Підготовка та перепідготовка

Передбачає отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. В Інституті післядипломної освіти НУВГП можна здобути другу вищу освіту за всіма базовими спеціальностями Університету. Навчальні плани інституту дозволяють здійснювати підготовку фахівців за ОКР "бакалавр" та "магістр". Навчання здійснюється за денною та заочною формами. Після закінчення навчання випускникам інституту присвоюється відповідна кваліфікація, яка підтверджується дипломом державного зразка.

Спеціальності

Код              Найменування спеціальності

051              Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)

051              Економіка (Інформаційні технології в бізнесі)

051              Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

071              Облік і оподаткування

072              Фінанси, банківська справа та страхування

073               Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

073               Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)

073               Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)

073               Менеджмент (Управління проектами)

073               Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)

074              Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

075              Маркетинг

076               Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

292              Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

113              Прикладна математика

122              Комп`ютерні науки

141               Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151               Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

123              Комп’ютерна інженерія

101              Екологія

183              Технології захисту навколишнього середовища

193               Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)

193              Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)

201               Агрономія

207               Водні біоресурси та аквакультура

207              Водні біоресурси та аквакультура (Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів)

227               Фізична терапія, ерготерапія (фізична реабілітація)

242               Туризм

192              Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми)

192               Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)

192              Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

192              Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)

192              Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)

192              Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

192              Будівництво та цивільна інженерія (Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)

192              Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)

263              Цивільна безпека (Охорона праці)

192              Будівництво та цивільна інженерія (Водогосподарське та природоохоронне будівництво)

192              Будівництво та цивільна інженерія (Гідромеліорація)

192              Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехнічне будівництво)

192               Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне використання і охорона водних ресурсів)

144               Теплоенергетика

145              Гідроенергетика

194              Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

133              Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)

133              Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

184              Гірництво

274               Автомобільний транспорт

275               Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

011              Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

073              Менеджмент (Управління навчальним закладом)

081              Право

Підвищення кваліфікації

Спеціально для потреб різних галузей народного господарства постійно діють курси підвищення кваліфікації. Навчальні програми курсів щороку оновлюються у відповідності до розвитку науки, техніки і технологій. Це дозволяє здійснювати професійне навчання фахівців галузей на найвищому науково-теоретичному рівні. Підвищення кваліфікації фахівців передбачає набуття здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах отриманої спеціальності. Проводиться в інституті за базовими напрямками спеціальностей університету. Термін навчання визначається замовником і коливається в межах 72…432 аудиторних годин. Після проходження курсів підвищення кваліфікації слухачі отримують свідоцтво державного зразка.