Наукова діяльність

Збірник наукових праць

Збірник наукових праць

Інформація

стосовно можливості включення

збірника наукових праць

«Вісник Національного університету водного господарства та природокористування»

до системи наукометричних баз даних Scopus

Система підготовки кадрів вищої кваліфікації в нашій країні та інтеграційний напрям системи вищої освіти України потребує оприлюднення результатів наукової праці професорсько-викладацького складу НУВГП та молодих вчених в міжнародних наукометричних базах. Однією з найбільш поширених в світі науково метричних баз є система  Scopus. Scopus – це система цитування публікацій, в яку включено біля 18500 журналів провідних університетів з усього світу. Система Scopus виділяється серед інших інформаційних баз даних та пошукових систем високими стандартами якості публікацій. Для включення наукового періодичного видання в систему Scopus воно має задовольняти визначеній системі критеріїв, які можна згрупувати за декількома ознаками:

політика журналу: чітка редакційна політика; визначений тип рецензування; міжнародне і регіональне різноманіття редакторів та авторів.

публікації журналу: академічний вклад публікації в науку; чіткість викладу матеріалу; якість та відповідність статей заявленим цілям.

значимість журналу: цитованість статей; відомість редакторів та авторів (їх цитованість в системі Scopus).

інтернет доступність: англомовна домашня сторінка журналу, яка повинна містити в собі поновлюваний зміст журналу, відомості про авторів.

регулярність виходу: відсутність пропусків у виході журналу; 2 роки видання на момент подання заявки;

членство компанії-засновника журналу (наукового збірника) у системі інформації Scopus як колективного користувача.

Більшості критеріїв «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Економічні науки» вже відповідає.

На теперішній час Національний університет водного господарства та природокористування за сприяння Міністерства освіти і науки України готує підписання угоди з компанією «Ельзевір» про доступ до баз даних Scopus. Університет передав всю необхідну для підписання угоди інформацію (юридичну інформацію про університет, кількість студентів, кількість наявних комп’ютерів та їх функціонування в локальній мережі університету, відповідальних осіб та IP адреси університету) координатору компанії «Ельзевір» в країнах Східної Європи Каті Грабіжевській-Босман. Очікується підписання договору в вересні-жовтні 2013 року.

З метою оформлення заявки до Scopus та інтегрування журналу до світових вимог вважаємо за доцільне виконати низку дій, що наближатимуть Вісник НУВГП до успішного включення в систему Scopus:

- провести реєстрацію Національного університету водного господарства та природокористування в системі Scopus як колективного користувача, оскільки при заповненні реєстраціної форми на включення журналу до системи Scopus необхідно відмітити чи зареєстрована в системі  науково-освітня інституція;

- здійснити роботу серед авторів та редакторів журналу по збільшенню кількості публікацій в наукових виданнях, які вже входять до системи. В Україні є  фахове  наукове видання з економіки, що включене до системи Scopus – журнал «Актуальні проблеми економіки» (Київ). Існують також економічні періодичні видання, включені в систему Scopus, які не є фаховими.

- внести зміни до складу редакційній колегії Вісника Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Економічні науки» з метою розширення географії науковців-членів редакційної колегії, які будуть представляти провідні наукові школи України з економіки та включення до редакційної колегії  закордонних вчених, які вже цитуються в системі Scopus або інших науковометричних базах (новий склад редакційної колегії додається);

- створити інтернет сайт Вісника Національного університету водного господарства та природокористування на англійській, російській та українській мовах, який буде постійно оновлюватись і на якому будуть відкрито і прозоро опубліковані загальні вимоги для публікацій і міститимуться розширені анотації статей англійскою мовою;

- збільшити кількість публікацій англійською та російською мовою (або іншими мовами за якими може видаватися Збірник відповідно про Свідоцтво про реєстрацію);

- видати наступний номер збірника № 4(64) англійською мовою;

- поширити географію науковців України та залучити авторів з інших країн у № 4(64) та наступних номерах;

- директорам навчально-наукових інститутів НУВГП надати пропозиції щодо поновлення складу редакційних колегій інших збірників до НДЧ;

- у подальшій роботі поширити досвід організації роботи редакційної колегії Вісника Національного університету водного господарства та природокористування, серія «Економічні науки» на інші наукові видання Національного університету водного господарства та природокористування.

 Начальник науково-дослідної частини,

д.е.н., професор

Ігор Леонідович Сазонецьназад