Дистанційне навчання: цілі, принципи, особливості, вимоги.

Дистанційне навчання: цілі, принципи, особливості, вимоги.

Дистанційне навчання: цілі, принципи, особливості, вимоги. Програмне забезпечення реаліі та адміністрування навчального процесу при ДН.

Альтернативною формою отримання знань, що набуває зараз широкого розповсюдження в Україні і в країнах СНД, є дистанційне навчання. 

Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання , так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самостійного навчання, призначена для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію співробітників у територіально розподілених місцях. Процес навчання може відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ до мережі Інтернет.

    На сучасному етапі у зв’язку з появою нових інформаційних технологій спостерігаються наступні зміни у системі освіти :

  • формальний підхід до навчання замінюється когнитивним;
  • один основний підручник з курсу замінюється можливістю вибрати з великого розмаїття джерел інформації;
  • поява гіпертексту;
  • використання різноманітних технологій і саме тих, що принесуть найбільшу вигоду студентам;
  • навчаючі технології не повинні одна одну заміняти, вони мусять доповнювати одна одну.

    Також дистанційне навчання визначають як "технологію отримання знань за допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія того, кого навчають і викладача проходить на відстані". У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до викладачів. Лекції складають лише невелику частку, процес навчання орієнтує студентів на творчий пошук інформації, вміння самостійно набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань з використанням сучасних технологій. Викладачі дистанційних курсів повинні мати універсальну підготовку – володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, бути психологічно готовим до роботи зі студентами у новому навчально-пізнавальному середовищі. Завдяки таким засобам дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу, списки розсилання, створюється нове навчальне середовище, в якому студенти почувають себе невід’ємною частиною колективу, що посилює мотивацію до навчання. Викладачі повинні володіти методами створення і підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії проведення цієї взаємодії між учасниками навчального процесу.
       Дистанційні курси характеризують:
гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів. Це досягається створенням альтернативних сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації з незрозумілих тем, а також низки питань –підказок тощо;
актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок;
зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу;
модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи загалом;
економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них;
- можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів;
- інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу;
- більші можливості контролю якості навчання, які передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар’єрів;
- відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Різні курси можна вивчати в різних навчальних закладах світу.

Навіщо це?
 Введення програми дистанційного навчання дозволяє ЄРСУ йти в ногу з найновішими тенденціями в освітній сфері. Дистанційна форма навчання дозволяє досягти одразу кількох важливих цілей. Головні її переваги такі:
  • Програма дозволяє студентам проходити семінарський курс без відриву від своєї сім'ї і свого служіння – де завгодно і як завгодно.
  • Програма дозволяє студентам складати більш гнучкий робочий і навчальний графік.
  • Програма дозволяє студентам скоротити транспортні витрати, а семінарії – витрати на проживання студентів, запрошення професорів і т.д.
  • Програма дозволяє студентам підтримувати постійний зв'язок з викладачами через Інтернет.
  • Програма заохочує теологічні обговорення серед студентів через організацію Інтернет-форумів.

Завдання.
    Дистанційний курс передбачає різні завдання. Студенти повинні читати книги, слухати або дивитись лекції, роблячи при цьому помітки. Студенти заохочуються слухати лекції кілька разів (якщо необхідно), таким чином використовуючи одну з переваг дистанційного навчання, недоступну у випадку традиційних лекцій.
   Крім того, студенти повинні виконувати письмові завдання – у відповідності з вимогами ЄРСУ відносно їх оформлення і змісту. Завдання повинні надсилатися студентами чітко у вказаний термін. Дистанційна програма передбачає більш жорсткі вимоги відносно термінів виконання письмових завдань.

Види дистанційного навчання. 
    На основі виконаного аналізу можна зробити висновок, що найбільш поширеними є види дистанційного навчання, що грунтуються на:
1. інтерактивному телебаченні;
2. комп'ютерних телекомунікаційних мережах (регіональних, глобальних), з різними дидактичними можливостями в залежності від використовуваних конфігурацій (текстових файлів, мультимедійних технологій, відеоконференцій);
3. поєднання технологій компакт-дисків та мережі Інтернет.
    Перевага навчання, що базується на інтерактивному телебаченні, полягає в його можливості безпосереднього візуального контакту з аудиторією, що знаходиться на різних відстанях від викладача. Його негативна сторона полягає в тому, що при такому навчанні практично тиражується звичайне заняття, будь воно побудовано за традиційною методикою або з використанням сучасних педагогічних технології. Це може бути допустимо тільки при демонстріраціі унікальних методікік, лабораторних дослідів, коли викладачі, істуденти можуть стати свідками і учасниками використання нових знань, методів у своїй галузі, нових інформаційних технологій, взяти участь у дискусії. Дана форма дистанційного навчання інтерактивна і може вважатися досить перспективною в системі підвищення кваліфікації та підготовки фахівців. Але зараз це надзвичайно дорогі технології.
    Наступний спосіб організації дистанційного навчання передбачає використання комп'ютерних телекомунікацій в режимі електронної пошти, телеконференцій, інформаційних ресурсів регіональних мереж і мережі Інтернет. Це самий розповсюджений і не дорогий спосіб дистанційного навчання. При його організації передбачається застосування новітніх засобів телекомунікаційних технологій.
    Третій спосіб, припускає використання компакт-дисків у якості базовогоелектронного підручника. Він містить в собі великі дидактичні можливості для вузівського, шкільної освіти і для підвищення кваліфікації фахівців.Перевагакомпакт-диска в тому, що він поєднує в собі такі якості: інтерактивність, мультимедійність, містить великий обсяг інформації і за рахунок цього в значній мірі оптимізує процес дистанційного навчання.

