Каталог освітніх програм
start.nuwm.edu.ua

  внутр. 667, моб. (067) 475-33-55

  support@nuwm.edu.ua

Освітні програми і стандарти вищої освіти відповідно до частин 2 і 3 статті 10 Закону України «Про вищу освіту»: «2. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій …».

Закон України „Про вищу освіту” встановлює вимоги до освітніх стандартів. Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до НРК.

Освітня програма (ОП) підготовки  зі спеціальності  випускника НУВГП є  нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.

Перелік нормативних документів, на яких базується освітня програма

Освітня програма базується на таких нормативних документах:

  1. закон України «Про вищу освіту»;
  2. постанова кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;
  3. положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті  водного господарства та природокористування (ведено в дію наказом ректора НУВГП 24.05.2016 №256)

Вимоги до освітньої програми

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 2) перелік компетентностей випускника; 3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)».