Вимоги до оформлення статей в

збірнику студентських наукових праць “Студентський вісник НУВГП”1. В збірник приймаються статті, що раніше не публікувались, обсягом 2-4 (повних, не включаючи назву статті, ПІБ авторів, ПІБ наукового керівника англійською, російською мовами) сторінки разом з рисунками, таблицями та списком літератури. Рукописи статей, які не дотримані вказаних обсягів, до розгляду не  приймаються.

2. Разом з рукописом подаються витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо публікації статті і письмова рецензія керівника студента.

3. Статті подаються в електронному та паперовому варіанті. Копія статті надсилається електронною поштою. Текстовий редактор – Word for Windows 6.0 або 7.0.

4. Розмір аркушу: 210х297 (А4).

5. Поля: верхнє, ліве, праве – 2 см, нижнє – 2,5 см.

6. Пропонуються такі розміри шрифтів:

-          “Times New Roman”.

-          для УДК -  12 кегель, великі літери, жирний;

-          для заголовку доповіді – 12 кегель, великі літери, жирний;

-          для прізвищ авторів – 12 кегель, нормальний;

-          для назви організації і міста – 12 кегель, похилий;

-          для анотації (3-4 рядки через 1 інтервал) – 12 кегель, жирний;

-          для заголовків розділів в тексті – 12 кегель, жирний;

-          для основного тексту – 12 кегель, нормальний;

-  для переліку джерел (через 1 інтервал, слово “Перелік “ не друкувати) – 10 кегель, нормальний.

7. Текст  друкується через 1 інтервал  і  вирівнюється на ширину аркуша.

8. Абзацний відступ від основного тексту – 1,0 см.

9. Прізвище (а) автора (ів), назва статті, вирівнюються по центру сторінки. Текст анотації вирівнюються по лівій стороні сторінки.

10. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка.

Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –7; дрібний індекс –5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12.

11. Додатково подаються окремими файлами рисунки.

12. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора(ів), рядком з прізвищем  автора (ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в 1,5 інтервали.

13. Переноси в назві статті не допускаються.

14. Анотація, прізвища та ініціали авторів і їх керівників, назва статті друкується українською, англійською та російською мовами.

Відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, несе її автор та науковий керівник.

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія.

     Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про друк.

Статті направляти за адресою: studnauka@nuwm.edu.ua.  33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, НУВГП, редколегія наукового видання “Студентський вісник НУВГП”. Статті, які надійдуть з порушенням умов, редколегією розглядатися не будуть.


Вимоги до тематики та структури статей


Тематика  збірника

В збірнику публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях  технічних, сільськогосподарських, природничих та гуманітарних наук, а також статті з педагогіки вищої освіти.

В збірнику є такі розділи:

екологія; сільськогосподарські меліорації, використання  меліорованих земель; гідротехнічні споруди, гідравліка, гідрогеологія та інженерна геологія; будівництво; водопостачання та водовідведення; агрономія; безпека життєдіяльності; машинознавство; економічні науки; інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація; розробка корисних копалин; транспорт; геодезія; геологія; водні біоресурси; природничі науки; гуманітарні науки.

Структура статті: анотація, вступ, основна частина, список використаних джерел. 

Анотація друкується без абзацного відступу жирним шрифтом і повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. Анотація подається українською, англійською та російською мовами. До кожної анотації додаються ключові слова.

     Основна структура статті  повинна відповідати вимогам ДАК України до фахових видань та публікацій і обов‘язково вміщувати наступні структурні елементи:

1. Вступ  (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).

2Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор).

3. Методика досліджень (виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).

4. Постановка завдання ˗ формулювання цілей статті (постановка завдання).

5. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів).

6. Висновки (висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку). Заголовки структурних елементів основної частини не друкують. Кожний елемент (текст) друкують з абзацного відступу в підбір до тексту, виділяючи жирним шрифтом перші два-три слова першого рішення.

Список використаних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Оформлення списку використаних джерел відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

   

 


Зразок оформлення статті


УДК 628.157

 НОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 М. Є. Андрійко

студент 4 курсу, група ХТ-41, навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

 Науковий керівник - д.т.н., професор П. Д. Марко

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

Анотація трьома мовами

Ключові слова трьома мовами

Текст статті

Список використаних джерел

Окремо, англійською та російською, подаються назва статті, ПІБ авторів, ПІБ наукового керівника, вищий навчальний заклад в якому навчаються автори.