Наукова діяльність

Нормативні документи


Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук


Нормативні документи НУВГП

Правила прийому до аспірантури

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному університеті водного господарства та природокористування з використанням технологій дистанційного навчання

Положення про організацію освітнього процесу в НУВГП

Додаток до Положення про організацію освітнього процесу в НУВГП для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

Положення про форми навчання, форми організації освітнього процесу та види навчальних занять у НУВГП

Положення про організацію вибору викладачів навчальних дисциплін обов’язкової складової навчальних планів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Положення про організацію та проведення педагогічної практики

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Додаток до Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та природокористування - питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється для всіх здобувачів вищої освіти НУВГП

Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності

Положенням про неформальну та інформальну освіту

Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП

Додаток до Положення про ліквідацію академічної заборгованості у НУВГП для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

Порядок звернень здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в НУВГП - при необ’єктивності оцінювання здобувач може звернутися з заявою

Положення про надання додаткових платних послуг у НУВГП

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про публічну інформацію в НУВГП

Положення про освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня

Положення про робочу програму навчальної дисципліни