ННІ БА

З В І Т про роботу секції „Опір матеріалів, теоретична та будівельна механіка” науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів НУВГП, що відбулася 29 квітня 2013 р.

З В І Т про роботу секції „Опір матеріалів, теоретична та будівельна механіка” науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів НУВГП, що відбулася 29 квітня 2013 р.

На секції розглянуто розв’язки задач будівельної механіки, опору матеріалів, теоретичної механіки, теорії пружності твердого деформівного тіла із застосуванням аналітичних, чисельних та варіаційних методів. Значну увагу приділено задачам деформування та стійкості сферичних та циліндричних оболонок обертання із композиційних матеріалів.

2. Кількість запланованих доповідей – 12.

3. Кількість фактично зроблених доповідей – 12.

4. Кількість учасників роботи секції – 29.

5. Кількість доповідей викладачів та аспірантів – 3.

6. Кількість доповідей студентів – немає.

7. Кількість доповідей студентів з викладачами та аспірантами – 9.

8. Кількість студентських робіт, рекомендованих для участі в студентському конкурсі ім. Гулі Корольової – одна:

8.1.Вплив місця розташування точки удару на напружено-деформований стан бруса.

Доповідач – студ. 2 курсу ФБА, ПЦБ-21 Ткачук К.І.

Науковий керівник – доц. Андрушков В.І.

9. Кількість студентських робіт, рекомендованих для участі у Всеукраїнському конкурсі – немає.

10. Доповіді, рекомендовані для опублікування у «Віснику НУВГП» – немає.

11. Кількість тез доповідей студентів, рекомендованих для опублікування в окремому збірнику – 10:

11.1. Використання уточненої теорії типу Тимошенко до побудови канонічних рівнянь нелінійного деформування анізотропних оболонок.

Доповідач – асп. Хоружий М.М.

Науковий керівник – проф. Трач В.М.

11.2. Про неоднорідний напружений стан анізотропних сферичних оболонок середньої товщини.

Доповідачі – асп. Власюк Д.С., студ. 5 курсу ФБА, ПЦБ-51 Кутєпов І.Є.

Науковий керівник – проф. Трач В.М.

11.3. Вплив місця розташування точки удару на напружено-деформований стан бруса.

Доповідач – студ. 2 курсу ФБА, ПЦБ-21 Ткачук К.І.

Науковий керівник – доц. Андрушков В.І.

11.4. Визначення коефіцієнта концентрації напруги біля трикутного вирізу в кривому брусі поляризаційно-оптичним методом.

Доповідач – студ. 1 курсу ФБА, Б-12 Бондарчук А.В.

Науковий керівник – ст. викл. Войтович Л.В.

11.5. Розробка тестових завдань з теоретичної механіки з використанням ІР-технологій .

Доповідач – студ. 4 курсу ФБА, ДАС-41 Войтович О.Л., студ. 2 курсу ФПМІС Києво-Могилянської академії Войтович Т.Л.

Науковий керівник – ст. викл. Войтович Л.В.

11.6. Наближений розрахунок резервуара під тиском.

Доповідачі – студ. 3 курсу ФБА, ПЦБ-32 Хочай А.Б., Еремейчук Є.В.

Науковий керівник – ст. викл. Русий Є.М.

11.7. Визначення параметрів ланцюгової лінії чисельним методом.

Доповідач – студ. 3 курсу МЕФ, ПТМ-32 Мічуда І.А.

Науковий керівник – доц. Серілко Л.С.

11.8. Вплив комбінованого навантаження на стійкість тонкостінних циліндричних оболонок із матеріалу з однією площиною пружної симетрії.

Доповідач – студ. 3 курсу ФБА, АДіА-31 Мричко М.

Науковий керівник – доц. Подворний А.В.

11.9. Дослідження впливу поздовжньої тріщини на НДС ортотропної балки за уточненою моделлю.

Доповідач – аспір. Жук Д.В.

Науковий керівник – доц. Гуртовий О.Г.

11.10. Ітераційний підхід до побудови уточненої моделі для розрахунку плит.

Доповідач – студ. 2 курсу ФБА, МБГ-21 Кузьмич С.

Науковий керівник – ст. викл. Тинчук С.О.

12. В своїй ухвалі засідання секції запропонувало доповідачам в майбутньому продовжити та поглиблювати дослідження задач про напружено-деформований стан, стійкість та коливання пластин і оболонок.

Голова секції В.М.Трачназад