ННІ ЕМ

 Шановні колеги! 

На ваш розгляд виноситься проект освітньо-наукової програми зі спеціальності 051 PHD"Економіка".Освітньо-наукова програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки докторів філософії ( PHD)  у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». Освітньо-наукова програма заснована на компетентністному підході підготовки докторів філософії (PHD)

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 31 січня 2019 р. на електронну пошту гаранта програми - Нікитенко Д. В. (d.v.nikytenko@nuwm.edu.ua)  

    

2019 ОНП_phd_051_для громадського обговорення

 Рецензії стейкхолдерів на ОНП 051 PHD "Економіка"

Рецензія-відгук на ОНП PHD 051 "Економіка" директора з фінансових питань ТОВ "Заграва Геймз" п. Є.І. Жовнач

Рецензія-відгук на ОНП PHD 051 "Економіка" директора департаменту економічного розвитку та торгівлі Рівннської ОДА п. К. Мокляк

Освітні програми

  

Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми "Економіка"

ОНП 051 Економіка, 2019

ОНП 051 Економіка, 2016

Навчальні плани

Навчальний план 2019, 051 Економіка, ДФН

Навчальний план 2019, 051 Економіка, ЗФН

Навчальний план 2016, 051 Економіка, ДФН

Навчальний план 2016, 051 Економіка, ЗФН

Список вибіркових навчальних дисциплін ОНП 051 PHD "Економіка" 

СеместрНазва та анотація дисципліни Ключові словаВикладач
3

«Стратегія економічного розвитку»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є реалізація концепції економічного розвитку.

Дисципліна «Стратегія економічного розвитку» є складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у сфері економічних аспектів забезпечення розвитку України. Дисципліна є важливою складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки щодо розуміння та застосування інструментарію для вирішення проблем у економічній сфері та сприянні економічному розвитку країни. Навчальна дисципліна «Стратегія економічного розвитку» призначена для надання аспірантам теоретичних знань та практичних навичок узгодження економічного розвитку з умовами глобалізації та з сучасними викликами часу.

Дисципліна включає як український досвід впровадження стратегій, так і міжнародний для визначення ефективності або негативних наслідків при розробленні й реалізації стратегій економічного розвитку.
стратегія,
економічні механізми,
глобалізація,
економічний розвиток
Сазонець Ольга Миколаївна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
3

«Особливості функціонування національної економіки»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності та національні особливості господарсько-практичної і теоретико-економічної сфер.

Дисципліна «Особливості функціонування національної економіки» є складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у розумінні загального та особливого у функціонуванні національної економіки. Дисципліна є важливою складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки щодо розуміння суперечності в особливостях функціонування національної економіки. Викладання дисципліни націлене на розуміння процесу відтворення виробництва в контексті особливостей функціонування національної економіки.

Навчальна дисципліна «Особливості функціонування національної економіки» призначена для надання аспірантам теоретичних знань та практичних навичок компаративістського аналізу особливостей національної економіки. Дисципліна включає філософський та прикладний характер закономірностей та особливостей функціонування національної економіки.
власність,
багатство,
національна економіка,
економічні механізми,
економічний розвиток
Нікитенко Дмитро Валерійович,
д.е.н., доцент, професор кафедри економічної теорії
4

«Природно-ресурсна та екологічна політика держави»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закони, правила та інші механізми політики, що стосуються екологічних питань.

Дисципліна «Природно-ресурсна та екологічна політика держави» є складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у сфері державного регулювання природокористування та пов’язаних з ними процесів. Дисципліна є важливою складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки в аспекті розуміння та застосування інструментарію нагляду за діяльністю людини з метою запобігання шкідливому впливу на біофізичне середовище та природні ресурси, а також з метою контролю впливу змін навколишнього середовища на людину.

Навчальна дисципліна фокусується на проблемах, що виникають внаслідок впливу людини на навколишнє середовище та призначена для надання аспірантам теоретичних знань та практичних навичок щодо розв’язання таких проблем.

навколишнє середовище,
природні ресурси,
екологічна політика,
державне регулювання

Ковшун Наталія Едуардівна,
д.е.н., професор кафедри економіки підприємства

Якимчук Аліна Юріївна, д.е.н, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

4

«Еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є реалізація концепції сталого розвитку.

Дисципліна «Еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку» є складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у сфері екологічних та економічних аспектів забезпечення сталого розвитку. Дисципліна є важливою складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки та маркетингу щодо розуміння та застосування економічного інструментарію вирішення екологічних проблем та соціального розвитку задля взаємного досягнення інтересів та безконфліктної взаємодії.

