Публічна інформація

Інтеграція у світовий та науковий простір

Забезпечити реальне входження університету у Європейський освітній і науковий простір шляхом стимулювання міжнародного співробітництва, участі у міжнародних дослідженнях якості освіти, міжнародних рейтингах, інтернаціоналізації освітніх і дослідницьких програм.

Основними завданнями є:

 1. відобразити іноземний досвід у положенні про організацію навчального процесу, в т.ч. європейської накопичувальної кредитно-трансферної системи;
 2. вивчати та запроваджувати зарубіжні стандарти сертифікації вищої освіти;
 3. в процесі розробки навчальних планів за новими галузями знань максимально враховувати матеріали зарубіжних навчальних закладів;
 4. підвищувати конкуренцію серед професорсько-викладацького складу під час заповнення вакантних посад за рахунок участі викладачів з іноземними науковими ступенями;
 5. збільшувати частку іноземних здобувачів вищої освіти через міжнародну акредитацію освітніх програм та запровадження освітніх програм з англомовним викладанням;
 6. залучати міжнародних експертів до процесу ліцензування та акредитації спеціальностей, формування системи та оцінки якості освітнього процесу;
 7. представляти результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників університету у міжнародному науковому товаристві;
 8. проводити конкурсний відбір наукових видань університету для підтримки входження до провідних наукометричних загальних і галузевих баз;
 9. вивчати інформацію про Європейську мережу національних центрів інформації про академічну мобільність;
 10. вивчати наявні багатосторонні міжнародні договори України та отримувати від них користь для університету;
 11. систематизувати наявні договори міждержавного та міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними працівниками;
 12. запровадити механізм відрахування відсотків від кожної наукової госпдоговірної тематики з метою залучення іноземних фахівців для проведення спільних наукових досліджень.