпрацю із закладами освіти