ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці відповідності показників ліцензійним та акредитаційним вимогам, стану матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення, інших даних з самоаналізу експертна комісія дійшла висновку, що рівень підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» в Національному університеті водного господарства та природокористування в цілому відповідає встановленим нормативним вимогам та забезпечує державну гарантію якості освіти. 


Експертна комісія відзначає, що позитивним у роботі випускової кафедри водної інженерії та водних технологій є:

  1. Висока забезпеченість авторськими посібниками дисциплін, що викладаються кафедрою для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  2. Участь співробітників кафедри в актуальних наукових проектах. 
  3. Видання впродовж останніх 3 років 4 наукових монографій обсягом кожної понад 600 сторінок. 

При перевірці результатів діяльності на місці експертна комісія висловила рекомендації, які не входять до складу обов’язкових і не впливають на позитивне рішення про акредитацію, але дозволяють поліпшити якість підготовки фахівців:

  1. Звернути увагу членів групи забезпечення щодо необхідності підготовки та видання наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН (Scopus або Web of Science ).
  2. Активізувати роботу кафедри з залучення до ННІВГП здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології».

На підставі зазначеного вище експертна комісія МОН України зробила висновок про можливість акредитації в НУВГП освітньо-професійної програми «Водна інженерія та водні технології» за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.назад