Публічна інформація

Інтеграція освіти і науки

Реалізацію освітнього процесу організовувати з метою інтеграції до Європейського освітнього та наукового простору шляхом поєднання академічної та прикладної складової навчання на дослідницько-інноваційній основі. Використовувати закордонний досвід та, зберігаючи унікальну національну освітню особливість, залучати науковців-дослідників до розробки освітніх програм, здобувачів вищої освіти – до проведення наукових досліджень, доповнювати традиційні способи навчання самостійною роботою студента під керівництвом викладача, реалізовувати індивідуальні траєкторії навчання.

Основними завданнями є:

 1. визначити поняття здобувача вищої освіти та відобразити його в Положенні про організацію навчального процесу;
 2. вивчити закордонний досвід академічної свободи та мобільності здобувачів вищої освіти та розробити відповідне положення;
 3. відобразити іноземний досвід в Положенні про організацію навчального процесу, в т.ч. європейської накопичувальної кредитно-трансферної системи;
 4. запровадити освітні послуги для осіб з особливими потребами та створити відповідний підрозділ та положення;
 5. розширювати дистанційну форму навчання, у тому числі, для осіб із особливими потребами;
 6. вивчати зарубіжні стандарти сертифікації освітньої діяльності;
 7. запровадити одночасне навчання за декількома освітніми програмами у кількох закладах вищої освіти, розробити відповідне положення;
 8. запровадити програму обміну студентами з вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти, розробити відповідне положення;
 9. враховувати матеріали зарубіжних навчальних закладів в процесі розробки навчальних планів за новими галузями знань;
 10. випусковим кафедрам розвивати та готувати освітньо-наукові програми за рівнем підготовки доктора філософії;
 11. реалізувати спільні докторські програми в т.ч. із зарубіжними закладами вищої освіти;
 12. розробити положення про екзаменаційну комісію;
 13. оновити рекомендації стосовно підготовки єврододатка;
 14. розробити положення про видачу документів про освіту з відзнакою;
 15. запровадити механізм видачі власних документів про освіту за неакредитованими освітніми програмами, розробити відповідне положення;
 16. запровадити механізм видачі документів про освіту за спільними освітніми програмами, розробити відповідне положення;
 17. запровадити механізм видачі подвійних документів про освіту, розробити відповідне положення;
 18. створити реєстри документів про освіту;
 19. у процесі формування навчальних планів уточнити і передбачити вільний вибір навчальних дисциплін студентами, розробити відповідне положення;
 20. погоджувати в обов’язковому порядку нові навчальні плани з асоціаціями роботодавців та корегувати їх відповідно до потреб виробництва;
 21. оприлюднювати розроблені і затверджені навчальні плани;
 22. окремі види навчального навантаження, зокрема курсові роботи та проекти, дипломні роботи та проекти, виробничі практики, спрямовувати на вирішення різноманітних завдань університету;
 23. у процесі розробки навчальних планів передбачати спеціалізації;
 24. резервувати ставки для запрошення викладачів з вітчизняних та іноземних ВНЗ;
 25. активно розвивати електронний документообіг та інформаційні системи в організації навчального процесу;
 26. створити на кожній випусковій кафедрі науково-практичну лабораторію для проведення занять із магістрами та наукової роботи студентів;
 27. розробити концепцію поєднання навчальної та наукової складових у навантаженні науково-педагогічних працівників;
 28. розробляти спільні освітні програми на основі програм закордонних навчальних закладів;
 29. створити на базі університету навчально-науково-виробничі комплекси, у т.ч. з іншими навчальним та науковими закладами відповідно до потреб, розробити відповідне положення;
 30. визначати норми часу за різними видами навчальної роботи та створити механізм управління навчальним навантаженням, розробити відповідне положення;
 31. розробити власні експериментальні освітні програми та навчальні плани для університету;
 32. запровадити механізм заміщення вакантних посад (конкурсний відбір) науково-педагогічних працівників і розробити відповідне положення;
 33. запровадити механізм формування штатів кафедрами та розробити відповідне положення;
 34. запровадити механізм рейтингування досягнень учасників навчального процесу та розробити відповідне положення;
 35. удосконалити положення про надання додаткових освітніх послуг;
 36. удосконалити положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів освіти;
 37. запровадити механізм організації навчального процесу як системи відповідних положень та документів, розробити відповідне положення;
 38. у розкладі викладачів відображати все навчальне навантаження в межах 600 годин;
 39. організувати облік часу за видами навчального навантаження науково-педагогічних працівників, розробити відповідне положення;
 40. удосконалити положення про проходження виробничої практики на базах практики;
 41. вивчати досвід проходження виробничих практик закордонними здобувачами вищої освіти;
 42. запровадити практику участі викладачів провідних закладів вищої освіти України та іноземних викладачів у навчальному процесі університету, розробити відповідне положення;
 43. засвоїти та запроваджувати викладачами університету новітні інтерактивні, індивідуалізовані, командні та проектні навчальні технології;
 44. забезпечити зв’язок освітнього процесу університету з додатковим та корпоративним навчанням провідних підприємств різних галузей;
 45. включати дослідницькі компетентності в освітні програми магістерської підготовки;
 46. запровадити освітні програми, розроблені на основі результатів сучасних власних досліджень науково-педагогічних працівників;
 47. визначити сучасні пріоритетні галузі розвитку національного господарства України для проведення наукових досліджень та підготовки фахівців;
 48. розробити нову доктрину науково-дослідної роботи за іноземним зразком;
 49. вивчити питання створення спеціалізованих вчених рад для присвоєння наукового ступеня доктора філософії;
 50. розробити положення про університетські гранти для проведення наукових досліджень за кордоном молодими вченими;
 51. реформувати діючі спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій в докторські та докторів філософії;
 52. розвивати «Вісник НУВГП» до рецензованого фахового видання та створювати нові збірники наукових праць;
 53. проводити аналіз державних цільових програм;
 54. брати участь у міжнародних дослідницьких і моніторингових проектах;
 55. створювати центри колективного використання наукового та інноваційно-виробничого обладнання;
 56. вивчати та застосовувати досвід провідних вітчизняних та закордонних навчальних закладів щодо організації роботи наукових бібліотек та особливостей обслуговування читачів;
 57. запровадити закордонні стажування працівників сектору грантових програм;
 58. створити наукові товариства студентів, розробити відповідне положення;
 59. забезпечити широкий доступ науково-педагогічних та наукових працівників до міжнародних наукометричних баз.