Наукова діяльність

Розклад заліково-екзаменаційної сесії І семестру 2020/2021 н.р. (очна форма навчання)

Рік навчанняНазва дисципліниПрізвище, ім'я, по батькові викладачаДата, часАудиторія / Сервіс
1 рікАнглійська моваТадєєва Марія Іванівна,
m.i.tadeieva@nuwm.edu.ua

вівторок 

2 пара, 9:40 

3 пара, 11:15 

Google календар,
Google Hangouts Meet
 
 Етика та філософія науки

Наконечна Ольга Павлівна

o.p.nakonechna@nuwm.edu.ua 

з 26.11.20 четвер

3 пара, 11:15 

Google календар,
Google Hangouts Meet
 
 Філософія мови та культура спілкування

Залужна Алла Євгенівна,

a.ie.zaluzhna@nuwm.edu.ua
вівторок 4 пара, 13:00Google календар,
Google Hangouts Meet
 Сучасні аспекти наукової спеціальності (за галузями знань)Науковий керівник здобувачаіндивідуальноGoogle календар,
Google Hangouts Meet
2 рікАнглійська мова

 Тадєєва Марія Іванівна

m.i.tadeieva@nuwm.edu.ua

вівторок

2 пара,9:40
  3 пара,11:15
 

Google календар,
Google Hangouts Meet 
 Прикладна інформатика 

Турбал Юрій васильович,

y.v.turbal@nuwm.edu.ua
четвер 2 пара, 9:40Google календар,
Google Hangouts Meet
 Теоретико-методологічні проблеми наукової спеціальностіНауковий керівник здобувачаіндивідуальноGoogle календар,
Google Hangouts Meet
 Вибіркова дисципліназа вибором здобувачаіндивідуальноGoogle календар,
Google Hangouts Meet
 Вибіркова дисципліназа вибором здобувачаіндивідуальноGoogle календар,
Google Hangouts Meet
3 рікДидактичні засади викладання у вищій школі

Олексін Юрій Петрович,

y.p.oleksin@nuwm.edu.ua
середа 4 пара, 13:00Google календар,
Google Hangouts Meet
 Вибіркова дисципліназа вибором здобувачаіндивідуальноGoogle календар,
Google Hangouts Meet

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації роботи аспіранта (здобувача)

Вимоги щодо до обгрунтування теми кандидатської дисертації

Обгрунтування теми кандидатської дисертації. Дисертація є кваліфікаційною працею, і те наскільки правильно цю тему розуміє й оцінює з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість. Висвітлення актуальності не повинно буди багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми, з чого й випливе актуальність теми. Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвиненої форми. Таким чином, проблема в науці – це суперечлива ситуація, котра потребує свого вирішення. Така ситуація найчастіше виникає внаслідок відкриття нових фактів, які явно не вкладаються у рамки колишніх теоретичних уявлень, тобто коли жодна з теорій не може пояснити щойно виявлені факти. Сформулювати наукову проблему – означає показати вміння відокремити головне від другорядного, виявити те, що вже відомо і що досі невідомо науці з предмету дослідження. 

  1. Аспірант у стислій формі висвітлює, що йому відомо про стан питання на даний час, вказує з роботами яких науковців, котрі працюють у напрямку вибраної тематики, він ознайомлений, формулює наукову проблему та наукове завдання, вирішити яке він передбачає в дисертаційній роботі.
  2. Вказує мету дослідження і завдання, які мають бути розв’язані відповідно до даної мети. «Це зазвичай робиться у формі перерахування (вивчити..., описати..., встановити..., з’ясувати... і т. ін.)».
  3. Вказує, що буде становити наукові та практичні результати дисертаційної роботи. «Кому це потрібне і якій галузі виробництва або знань і для чого необхідні запропоновані наукові результати».

Вимоги щодо складання плану роботи над дисертацією на перший рік навчання

Складання плану роботи над дисертацією. План роботи на рік має довільну форму. Як правило, це план, що складається з переліку розташованих у колонах рубрик, об’єднаних внутрішньою логікою дослідження даної теми. Такий план використовується на перших стадіях роботи, даючи змогу ескізно представити досліджувану проблему. Логічна послідовність диктує розкриття сутності завдання.

  1. Обгрунтування теми дисертації, складання загального плану навчання та індивідуального плану на перший рік навчання (відповідно до Положення про підготовку НПК тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою та на раді факультету, затверджується вченою радою вищого навчального закладу не пізніше тримісячного терміну після зарахування до аспірантури.
  2. Відвідування занять по підготовці до здачі кандидатських екзаменів з філософії та іноземної мови, написання рефератів та здача кандидатських екзаменів.
  3. Робота з науковою літературою термін виконання - протягом року.
  4. Робота над дисертацією (конкретно вказати етапи проведення роботи, яка планується, і строки початку та закінчення виконання окремих пунктів роботи над дисертацією).
  5. Підготовка статей статей протягом року (вказати кількість статей, заплановану на рік).
  6. Участь в конференції - ... конференціях протягом року (вказати кількість конференцій, у яких планує брати участь аспірант, заплановану на рік). 

Контактна інформація:

E-mail: aspdoc@nuwm.edu.ua