Що таке дистанційне навчання?

Що таке дистанційне навчання?

Що таке дистанційне навчання?

Назва “дистанційне навчання” говорить сама за себе – це навчання на відстані. Навчальний процес організований в спеціально створеному навчальному середовищі за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікативних технології. Система дистанційного навчання дозволяє отримати освіту за допомогою власного персонального комп'ютера і виходу в мережу Інтернет.

Дистанційна форма навчання — це здобуття освіти без постійного відвідування навчального закладу. Дистанційну форму навчання з успіхом використовують студенти у вищій школі, а також при перепідготовці фахівців і підвищення кваліфікації співробітників.

У сучасній системі освіти дистанційна форма навчання — це можливість отримати університетський диплом для тих, хто з якихось причин не може чи не хоче навчатися стаціонарно.
Значною перевагою такого навчання є те, що у кожному індивідуальному випадку враховуються особисті потреби, здібності, темперамент і зайнятість студента, він може вивчати в будь-якій послідовності навчальний матеріал, швидше або повільніше.
 

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
 • Гнучкість: учні, студенти, слухачі, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці. Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти.
 • Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.
 • Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.
 • Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв'язку студентів між собою та з викладачами.
 • Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп'ютерного моделювання повинні призвести до зниження витрат на підготовку фахівців.
 • Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.
 • Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу.
 • Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальних закладах іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни та надавати освітні послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.
 • Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.
 • Позитивний вплив на студента: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.
 • Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

     Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.
     Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.
 
ДЛЯ КОГО НЕОБХІДНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
     Суттєвою перевагою дистанційного навчання є можливість реалізувати доступ до всіх рівнів освіти  тих, хто не має змоги навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами внаслідок тих чи інших причин.

 Якщо у вас не має можливості щодня відвідувати заняття за розкладом:
Дистанційне навчання звільняє від необхідності ходити в навчальний заклад в визначений розкладом час. Студенти самі визначають, коли і скільки необхідно виділити часу на навчання. Дистанційне навчання забезпечує можливість вчитися тоді, коли вам це зручно, в тому темпі і в такі терміни, які ви вибираєте самі;

Якщо ви працюєте, зайняті іншими важливими для вас справами і у вас не вистачає часу на стаціонарне навчання :
 Дистанційне навчання дає можливість отримати освіту всім тим, хто велику частину дня зайнятий на роботі, з дітьми або з сім'єю. Отримувати освіту можна паралельно з побудовою кар'єри і не ризикуючи втратити хорошу роботу або будучи в відпустці по догляду за дитиною.

Якщо ви живете надто далеко від закладу, де хотіли б навчатись:
Дистанційне навчання - це можливість отримати освіту для тих, хто живе у віддалених регіонах країни або за кордоном. Дистанційна освіта дає унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.

Якщо у вас обмежені фінансові можливості:
 • Дистанційне навчання дає можливість студентам заощадити значні кошти порівняно з іншими формами навчання, отримавши при цьому цьому якісні знання та диплом про освіту державного зразка. Перш за все, це пояснюється тим, що основу освітнього процесу при дистанційному навчанні складає цілеспрямована і контрольована самостійна робота студента, який може навчатися в зручний для себе час, і в зручному для себе місці. Відповідно, навчальний заклад знижує витрати на оплату приміщень, комунальних послуг, на заробітну плату викладачам тощо.

Якщо у вас особливі фізичні можливості:

 • Сучасні інформаційно-комунікативні технології, що використовуються в дистанційній освіті, дають можливість отримати освіту особам, які мають медичні обмеження для одержання освіти за традиційними формами, особам з особливими потребами.
 Якщо навчання за звичайною програмою вас не влаштовує:
Дистанційне навчання дає змогу витрачати менше часу на ті предмети,які студента цікавлять менше, а значно глибше вивчати те, що безпосередньо необхідне і цікавить студента. Таке навчання значно більше сприяє саморозвитку, самоорганізації. Якщо ви вмієте і хочете вчитись, якщо ви хочете знати більше і, закінчивши університет, стати дійсно кваліфікованим спеціалістом - тоді дистанційна форма саме для вас! 

Якщо ви хочете прослухати курси кращих викладачів - фахівців своєї справи:
Перевагами дистанційної освіти є те, що така форма навчання дає можливість підвищити якість освітніх послуг шляхом залучення до підготовки та проведення дистанційного навчання  висококваліфікованих викладачів, фахівців-практиків з різних галузей. 

Якщо крім бажаної спеціальності, ви хочете оволодіти базовими навичками користування ПК:
Впродовж дистанційного навчання ви будете працювати з різними комп'ютерними програмами, при необхідності - викладач буде навчати роботі з необхідними вам програмами. А отже,  ви отримаєте додаткові практичні знання і вміння користування ПК.

Ви нічого не втрачаєте - тільки отримуєте більше:
Студенти дистанційної форми навчання отримують повні електронні конспекти лекцій за програмою денної форми навчання. Ви будете мати усе необхідне для успішного вивчення предметів. Від вас портебується тільки бажання вчитись.


назад