Наукова діяльність

Правила прийому до аспірантури на 2021 - 2022 рік

Національного університету водного господарства та природокористування

Правила прийому до аспірантури Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України розроблені відповідно до Закону України "Про вищу освіту " від 01.07.2014 р. № 1556-VП, наказу МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266" , Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, наказу МОН України від 30.05.2016 р. № 590 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні", Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році,затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від13.10.2016 року № 1236.

 1. Загальні положення

1.1. Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти.

1.2. До аспірантури Національного університету водного господарства та природокористування (далі - НУВГП) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра або спеціаліста.

1.3. Підготовка в аспірантурі здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання та за рахунок:

-  державного замовлення на підготовку кадрів для університету та його філіалів, за кошти Державного бюджету України;

-  за кошти фізичних та юридичних осіб на умовах угоди про підготовку аспіранта поза державним замовленням з повним відшкодуванням коштів за навчання.

1.4. Навчання за державним замовленням здійснюється виключно на денній та вечірній формі для підготовки кадрів університету, його філіалів та інших навчальних та наукових установ, з якими проводиться спільна наукова діяльність.

1.5. Зарахування до аспірантури проводиться:

 - за державним замовленням до 01 жовтня

 - за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб – два рази на рік: до 01 квітня та до 01 жовтня.

1.6. Аспіранти, які зараховані за державним замовленням на денну форму навчання, забезпечуються стипендією.

1.7. Термін навчання в аспірантурі становить чотири роки незалежно від форми навчання.

2. Строки прийому документів, конкурсного відбору та зарахування до аспірантури

2.1.         Прийом документів за адресою м. Рівне, вул. Соборна, 11, к. 138 (головний корпус, 3-й поверх) щодня крім суботи та неділі з 10.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

2.2.         Терміни вступних компаній:

Весняна вступна компанія

етапи

1

прийом документів для зарахування на умовах  угоди про підготовку аспіранта поза державним замовленням з повним відшкодуванням коштів за навчання, за кошти юридичних та фізичних осіб

до 10.03

2

терміни проведення вступних іспитів

15.03 – 25.03

3

зарахування до аспірантури

до 01.04

Осіння вступна компанія

етапи

1

прийом документів в аспірантуру за держзамовленням та за угодою

до 25.08

2

термін проведення вступних іспитів

01.09 – 25.09

3

зарахування до аспірантури

до 01.10

 

3. Перелік документів для вступу

3.1. Вступники до аспірантури НУВГП, незалежно від форми навчання, подають наступні документи:

-         заяву на ім’я ректора в якій вказують спеціальність та форму навчання;

-         копію паспорта та ідентифікаційного коду;

-         копії диплому магістра або спеціаліста та додатки до відповідних дипломів;

-         заключення про співбесіду на відповідній кафедрі, яка планує наукове керівництво аспірантом;

-         список опублікованих наукових праць або реферат за обраним науковим напрямом з рецензією відповідної кафедри;

-         особову картку з обліку кадрів (заповнюється у відділі аспірантури та докторантури);

Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та дипломів про вищу освіту, вступники пред’являють особисто.

3.2. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань  та прийняття вченою радою рішення про визнання його диплома.

 

4. Організація і проведення конкурсу

4.1. Для організації прийому та проведення конкурсного відбору до аспірантури НУВГП, наказом ректора створюється приймальна комісія до вступу в аспірантуру (надалі приймальна комісія), до складу якою включаються провідні науковці НУВГП відповідальні за наукові напрями аспірантської підготовки.

4.2. Рішення про допуск до складання вступних іспитів виноситься приймальною комісією за результатами розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням результатів співбесіди. Означені наукові здобутки враховуються при проведенні конкурсного відбору.

4.3. Предметні комісії створюються за відповідними напрямами за якими проводиться прийом до аспірантури. До їх складу включаються провідні науковці НВГП та інших навчальних та наукових установ, з якими проводиться спільна наукова діяльність.

4.4. Вступні випробування на навчання в аспірантурі складаються з:

- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми для магістрів з відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови (за вибором) в обсязі, який відповідає рівню B2. Вступник, який підтвердив міжнародним сертифікатом свій рівень знання іноземної мови (зокрема, англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою «відмінно».

4.5. Вступні іспити до аспірантури оцінюються за 5-ти бальною шкалою. Вступники допускаються до подальшої участі у конкурсі в разі, якщо вступні іспити оцінені не менш ніж на 3 бали.

4.6.   Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом одного календарного року.

5. Конкурсний відбір та зарахування до аспірантури.

5.1.   За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна  комісія приймає рішення щодо кожного вступника окремо з урахуванням наукових здобутків та результатів вступних іспитів.

5.2.   Рішення приймальної  комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора.

5.3.   Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник.

5.4.  Звіт щодо результатів прийому до аспірантури НУВГП, до 01.10.2017 р. подається у Департамент атестації кадрів вищої   кваліфікації та ліцензування МОН України.

5.5. Результати проведення прийому до аспірантури заносяться у базу ЄДБО у розділ "Аспірантура"

6. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до аспірантури

Інформування громадськості здійснюється на офіційному веб-сайті Університету про:

-  ліцензійний обсяг;

-  виділення місць за рахунок державного замовлення за відповідними спеціальностями;

-  правила прийому до аспірантури;

-  перелік документів, які подають бажаючі прийняти участь у конкурсному відборі на вступ до аспірантури НВГП;

-    затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, наказу МОН України від 30.05.2016 р. № 590 Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах);

-    програми вступних випробувань;

-    графіки проведення вступних випробувань;

-    список вступників, допущених до вступних іспитів;

-    список осіб зарахованих до аспірантури.