Публічна інформація

Забезпечення якості вищої освіти

Для забезпечення якості вищої освіти створити систему забезпечення та постійного поліпшення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету, відповідно до рекомендацій та стандартів Європейського простору вищої освіти для забезпечення вимог і потреб суспільства та особистості; сформувати академічне середовище, в якому поліпшення якості освітнього процесу стане головною темою професійного розвитку учасників та забезпечить необхідну публічність і прозорість.

Основними завданнями університету є:

 1. створити відділ забезпечення якості вищої освіти, розробити відповідне положення;
 2. визначити принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти;
 3. здійснювати моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм;
 4. щорічно оцінювати здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярно оприлюднювати результати таких оцінювань на офіційному веб-сайті НУВГП, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
 5. забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 6. забезпечити наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
 7. забезпечити наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 8. забезпечити публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 9. забезпечити ефективну систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів і здобувачів вищої освіти, створити відповідний центр та розробити відповідне положення;
 10. систематизувати комплекс нормативно-правових документів університету на електронних та паперових носіях інформації, що стосуються механізму впровадження Закону України «Про вищу освіту»;
 11. впорядкувати систему договорів університету за реєстрацією, зберіганням та доступом;
 12. відобразити взаємозв’язок підготовки, паралельного навчання, підвищення кваліфікації фахівців та перепідготовки;
 13. розробити кількісні критерії оцінки якості освітньої діяльності, в т.ч. наукових результатів за критеріями рейтингування університетів;
 14. адаптувати структуру університету відповідно до змін в організації навчального процесу;
 15. створити внутрішній центр незалежного оцінювання знань здобувачів вищої освіти, розробити відповідне положення.