Переваги дистанційного навчання:
    По-перше,навчання проходить за схемою "24x7" або "anywhere-anytime". Тобто, той хто навчається, може сам обирати час і місце навчання (з дому, з роботи і т.д.).
    По-друге, індивідуальний підхід до кожного. Викладач дистанційної форми виступає більше у ролі помічника, наставника, радника, саме тому за кордоном він називається tutor (тьютор). Крім індивідуальної роботи, в системах дистанційного навчання часто організується робота у невеликих групах. Робота у групах може мати суттєвий вплив на засвоєння навчального матеріалу
    По-третє, обмежена тривалість при високій якості навчання.

Найбільш популярним є навчання за програмами, що мають чітке спрямування. Тобто ті, хто навчаються, отримують тільки ті знання і навички, які є необхідними для виконання їхньої роботи. При цьому основна увага в процесі навчання приділяється практичному застосуванню отриманих знань і розгляду реальних прикладів. Зазвичай тьютори мають великий досвід практичної роботи у своїй галузі.

Цілі дистанційного навчання. 
Автори статей виділяють наступні мети дистанційного навчання:
1. професійна підготовка та перепідготовка кадрів;
2. підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за певними спеціальностями;
3. підготовка школярів по окремих навчальних предметів до здачі іспитів екстерном;
4. підготовка школярів до вступу в навчальні заклади певного профілю;
5. поглиблене вивчення теми, розділу зі шкільної програми або поза шкільного курсу;
6. ліквідація прогалин у знаннях, уміннях, навичках школярів з певних предметів шкільного циклу;
7. базовий курс шкільної програми для учнів, які не мають можливості з різних причин відвідувати школу взагалі або протягом якогось відрізка часу;
8. додаткова освіта за інтересами.
Принципи дистанційного навчання
    Сьогодні ДН розглядається як нова педагогічна технологія або комплекс, що використовує у взаємодії та взаємодоповненні всі відомі технології навчання, підкоряється основним законам педагогіки, хоча і трансформує їх згідно нових умов навчання і вимагає певного переосмислення у рамках освітніх закладів. Педагогічні технології використовують загальновідомі дидактичні принципи:
1. Цілісність, тобто єдність навчання і розвитку, з одного боку, і систематичність, з другого.
2. Фундаментальність, тобто навчання студентів дисциплінам, що несуть базову істотну інформацію, на основі якої можна поширювати знання у даній галузі та самостійно їх доповнювати.
3. Культурозваженість. Цей принцип, висунутий у ХIХ ст. німецьким педагогом Дістервегом, не втратив свого значення і у наші часи. Він полягає в тому, що навчання повинно відповідати сучасному рівню розвитку культури. Не можна не враховувати сучасних можливостей навчання: комп'ютерів, засобів мультимедіа та ін. Зараз потрібні фахівці, що вільно орієнтуються у сучасних економічних умовах і в інформаційному середовищі, яке постійно поширюється.
4. Гуманітаризація та гуманізація навчання. Гуманітаризація пов'язана з введенням до дисциплін, що вивчаються у вузі, додаткових гуманітарних з метою сприяння формуванню світогляду студентів. Гуманізація передбачає не формальний, а людяний, підхід до навчання, який забезпечуватиме творчий розвиток і самовдосконалення людини.
5. Безперервність освіти, тобто підготовка студентів до необхідності вдосконалювати свої професійні якості на протязі усього життя, отже інформація зараз подвоюється кожні два роки. існує термін 'навчання через все життя' або 'life-long learning'.
Діяльнісний підхід передбачає таку технологію, яка будується на дидактичному принципі зв'язку теорії з практикою, адже знання цінні тільки тоді, коли вони відповідають потребам діяльності.
Необхідні умови для дистанційного навчання:
По-перше, доступ до комп'ютера.
По-друге, вихід до мережі Internet. Якщо такої можливості немає, можлива кейсова форма: коли студенту видається так званий "кейс", що містить усі необхідні навчальні матеріали і посібники.
По-третє, бажання навчатися і вміння працювати самостійно. Це дуже важливо, тому що саме від цих двох рис залежить ефективність всього навчального процесу.

 назад