ВИЙШЛА З ДРУКУ КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ «РИС ПРИДУНАВ’Я»

ВИЙШЛА З ДРУКУ КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ  «РИС ПРИДУНАВ’Я»

ВИЙШЛА З ДРУКУ КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ «РИС ПРИДУНАВ’Я», ПРИСВЯЧЕНА 50-РІЧЧЮ ПОЧАТКУ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПРИДУНАЙСЬКИХ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

  В останні роки рис є важливою складовою забезпечення продовольчої безпеки населення України як цінна білково-круп’яна культура. Щорічне споживання цього продукту українцями становить понад 200 тис. тонн і має стійку  тенденцію до збільшення. Крім того, рис в Україні  вирощується  не  тільки  для  отримання цінної крупи, а й для корінної меліорації колись занедбаних малопродуктивних  засолених  земель,  природно-кліматичні умови  яких  сприятливі  для  розвитку  рисосіяння. 

Вперше рис у нашій країні почали сіяти ще у 30-ті роки минулого  століття,  однак лише у 1960  році  в  Херсонській  області  почалося будівництво інженерних рисових систем, на яких стали отримувати до 55 ц/га урожаю рису.

У 1966 р. було введено в експлуатацію першу тисячу гектарів Кілійської рисової зрошувальної системи (РЗС), що в Одеській області, а вже у 1973 р. площа рисових систем у дельті Дунаю сягнула понад 13 тис. га.

 

Схема розміщення Придунайських рисових систем

 Кілійська РЗС є однією з найбільших рисових систем дельти Дунаю, площа якої складає близько 3400 га.

 

У 2016 р., з нагоди 50-річчя меліоративного освоєння земель дельти Дунаю та початку введення в експлуатацію Придунайських рисових зрошувальних систем вийшла з друку колективна монографія «Рис Придунав’я».

Рис Придунавя

      Рис  Придунав’я:  [колективна  монографія]  /  за  ред. В.А.  Сташука, А.М. Рокочинського,  П.І. Мендуся,  В.О.  Турченюка.  –  Херсон:  Грінь  Д.С., 2016. – 620 с.

 

 Монографія підготовлена на основі узагальнення результатів багаторічних досліджень і виробничого досвіду провідних науковців та фахівців щодо вирощування рису в зоні Придунав’я України.

Підвищення ефективності рисових зрошувальних систем України

Дана монографія є логічним продовженням комплексних наукових досліджень в означеній зоні, відображених у попередніх науково-методичних рекомендаціях (2011 р.) та колективній монографії (2014 р.):

 

       

 

  Підвищення ефективності рисових зрошувальних систем України [науково-методичні рекомендації] / В.В. Дудченко, Л.М. Грановська, А.М. Рокочинський, С.П. Мендусь та ін. − Херсон-Рівне, 2011. − 104 с.

Рис в Україні

 

 

 

        Рис в Україні: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора, член-кор. НААНУ В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського, д.е.н., професора Л.М. Грановської. − Херсон: Грінь Д.С., 2014. − 976 с.

 

Історія освоєння непридатних у природному стані до сільськогосподарського використання, але потенційно родючих заплавних земель в дельті Дунаю починалась у далеких 60-х роках минулого століття. Одним з ініціаторів освоєння дельти Дунаю культурою затоплюваного рису стала д.с.-г.н., професор Скрипчинська Л.В., яка у свій час обґрунтувала доцільність використання дельтових територій Дунаю під рисові системи. Нею ж, на базі Українського інституту інженерів водного господарства (нині Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), була створена наукова школа науковців-рисівників, до якої ввійшли відомі дослідники Вельбовець В.А., Гончаров С.М., Степаненко М.Г., Нусімович С.Г., а згодом
Ковальов С.В., Мендусь П.І., Харченко Б.І., Волошин В.П., Кропивко С.М. та ін.

За результатами тривалих досліджень (1966-1982 рр.) ними були розроблені нові конструкції рисових систем, обґрунтовані їх параметри, режими зрошення рису і супутніх культур, а також сучасні на той момент технології водокористування.

Змінились часи, змінились вимоги до створення та функціонування гідромеліоративних систем, в тому числі для рисових зрошувальних систем.

