ННІ ЕМ

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ

 Організація навчального процесу здійснюється у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Національного університету водного господарства та природокористування.

 Студенти заочної форми навчання викликаються на сесії протягом навчального року відповідно до затвердженого графіку навчального процесу три рази на рік. Загальна тривалість сесій не перевищує 30 днів для студентів 1-2 курсів та 40 днів – для студентів 3-6 курсів.

 Перша сесія є настановною і відбувається протягом вересня – жовтня. Друга сесія (зимова) є заліково-екзаменаційною, але під час неї можуть проводитись лекції з дисциплін, що будуть складатись протягом третьої сесії.

 Зимова сесія проводиться протягом листопада – лютого. Третя сесія (весняна) є заліково-екзаменаційною і відбувається протягом березня - червня.
У зв’язку з поважними причинами за заявою студента терміни проведення сесій можуть бути індивідуально змінені.

 Для студентів деяких спеціальностей, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр», протягом навчального року може проводитись дві сесії: настановна та заліково-екзаменаційна. Після останньої відбувається дипломування (написання та захист дипломної роботи).

 Для студентів, що закінчують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», по завершенню весняної сесії проводиться державна атестація (державні екзамени) та / або дипломування (написання та захист бакалаврської роботи).

 До державної атестації та дипломування не допускаються студенти, які мають академічні заборгованості з навчальних дисциплін.
Відповідно до Закону України «Про відпустки» № 504/96-вр від 15.11.1996 студенти, які успішно навчаються, мають право на додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Підставою для надання такої відпустки є довідка-виклик на сесію, яку одержує студент персонально у відділі заочного навчання. За умови успішного складання поточної сесії (відсутність академічних заборгованостей з дисциплін) довідка-виклик на наступну сесію виписується в останній день (крім суботи та неділі) поточної сесії або у міжсесійний період.

 Студенти, що вступили на навчання за одним напрямом або спеціальністю, об’єднуються у групи. Протягом навчального року група студентів вивчає та складає дисципліни у відповідності з робочим планом, який отримує на настановній сесії, згідно розкладу занять.

 Дисциплінарний контроль складання студентами іспитів та заліків в період заліково-екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, проводиться відділом заочного навчання. Несвоєчасний вихід студента на сесію можливий лише з поважних причин, викладених в заяві та підкріплених відповідними документами, за письмового дозволу директора інституту або його заступників. Заява оформляється до настання сесії.

 Підсумковий аналіз результатів сесії проводиться протягом тижня після її завершення. Студенти, які не з'явились на сесію без поважних причин, вважаються такими, що отримали незадовільні оцінки з дисциплін, що виносились на іспитову сесію, підлягають виключенню з університету.
Переведення на наступний курс можливо лише при абсолютній відсутності академічної заборгованості. Підготовка перевідного наказу здійснюється 31 серпня.

 Контроль за своєчасною оплатою студентами навчання проводиться згідно укладених договорів. Терміни внесення оплати: до 10 вересня 50% від річної суми оплати за навчання ; до 10 лютого остаточний розрахунок за навчальний рік. Відрахування студентів, які не виконують умови укладених договорів здійснюється протягом п'яти днів після встановлених термінів оплати.

 Студенти, які з поважних причин не змогли своєчасно внести оплату за навчання, за згодою ректора можуть відвідувати заняття лише згідно поданої заяви не більше 1 місяця з дати відрахування. Протягом цього терміну студент повинен виконати програму навчального плану і погасити заборгованість з оплати за навчання. Відміна наказу про відрахування через невиконання умов угоди можлива при умові повного погашення боргу (у відділ заочного навчання подається відповідна заява, копія платіжного документа)

 Поновлення відрахованих студентів:

• поновлення на наступний курс можливе при встановленні академічної різниці в кількості не більше 5 дисциплін (в іншому випадку поновлення можливе на курс нижчий від того, з якого студент відрахований);
• для поновлення обов'язковою умовою є повторне вивчення дисциплін (ліквідація академічної заборгованості), терміни якого встановлюються в індивідуальному порядку директором інституту або його заступником;
• підготовка наказу про поновлення здійснюється в канікулярний період до настановної сесії, а також в індивідуальному порядку протягом місяця до початку заліково-екзаменаційних сесій.
• при поновленні укладається нова угода, яка передбачає вартість навчання за цінами, що діють на момент її підписання.