Університет

Нормативно-правові документи

Положення про силабус
Порядок роботи вебплатформи "Силабус"
ПОРЯДОК розгляду та затвердження розміщення силабусів і методичних вказівок через електронний документообіг iDoc. Нова редакція
ПОРЯДОК розгляду та затвердження розміщення опису навчальної дисципліни через електронний документообіг I-doc
Методичні рекомендації до створення силабусів освітніх компонентів в Національному університеті водного господарства та природокористування
Розпорядження про інформативність сайту університету № 43 від 26.09.2016

Положення про науково-методичну раду Національного університету водного господарства та природокористування 2016

Положення про порядок надання виданням навчальної та навчально-методичної літератури грифів НУВГП 2016

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 2016

Договір між співавторами твору 2018

Положення про робочу програму навчальної дисципліни зі змінами та доповненнями 2017

Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт 2017

Положення про школу лідерства НУВГП 2017

Положення про організацію викладання іноземних мов (нова редакція) 2018

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП (нова редакція). Введено в дію наказом ректора № 408 від 06.07.2018.

Наказ № 50 від 15.11.2018 «Про підготовку до підтвердження статусу Національного ЗВО».

ВИМОГИ до підготовки рукописів навчальної, наукової, навчально-методичної літератури і видання в редакційно-видавничому відділі та розміщення в цифровому репозиторії університету. 2018

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання виданням навчальної та навчально-методичної літератури грифів вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування 2016.

Порядок організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів у європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) (зі змінами та доповненнями). 2016

Інструктивно-методичні матеріали для проведення експертизи рукописів навчальних видань 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕМЕСТРОВИЙ ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НОВА РЕДАКЦІЯ) 2019

ПОЛОЖЕННЯ про започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування. 2019

ПОЛОЖЕННЯ про Програму національних обмінів «Плацкарт» у Національному університеті водного господарства та природокористування 2019

«Тимчасове Положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту Національного університету водного господарства та природокористування».2019

«Порядок організації підвищення кваліфікації та розвитку компетентностей навчально-допоміжного та адміністративного персоналу».2019

«Регламент роботи науково-методичної ради НУВГП». 2019

Положення про моніторинг, оновлення, модернізацію та закриття освітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування 2019

Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій (нова редакція). 2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ТА КАР’ЄРНОМУ ЗРОСТАННІ. 2019

ПОЛОЖЕННЯ про проведення відкритих занять в Національному університеті водного господарства та природокористування 2016 (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ректора НУВГП 16.05. 2016 № 237)

Положення про планування навчального процесу. 2012

ПОРЯДОК розгляду та затвердження розміщення методичних вказівок і робочих програм через електронний документообіг I-doc 2020 р.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ щодо організації та проведення навчальних занять у дистанційній формі 2020 р

Тимчасовий порядок здачі курсових робіт/проєктів здобувачами вищої освіти НУВГП на період карантину 2020

Положення про неформальну та інформальну освіту в НУВГП. 2020

ПОРЯДОК розгляду рукописів навчальних видань для надання рекомендації науково-методичної ради щодо грифа Вченої ради

2020 рік

Розпорядження від 15.09.20 № 25 Про шифрування силабусів та методичних вказівок в НУВГП

Наказ № 495 від 18.09.2020 про склад НМР в 2020-2021 н.р

ПОРЯДОК подання документів на конкурс підручників, навчальних посібників та монографій через ЕДО. Затверджено наказом № 610 від 27.10 2020 р