Для Придунайських РЗС на порядку денному стали надзвичайно актуальними питання, пов’язані, насамперед з підвищенням їх загальної технічної, технологічної, економічної та екологічної ефективності з урахуванням змін клімату, зокрема:

-  обґрунтування необхідності та посилення дренованості поливних карт рисових систем;

-  нормування водо- та енерговикористання рисових систем на еколого-економічних засадах;

-  обґрунтування ресурсозберігаючих параметрів водокористування на рисових системах у змінних кліматичних умовах;

-  системна оптимізація загального природно-меліоративного режиму рисових систем на еколого-економічних засадах тощо.

 

Минули роки і покоління першопрохідців з об’єктивних причин відійшло від справ, але у 2004 р. естафету від них прийняло нове покоління науковців кафедри природооблаштування та гідромеліорацій НУВГП, зокрема Турченюк В.О., 

Мендусь С.П., Заєць В.В., Приходько Н.В., Філіпчук Б.А. та Сингаєвич Д.М. під науковим керівництвом д.т.н., професора Рокочинського А.М.

До монографії включені результати останніх наукових досліджень, які покладені в основу вже захищених трьох кандидатських дисертацій (Мендусь С.П., 2012 р.;
Заєць В.В., 2015 р.; Приходько Н.В., 2016 р.), численних наукових статей, опублікованих у вітчизняних та закордонних виданнях, рекомендацій, монографій тощо.

  

Колективна монографія «Рис Придунав’я» є результатом плідної співпраці та  виробничого зв’язку наукових, навчальних та виробничих установ, провідних науковців, виробничників та фахівців у галузі рисівництва України, таких як: Національний університет водного господарства та природокористування (д.т.н., професор Рокочинський А.М., д.с.-г.н., професор Мошинський В.С., к.т.н., доцент Мендусь П.І., к.т.н., докторант Турченюк В.О. та ін.); Державний інститут управління та економіки водних ресурсів (д.т.н., професор, член-кореспондент НААН Сташук В.А.); Херсонський  державний аграрний університет (д.е.н., професор Грановська Л.М., к.с.-г.н., професор Морозов В.В.); Львівський національний аграрний університет (к.т.н., доцент Ващик С.М.); Інститут рису НААН України (к.с.-г.н. Корнбергер В.Г.); Інститут водних проблем і меліорації НААН України (д.т.н., професор, академік Ромащенко М.І., д.т.н., професор, академік Коваленко П.І., к.с.-г.н., с.н.с. Шевченко А.М. та ін.); Державне агентство водних ресурсів України (к.т.н. Розгон В.А.); Одеське обласне управління водного господарства (Потоп В.І., начальник управління); Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція (Кожушко А.І., начальник експедиції; к.геол.-мінерал.н. Мєдвєдєв О.Ю.); Кілійське управління водного господарства (Іваненко О.П., начальник управління); Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія МНС України (к.географ.н. Морозов В.М.); Херсонське управління водних ресурсів (Коваленко Є.Є., начальник управління) та ін.

В монографії наведені результати багаторічних досліджень та узагальненого виробничого досвіду щодо питань історії розвитку рисосіяння в дельті Дунаю, природно-кліматичних умов, технічного стану та конструктивних параметрів Придунайських РЗС, узагальнення результатів теоретичних та експериментальних досліджень природних, агротехнічних та еколого-меліоративних умов вирощування рису і супутніх культур, водно-сольового, аераційного й інших режимів ґрунтів на масивах рисосіяння у складних гідрогеологічних умовах, раціонального використання водних та енергетичних ресурсів, напрямів підвищення технологічної ефективності рисових систем, організації на них еколого-меліоративного моніторингу, еколого-економічної ефективності інвестицій у галузь рисівництва у даному регіоні, а також питань досягнення балансу інтересів у зоні рисосіяння як зоні поліфункціонального призначення.

В цілому монографія «Рис Придунав’я» представляє значний науковий інтерес та може бути використана у науковій та практичній діяльності фахівцями, державними службовцями та науковцями, а також викладачами, аспірантами і студентами вищих навчальних закладів аграрного, водогосподарчого, економічного та екологічного профілів. Автори  сподіваються,  що  наукові  результати  їх багаторічної  роботи   сприятимуть  подальшому  розвитку галузі рисівництва в Україні.

  Приходько Н.В., к.т.н., асистент кафедри 

РИС ПРИДУНАВ’Я

У авторській редакції

Додатокназад