ННІ БА

Дев’ята науково-технічна конференцяї «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди»

Дев’ята науково-технічна конференцяї «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди»

Дев’ята науково-технічна конференція «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» організована і проведена на базі Національного університету водного господарства та природокористування за активної участі Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Національного університету «Львівська політехніка», Варшавського університету природничих наук (SGGW, Польща), Північно-Західного територіального відділення Академії будівництва України.

В конференції взяли активну участь науковці навчальних закладів і науково-дослідних установ міст Києва, Одеси, Львова, Полтави, Рівного, Кривого Рога, Луцька, Республіки Білорусь та численна делегація Варшавського університету природничих наук (Польща). На пленарному і секційних засіданнях заслухано та обговорено 46 доповідей, з якими виступали доктори та кандидати наук, докторанти та аспіранти. З актуальними доповідями виступали доктори наук Бамбура А. М., Дворкін Л. Й., Павліков А. М., Клименко Є. В., Бліхарський З. Я., Кочкарьов Д. В., Бабич Є.М. З циклом доповідей виступили науковці Варшавського університету природничих наук на чолі з деканом факультету будівництва та інженерії середовища паном Є. Кода (сім доповідей).

До конференції Національним університетом водного господарства та природокористування спільно з Північно-Західним територіальним відділенням Академії будівництва України видано збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» (випуск 36), в якому опубліковано 58 статей, авторами яких є доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти, магістри, спеціалісти виробничих підприємств.

Конференція ставила перед собою задачі:

- обговорити і оцінити результати нових наукових досліджень та конструкторських розробок за напрямками конференції, які отримані після проведення попередніх конференцій;

- накреслити напрямки подальших досліджень з питань створення нових будівельних матеріалів, розробки технології їх виготовлення, створення нових ресурсоекономних та удосконалення методів проектування конструкцій, будівель і споруд на основі сучасних наукових досягнень;

- визначити шляхи запровадження в навчальний процес нової нормативної бази в галузі проектування будівельних конструкцій і споруд;

- обговорити закінчені науково-дослідні розробки з метою їх рекомендацій для впровадження в проектну практику та технології будівництва.

В роботі конференції взяли участь більше 60 фахівців, які в чотирьох секціях розглянули та обговорили такі актуальні проблеми як:

- стан нормативної бази в будівництві та запровадження в проектну практику національних нормативних документів;

- розробка ресурсозберігаючих в’яжучих матеріалів та бетонів і ефективних технологій їх виготовлення;

- дослідження, проектування та запровадження ресурсоекономних конструкцій, будівель та споруд, в тому числі оборонного призначення;

- ушкодження будівельних об’єктів, технічний стан, реконструкція, та підсилення конструкцій, будівель та споруд;

- проблеми глибоко розміщених будинків у великих міських агломераціях;

Конференція відмічає:

- в останні роки є суттєві досягнення у створенні нормативної бази з проектування будівель і споруд, але роботи в цьому напрямку повинні бути продовжені, особливо це стосується проблем енергозбереження;

- питанням економії і збереження матеріальних та енергетичних ресурсів в наукових дослідженнях і проектній справі приділяється належна увага, але їх здійснення не має комплексного планування і вирішення;

- у зв’язку з введенням в дію нових нормативних документів з проектування будівельних конструкцій, спостерігається суттєве відставання в підготовці і виданні нових підручників та навчальних посібників, рекомендацій з проектування, довідкової літератури;

- недостатньо виконується досліджень з розробки конструкцій для захисних споруд та технології їх виготовлення, що на сьогодні є актуальною проблемою;

- вкраїні є достатній науково-дослідний, технічний і виробничий потенціал, який здатний вирішувати перспективні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень в галузі будівництва, а також реалізувати їх досягнення на практиці.

- не зважаючи на певні труднощі, і сьогодні спостерігається активна участь молоді в наукових дослідженнях і конструкторських розробках.

Конференція вирішила:

  1. Відзначити актуальність тематики конференції, заслухані доповіді схвалити, за необхідності дослідження по тематиці продовжити, а їх результати рекомендувати до запровадження.
  2. Рекомендувати навчальним закладам, в яких здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», поглибити вивчення питань надійності, реконструкції будівель і споруд та ресурсозбереження.
  3. Навчальним закладам активізувати підготовку і видання навчальної літератури для студентів з метою відображення в них положень нових нормативних документів з проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд. Відмітити позитивну практику в цьому напрямку, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Національного університету водного господарства та природокористування.

4. Рекомендувати навчальним закладам, науково-дослідним установам спрямувати дослідження на:

- розробку ресурсоекономних екологічно чистих технологій виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій з високими показниками енергозбереження;

- розробку нових удосконалених методів розрахунків будівельних конструкцій, будівель і споруд на основі сучасних досягнень будівельної науки з метою їх подальшого внесенню в нормативні документи;

- розробку сучасних конструктивних рішень будівель і споруд з використанням сучасних будівельних матеріалів та швидкісних технологій їх зведення;

- вирішення проблеми будівництва доступного соціального житла;

- розробку нових методів реконструкції будівель і споруд та конструктивно-технологічних рішень з метою максимального ресурсозбереження та продовження строку їхньої нормальної експлуатації;

- розробку конструктивних рішень захисних споруд та методів їх зведення.

5. Рекомендувати проектним організаціями і виробничим підприємствам застосовувати сучасні методи розрахунків конструкцій та технічні рішення, які дістали достатню теоретичну та практичну перевірку:

- посібник з проектування залізобетонних конструкцій (розробник
ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»);

- рекомендації з проектування залізобетонних конструкцій фортифікаційних споруд (Національний університет водного господарства та природокористування, ДП «Центральний проектний інститут» Міністерства оборони України);

- методику розрахунку складів бетонів різного призначення (Національний університет водного господарства та природокористування);

- використання бетонів з покращенням їхніх властивостей сталевими та базальтовими фібрами (Національний університет водного господарства та природокористування, Луцький національний технічний університет);

- способи підсилення залізобетонних балок (Національний університет «Львівська політехніка», Херсонський державний аграрний університет, Національний університет водного господарства та природокористування);

- використання методики оптимальної стратегії експлуатації для інвестиційної привабливості будівель (Одеська державна академія будівництва та архітектури);

- рекомендації з вирішення інженерних питань при проектуванні і зведенні підземних гаражів у великих міських агломераціях (Варшавський університет природничих наук);

- методи підсилення сталезалізобетонних колон при реконструкції будівель і споруд (Національний авіаційний університет);

- методика врахування частоти власних коливань колон змінного поперечного перерізу (Варшавський університет природничих наук);

- безконсольно-безкапітельно-безбалкові каркаси в будівництві котеджів (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).

 

6. Схвалити діяльність Національного університету водного господарства та природокористування та Північно-Західного територіального відділення Академії будівництва України щодо видання збірника наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», який користується великою популярністю серед науковців і виробничників в галузі будівництва, сприяє розвитку будівельної науки та є фаховим виданням.

7. Доручити оргкомітету надіслати матеріали конференції в засоби масової інформації (листопад, 2018 р.).

8. Вважати доцільним провести чергову, десяту, науково-технічну конференцію «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» в 2020 році, надавши їй статус міжнародної.

                                                                         Редакційний комітет

     Прийнято на заключному засіданні конференції 18 жовтня 2018 р.назад