Навчальна дисципліна призначена для надання аспірантам теоретичних знань та практичних навичок узгодження економічного розвитку з екологічними вимогами та соціальними потребами.
екологічні проблеми,
економічні механізми,
соціальний розвиток,
сталий розвиток

Ковшун Наталія Едуардівна,
д.е.н., професор кафедри економіки підприємства

Якимчук Аліна Юріївна, д.е.н, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

5

«Прогнозування та регулювання демографічних процесів»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності демографічних процесів, теоретично-методичні основи їх прогнозування та можливості регулювання.

Дисципліна «Прогнозування та регулювання демографічних процесів» є складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у сфері соціально-демографічного прогнозування у системі державного регулювання соціально-економічних процесів. Дисципліна є важливою складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки в аспекті розуміння та застосування інструментарію демографічного прогнозування для оцінки тенденцій та проблем у відтворенні людських ресурсів, що становить основу раціонального використання інших видів економічних ресурсів відповідно до обраної аспірантом предметної галузі дослідження.

Навчальна дисципліна призначена для надання здобувачам вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок аналізу та регулювання демографічних процесів на макро- та мезоекономічному рівнях.
відтворення,
демографія,
демографічна політика,
населення,
прогноз

Міщук Галина Юріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва

Юрчик Галина Миколаївна,
к.е.н, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва

5

«Система відносин у сфері праці та соціального розвитку»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають між стейкхолдерами соціально-трудової сфери.

Дисципліна «Система відносин у сфері праці та соціального розвитку» є складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у сфері соціально-трудових та пов’язаних з ними процесів. Дисципліна є важливою складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки в аспекті розуміння та застосування інструментарію активізації відносин стейхкхолдерів у сфері трудових відносин та соціального розвитку задля взаємного досягнення інтересів та безконфліктної взаємодії.

Навчальна дисципліна призначена для надання аспірантам теоретичних знань та практичних навичок організації взаємодії стейкхолдерів соціально-трудової сфери.
праця,
соціальний розвиток,
соціально-трудові відносини

Міщук Галина Юріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва

Юрчик Галина Миколаївна,
к.е.н, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва

6

«Інституційне забезпечення функціонування фінансової системи»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інституціональні засади забезпечення функціонування фінансової системи України.

Дисципліна «Інституційне забезпечення функціонування фінансової системи» є складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів за спеціальностями 051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у сфері інституційного забезпечення функціонування фінансової системи. Дисципліна є важливою складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки щодо розуміння функціонування фінансової системи та застосування економічного інструментарію вирішення проблем економічного розвитку.

Навчальна дисципліна «Інституційне забезпечення функціонування фінансової системи» призначена для надання аспірантам теоретичних знань та практичних навичок узгодження економічного розвитку з функціонуванням фінансової системи.
інституціоналізація,
фінансова система,
економічні механізми,
сталий розвиток
Нікитенко Дмитро Валерійович,
д.е.н., доцент, професор кафедри економічної теорії
6

«Формування та рух фінансових ресурсів держави та учасників господарської діяльності»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність теоретичних та практичних аспектів формування та руху фінансових ресурсів держави та учасників господарської діяльності на основі вимог та принципів нормативних документів з питань оподаткування.

Дисципліна «Формування та рух фінансових ресурсів держави та учасників господарської діяльності» є складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у фінансовій сфері в частині формування та руху фінансових ресурсів держави та учасників господарської діяльності. Дисципліна є важливою складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки в аспекті розуміння та застосування інструментарію оцінки тенденцій та проблем у відтворенні людських ресурсів, що становить основу раціонального використання інших видів економічних ресурсів відповідно до обраної аспірантом предметної галузі дослідження.

Навчальна дисципліна «Формування та рух фінансових ресурсів держави та учасників господарської діяльності» призначена для надання здобувачам вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок аналізу та регулювання фінансових процесів на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях.
фінансова система,
фінансові ресурси,
регулювання фінансових відносин,
прогнозування руху фінансових ресурсів,
податкове планування
Осадча Ольга Олексіївна,
д.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту

Робочі програми вибіркових навчальних дисциплін ОНП 051 PHD "Економіка" 


ВК1_РП_Стратегія економічного розвитку.pdf

ВК1_РП_Особливості функціонування національної економіки.pdf

ВК2_РП_Природно-ресурсна та екологічна політика держави.pdf

ВК2_РП_Еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку.pdf

ВК3_РП_Прогнозування та регулювання демографічних процесів.pdf

ВК3_РП_Система відносин у сфері праці та соціального розвитку.pdf

ВК4_РП_Інституційне забезпечення функціонування фінансової системи.pdf

ВК4_РП_Формування та рух фінансових ресурсів держави та УГД.pdf